Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU - SOSYAL GÜVENLİK (İ.Ö) -Program Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu 23/09/2010 tarih ve 5662 sayılı yasa ile kurulmuş, 18/04/2013 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) programı da açılmıştır. Programın eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Adalet Meslek Yüksekokulu ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Okulumuz; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yozgat Bozok Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adalet Meslek Yüksekokulu alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Sosyal Güvenlik; insanın iradesi dışında, geliriyle birlikte, beden ve ruh bütünlüğüne de zarar verebilecek tehlikeler ve risklerden dolayı, sosyal güvenliğin asgari normları olan; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, yaşlılık, malullük, ölüm, işsizlik ve ailevi yükler gibi geliri veya kazancı sürekli ya da geçici olarak kesilmiş kimselerin insan onuruna ve haysiyetine yakışır bir şekilde, başka insanlara muhtaç olmadan, asgari hayat standartlarında yaşamalarının ve kişisel özgürlüklerinin teminatı sayılan kamusal nitelikteki önlemlerdir. Sosyal güvenlik insanlar için bir hak, devlet için bir görevdir. Ülkenin gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun, İnsan hakları Evrensel Beyannamesinin 22. ve 25. Maddelerinde sosyal güvenlik, ferdin ve ailesinin temel haklarından biri olarak kabul edildiği gibi anayasamızda da “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” (Madde 60) şeklinde belirtilmektedir. Bireyin hastalıkta ve sağlıkta yarınlara güvenle bakabilmesi ancak sosyal güvenlik hakkına sahip olmasıyla mümkündür. Sosyal Güvenlik Programı mezunu öğrencilerimiz, yukarıda belirtilen ve insanlar adına hayati önem taşıyan hakların teminini ve takibini sağlayacak, kamu, yarı kamu veya özel sektörlerin insan kaynakları ya da muhasebe birimlerinde iş imkânına sahip olabilecekleri gibi diğer meslek yüksek okulu programlarından mezun olan öğrencilerin genel haklarına da sahip olabileceklerdir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatı, il ve ilçe müdürlükleri, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmeleri çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır. Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarına önlisans düzeyinden memur olarak atanabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sosyal Güvenlik ön lisans programını başarıyla tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde; ÇEKO, İşletme, İktisat, Maliye, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik ile Sosyal Hizmetler Lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve otuz iş günü stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ADRES : Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu 100.Yıl Mah. Atatürk Bulvarı No: 138 - Yerköy/Yozgat WEB ADRESİ : http://adaletmyo.bozok.edu.tr/ Tel : 0-354-516 66 81 Faks : 0-354-516 66 84
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 yardımcı doçent ve 14 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Okulumuzda dersler 2 adet 84 kişilik, 3 adet 50 kişilik, projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 250 kişilik son teknoloji ile donatılmış 1 konferans salonu, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 yemekhane, 1 kantin ve 1 kütüphane etkin olarak kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca internet erişim noktalarında ücretsiz olarak internetten faydalanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Sosyal güvenlik uygulamaları alanında karşılaşılan sorunların bilgisine sahiptir.
2Sosyal güvenlik alanının temel kavramlarını ve gelişim süreçlerini bilir.
3Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu taşra hizmet birimlerindeki memurların yaptığı hizmet ve işlemler hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
4Sosyal Güvenlik mevzuatına ilişkin bilgilerden hareketle sorunları çözer.
5Sosyal güvenlik hizmetlerine yönelik edindiği bilgileri diğer yakın bilimler alanında kullanır.
6Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
7Dünya, Türkiye ve işletme bazında temel ekonomi bilgisine sahip olarak, hem ekonomi alanında hem de mesleki konularda yorum, analiz, eleştiri ve sentez yapabilir.
8Özel İşletmeler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu hizmeti veren diğer kuruluşlarda personel özlük işlemleri başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili iş ve işlemleri yapar.
9Çalıştığı işyerinde muhasebe ve vergi işlem ve uygulamalarını destekleyecek bilgi ve beceriye sahip olur.
10Öğrenimini, aynı alanda bir ileri eğitim seviyesine veya aynı düzeydeki farklı bir mesleğe yönlendirir.
11Hukuki sorumluluklarını bilir, sosyal güvenlik mevzuatını takip eder.
12Sosyal güvenlikle yakından ilgili işçi sağlığı-iş güvenliği, işçi hak ve sorumlulukları, sosyal hizmetler, maddi ve manevi bakım ile çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
13Sosyal güvenlik alanında edindiği bilgileri ve düşüncelerini diğer bireylerle paylaşır.
14Sosyal güvenlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
15Sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilme bilgi ve becerisi yanında, internet teknolojileri, ofis, sosyal güvenlik işlemleri ile ilgili hazırlanan bilgisayar yazılımlarını kullanabilir.
16Hizmet sektöründe çalışmanın bilincine sahip olarak, hizmet verdiği kişilerle etkili iletişim kurar.
17Sigortacılık işlemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olarak, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun çalışır.
18Sosyal güvenlik meslek elemanı olarak; sosyal sorumluluk, mesleki etik ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111222233333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 SGO-109 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3
15 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
23 SGO-119 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3
31 SGO-113 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 2
39 SGO-115 İŞLETME I Zorunlu 3
46 SGO-121 MEDENİ HUKUK Zorunlu 3
54 SGO-123 SOSYAL HİZMETLER I Zorunlu 3
62 SGO-117 SOSYOLOJİ Zorunlu 2
69 BS-107 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Zorunlu 2
77 SGO-111 TEMEL HUKUK Zorunlu 3
86 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
89 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
15 SGO-114 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3
23 SGO-112 İDARE HUKUKU Zorunlu 3
32 SGO-116 İŞLETME II Zorunlu 3
41 SEÇDERS-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 6
49 SGO-110 SOSYAL GÜVENLİĞE GİRİŞ Zorunlu 3
56 SGO-124 SOSYAL HİZMETLER II Zorunlu 3
64 SGO-118 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3
72 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
76 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 SGO-211 BİREYSEL İŞ HUKUKU Zorunlu 2
14 SGO-205 İDARİ YARGI HUKUKU Zorunlu 3
22 SGO-207 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2
30 SGO-203 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3
39 SEÇDERS-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 10
46 SGO-209 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 2
53 SGO-213 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 4
63 SGO-201 VERGİ HUKUKU Zorunlu 4
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 SGO-210 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI Zorunlu 3
14 SGO-202 İCRA VE İFLAS HUKUKU Zorunlu 3
22 SGO-208 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Zorunlu 3
31 SEÇDERS-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 8
40 SGO-206 SİGORTA HUKUKU Zorunlu 4
49 SGO-212 TOPLU İŞ HUKUKU Zorunlu 3
57 SGO-204 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 4
64 SGO-214 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 2
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BED101 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2
2 SG0224 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2
3 SG0226 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 SGO-230 MEMUR HUKUKU Seçmeli 2
5 SGO-232 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2
6 SGO-234 KLAVYE KULLANIMI I Seçmeli 2
7 SGO-236 TÜKETİCİ HUKUKU VE FİNANSAL OKUR YAZARLIK Seçmeli 2
8 SGO-242 İŞARET DİLİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BED101 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2
2 SG0224 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2
3 SG0226 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 SGO-230 MEMUR HUKUKU Seçmeli 2
5 SGO-232 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2
6 SGO-234 KLAVYE KULLANIMI I Seçmeli 2
7 SGO-236 TÜKETİCİ HUKUKU VE FİNANSAL OKUR YAZARLIK Seçmeli 2
8 SGO-242 İŞARET DİLİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SG0224 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 4
2 SG0226 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SG0232 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SG0232 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 2
2 SGO-260 SOSYAL POLİTİKALAR Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SG0221 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2
2 SG0232 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 2
3 SGO-221 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2
4 SGO-233 KLAVYE KULLANIMI II Seçmeli 2
5 SGO-238 GÜZEL SANATLAR I ( TEZHİP ) Seçmeli 2
6 SGO-241 TİCARET HUKUKU Seçmeli 2
7 SGO-251 MATEMATİK I Seçmeli 2
8 SGO-253 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Seçmeli 2
9 SGO-255 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞ Seçmeli 2
10 SGO-260 SOSYAL POLİTİKALAR Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SG0221 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2
2 SG0232 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 2
3 SGO-221 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2
4 SGO-233 KLAVYE KULLANIMI II Seçmeli 2
5 SGO-238 GÜZEL SANATLAR I ( TEZHİP ) Seçmeli 2
6 SGO-241 TİCARET HUKUKU Seçmeli 2
7 SGO-251 MATEMATİK I Seçmeli 2
8 SGO-253 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Seçmeli 2
9 SGO-255 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞ Seçmeli 2
10 SGO-260 SOSYAL POLİTİKALAR Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SG0234 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SG0234 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
2 SG0238 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
3 SGO-258 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BED102 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2
2 SG0234 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
3 SG0238 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
4 SGO-239 GÜZEL SANATLAR II ( TEZHİP ) Seçmeli 2
5 SGO-240 MEDENİ USÜL HUKUKU Seçmeli 2
6 SGO-252 MATEMATİK II Seçmeli 2
7 SGO-254 BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI Seçmeli 2
8 SGO-256 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2
9 SGO-258 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Seçmeli 2
10 SGO-262 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BED102 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 2
2 SG0234 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
3 SG0238 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
4 SGO-239 GÜZEL SANATLAR II ( TEZHİP ) Seçmeli 2
5 SGO-240 MEDENİ USÜL HUKUKU Seçmeli 2
6 SGO-252 MATEMATİK II Seçmeli 2
7 SGO-254 BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI Seçmeli 2
8 SGO-256 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2
9 SGO-258 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Seçmeli 2
10 SGO-262 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SG0236 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 0
2 SG0238 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 0
3 SG0240 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 0
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr