Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Eğitim dili Türkçedir. Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.
Kazanılan Derece
Programdan mezun olmak için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (92 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ayrıca 4 lük not sistemine göre en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamalıdır. Programdan mezun olanlara Ön Lisans diploması ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Teknikeri unvanı verilmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa kabul edilmek için lise mezunu olmak gereklidir. Diğer yandan üniversite sınavından (üniversite öğrenci seçme ve yerleştirme sınavından) yeterli puan almış olmak gerekir. Programa sözel puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe bakılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde kısa düzey, TYYÇ’de beşinci düzey), mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programı olup, özellikle, iş dünyasının ilgili olduğu alan ve düzeyde ihtiyaçlarını karşılamak ve mezunlarına bu alanda istihdama yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alan kodları aşağıda verilmiştir: •ISCED Eğitim Alan Kodu: 52 - Mühendislik •ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 55, Alt Categorisi: 554 - Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Kodu: 52 - Mühendislik •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Yeterlilik Türü (profili): Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi
Program Profili
2017 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğretime başlamıştır. Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Eğitim dili Türkçedir. Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının tıbbi / idari birimlerinde ve tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program Mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İşletme ve Sağlık Yönetimi Bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, otuz günlük stajı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (92 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Rukiye YORULMAZ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Başkanı Öğr. Gör. Azize AYDEMİR Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Alperen Timuçin SÖNMEZ SHMYO Müdür Yardımcısı / Birim Bologna Koordinatörü TELEFON : (0354)212 11 90 FAX : (0354)212 26 53 E - POSTA: shmyo@bozok.edu.tr ADRES : Atatürk Yolu 7.Km. Erdoğan Akdağ Kampüsü YOZGAT
Bölüm Olanakları
5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Son yıllarda ilerleyen teknolojik gelişmelerle birlikte Tıbbi Sekreterlik alanına yeni dokümantasyon ve arşiv tekniklerinin eklenmesi sağlık sektörüne büyük ivme kazandırmıştır. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarında eğitilmiş nitelikli personelin bulunmaması ise istihdam yönünden büyük eksiklik oluşturmaktadır. Günümüzde hem geleneksel yöntemleri uygulayabilen, hem de modern teknikleri bilen ve yapabilen personelin ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Bu program çalışması ile bu eksiklikler giderilmeye çalışılmış, geleneksel hale tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerinin yanı sıra modern arşiv ve dokümantasyon uygulamaları dahil edilmiştir.

Program Çıktıları
1Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim bilgisine sahip olur.
2Alanındaki literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
4Alanındaki etik ilkeler ve kurallarla ilgili bilgiye sahip olur.
5Alanındaki uygulamalar için gerekli olan bilgisayar programlarını, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanır.
6Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
7Spor ve geleneksel el sanatları yeterliliği ile bilimsel bir bakış açısı ile hareket eder.
8Alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır.
9Alanında öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak çözüm üretir.
10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.
11Alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenler ve yönetir.
12Alanında sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
13Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır.
15Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
16Alanında birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
17Alanında görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır ve mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
18Alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111122233333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 TDSADOS-I ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 2
5 TDS123 ANATOMİ Zorunlu 3
9 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
13 TDS111 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 4
18 TDS121 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 3
24 TDSSD-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 4
28 TDS101 TIBBİ DÖKÜMANTASYON-I Zorunlu 4
31 TDS103 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 4
34 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
38 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 TDSADOS-II ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 2
6 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
10 TDS108 HASTANE OTOMASYONU Zorunlu 4
16 TDSSD-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 4
20 TDS104 SEKRETERLİK BİLGİSİ Zorunlu 4
23 TDS106 TEMEL HUKUK Zorunlu 4
28 TDS102 TIBBİ DÖKÜMANTASYON-II Zorunlu 4
30 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
34 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
39 TDS118 ZORUNLU YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 TDSADOS-III ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 2
6 TDS209 BÜRO YÖNETİMİ Zorunlu 3
9 TDS205 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 3
13 TDS203 SAĞLIK HUKUKU Zorunlu 3
17 TDS207 SAĞLIK YÖNETİMİ Zorunlu 3
21 TDSSD-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 4
27 TDS201 TIBBİ DÖKÜMANTASYON UYGULAMALARI-I Zorunlu 10
29 TDS217 TIBBİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 TDSDOS-IV ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 2
7 TDS210 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3
11 TDS206 HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu 3
16 TDS204 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA Zorunlu 3
19 TDS208 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3
22 TDSSD-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 4
26 TDS202 TIBBİ DÖKÜMANTASYON UYGULAMALARI-II Zorunlu 12
Toplam 30
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
2 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
3 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
4 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
5 TDSS111 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS117 UYGARLIK TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS117 UYGARLIK TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDSS113 ANATOMİ Seçmeli 2
2 TDSS115 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDSS115 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
2 TDSS125 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
3 TDSS127 İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDSS115 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
2 TDSS125 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
3 TDSS127 İLETİŞİM Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS118 UYGARLIK TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS118 UYGARLIK TARİHİ II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDSS112 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2
2 TDSS116 İLK YARDIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDS120 SAĞLIK TURİZMİ Seçmeli 2
2 TDSS112 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2
3 TDSS116 İLK YARDIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDS120 SAĞLIK TURİZMİ Seçmeli 2
2 TDSS112 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2
3 TDSS116 İLK YARDIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDSS211 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
2 TDSS213 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
3 TDSS215 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
2 TDSS211 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
3 TDSS215 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
4 TDSS221 SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
2 TDSS211 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2
3 TDSS215 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2
4 TDSS221 SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDSS214 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
2 TDSS216 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
2 TDSS214 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 TDSS218 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ Seçmeli 2
4 TDSS220 İŞARET DİLİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
2 TDSS214 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 TDSS218 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ Seçmeli 2
4 TDSS220 İŞARET DİLİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr