Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU - CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ -Program Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu 23.09.2010 tarih ve 5662 sayılı yasa ile kurulmuş, 15/02/2017 tarihi itibariyle Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı açılmıştır. Programın eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Adalet Meslek Yüksekokulu ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Okulumuz; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre yapılır. Belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yozgat Bozok Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim alanlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adalet Meslek Yüksekokulu alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Adalet Meslek Yüksekokulunun temel hedefi, Türk yargı sistemine, adil ve hukuk bilgisi olan, olayları analiz edebilen, kanunları yorumlayabilen, mesleki sorumluluk bilincinde olan, etik kurallarına uyan mezunlar yetiştirmektir. Adalet Meslek Yüksekokulu iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, belirlediği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu Rektörlük üzerinden yürütür. Adalet Meslek Yüksekokulu, öğrencilerini hukukun kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Adalet Meslek Yüksekokulunun etkinleştiği ve etkinleşmesinin istendiği paydaşlar Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, araştırma kurumları şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüzde uygulamalı hukuk dersleri ve simülasyon alanında cezaevi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. İstekli ve başarılı öğrenciler, fakültelere geçiş için desteklenmektedir. Bölümün müfredatındaki müteakip dersler hukuk dersleri üzerine inşa edilmiştir, böylece öğrencilerin geleceğe hazırlanması hedeflemiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir; Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, özel sektörde hukuk büroları ve diğer kamu kurumlarıdır. Bu program mezunları, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarına ön lisans düzeyinden memur olarak atanabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek dört yıllık bölümlere (fakültelere) geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalıdır. Dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ADRES : Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu 100.Yıl Mah. Atatürk Bulvarı No: 138 - Yerköy/Yozgat WEB ADRESİ : http://adaletmyo.bozok.edu.tr/ Tel : 0-354-516 66 81 Faks : 0-354-516 66 84
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 yardımcı doçent ve 14 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Okulumuzda dersler 2 adet 84 kişilik, 3 adet 50 kişilik, projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 250 kişilik son teknoloji ile donatılmış 1 konferans salonu, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 yemekhane, 1 kantin ve 1 kütüphane etkin olarak kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca internet erişim noktalarında ücretsiz olarak internetten faydalanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
2Türk yargı sistemi, devlet teşkilatı, hukukun temel kavramları, infaz ve güvenlik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olur.
3Hukuk ve mesleki uygulama alanlarına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı, gerekli işlemleri bağımsız olarak yürütür.
4Öğrenimini, aynı alanda bir ileri eğitim seviyesine veya aynı düzeydeki farklı bir mesleğe yönlendirir.
5Yazılı ve sözlü iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanır.
6Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
7Ceza infaz uygulamalarında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
8Temel bilgilerden hareketle karşılaşılan yalın hukuk sorunlarını çözer.
9Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri ve faaliyetleri yürütür.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder, diğer kişilerle paylaşır.
12Ceza infaz kurumları ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği dürüstlük, adalet, mesleki etik ve insan hakları temelli değer bilincine sahiptir.
13Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır
14Ceza infaz kurumlarının güvenliğinin sağlanması, savunma sanatları, mesleki müdahale teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
15Hukukun temel kavramlarına ve infaz hukukuna ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
16Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
17Hukukun temel kavramları ve infaz hukukunda edindiği bilgileri alanında ve diğer yakın bilim alanlarında kullanır.
18Bilgi ve iletişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi’nde kullanır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 CİK01 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 5
7 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
11 CİK05 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Zorunlu 5
15 CİKSD-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 8
19 CİK03 TEMEL HUKUK Zorunlu 6
23 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
26 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
7 CİK06 CEZA HUKUKU Zorunlu 6
12 CİKSD-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 8
16 CİK04 SOSYAL HİZMETLER Zorunlu 6
20 CİK02 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Zorunlu 4
24 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
27 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 CİK07 CEZA USUL HUKUKU Zorunlu 4
7 CİK11 İDARE HUKUKU Zorunlu 3
11 CİK09 İNFAZ HUKUKU VE DENETİMLİ SERBESTLİK Zorunlu 6
15 CİK13 ORANTILI GÜÇ KULLANIMI ( BEDENSEL SAVUNMA SPORLARI ) Zorunlu 5
19 CİK15 PSİKOLOJİ Zorunlu 4
23 CİKSD-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 8
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 CİK10 ACİL DURUMLARA MÜDAHELE VE EKİP ÇALIŞMASI Zorunlu 6
7 CİK12 ADALET MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3
11 CİK08 CEZA İNFAZ KURUMU YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 6
15 CİK14 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3
19 CİKSD-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 8
23 CİK16 UYAP Zorunlu 4
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS01 YARGI ÖRGÜTÜ Seçmeli 4
2 CİKS03 SOSYOLOJİ Seçmeli 4
3 CİKS05 KLAVYE KULLANIMI I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS01 YARGI ÖRGÜTÜ Seçmeli 4
2 CİKS03 SOSYOLOJİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS01 YARGI ÖRGÜTÜ Seçmeli 4
2 CİKS03 SOSYOLOJİ Seçmeli 4
3 CİKS05 KLAVYE KULLANIMI I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS01 YARGI ÖRGÜTÜ Seçmeli 4
2 CİKS03 SOSYOLOJİ Seçmeli 4
3 CİKS05 KLAVYE KULLANIMI I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS04 KLAVYE KULLANIMI II Seçmeli 4
2 CİKS06 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS02 DEVLET GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS02 DEVLET GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE Seçmeli 4
2 CİKS04 KLAVYE KULLANIMI II Seçmeli 4
3 CİKS06 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS02 DEVLET GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE Seçmeli 4
2 CİKS04 KLAVYE KULLANIMI II Seçmeli 4
3 CİKS06 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS07 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
2 CİKS09 KRİMİNOLOJİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS07 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
2 CİKS09 KRİMİNOLOJİ Seçmeli 4
3 CİKS11 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS07 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
2 CİKS09 KRİMİNOLOJİ Seçmeli 4
3 CİKS11 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS12 İNSAN HAKLARI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS08 PERSONEL MEVZUATI Seçmeli 4
2 CİKS10 TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ Seçmeli 4
3 CİKS12 İNSAN HAKLARI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 CİKS08 PERSONEL MEVZUATI Seçmeli 4
2 CİKS10 TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ Seçmeli 4
3 CİKS12 İNSAN HAKLARI Seçmeli 4
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr