Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI - ÖNLİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. Ön lisans programlarına giriş ise ÖSS’den aldığı puan ya da sınavsız geçiş ile mümkün olmaktadır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre ya da sınavsız geçiş müracaatı ile girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine(ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK’e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe göre sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1. Lise ve dengi okul diploması 2. Fotoğraf (12 adet)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.
Program Profili
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı; ön muhasebe elemanı yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, muhasebe mesleği ve genel konular ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının temel hedefi; mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilen ve sorunları tespit edebilen, çağdaş finansman tekniklerini kullanabilen, temel muhasebe bilgisinin yanı sıra muhasebe ile iç içe olan vergi hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku v.s. bilgisi, bilgisayar becerisi, yabancı dil gibi çeşitli donanımları kazanmış olan ön lisans mezunları yetiştirmektir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, öğrencilerini muhasebenin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Programda yapılan stajlarda da staj yerlerinin ilerde iş olanağı sağlayabilecek yerler olmasına özen gösterilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS’den (Ön Lisans Mezunları Sınavı) gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında memur olarak atanabilmektedirler. Mezunlarımız genelde mali müşavir veya yeminli mali müşavir bürolarında, özel sektörde (fabrikalar, şirketler vb.) muhasebe bölümlerinde, bazı bankaların operasyon birimlerinde çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, Dikey Geçiş Sınavına girip alanlarıyla ilgili lisans programlarını kazandıklarında, bu programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Sorgun MYO, Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk yolu 7. Km. 66100 - Yozgat Web Adresi: http://sorgunmyo.bozok.edu.tr Telefon: 0 354 242 10 40 Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Murat ÇETİN, e-posta:murat.cetin@bozok.edu.tr, Öğr. Gör. Bekir KÖROĞLU (Normal Öğretim Program Danışmanı)
Bölüm Olanakları
Meslek Yüksek Okulumuzda eğitim-öğretim faaliyetleri 1 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 3 okutman ile yürütülmektedir. Programımızda dersler 30-50 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmektedir. Okulumuzda 2 bilgisayar laboratuarı etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, programımız öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Muhasebe mesleğinin temel ilkelerinin ve mesleki etik değerlerinin bilincinde, meslekte nitelikli eleman olma sorumluluğuna sahiptir.
2Vergi uygulamaları hakkında işlerinin gerektirdiği ölçüde bilgiye sahiptir.
3İş hayatında ara eleman seviyesine yetecek düzeyde temel hukuk, ticari hukuk,bilgisine sahiptir.
4Mesleklerinin gerektirdiği temel ekonomi bilgisine sahiptir ve Temel finans bilgilerini bilir ve uygular.
5Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
6Ekip çalışmasına yatkın, muhasebe ve işletme alanında bağımsız ve veya grup içinde planlı-sistemli araştırma yapar ve sunar.
7Pazarlama, reklamcılık, toplam kalite, girişimcilik, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon, örgütsel davranış, kişilerarası iletişim konularında gerekli bilgilere sahiptir ve bunları iş yaşamında uygular.
8Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurar, bilgi ve düşüncelerini aktarır, eleştirel düşünür, alternatif çözümler üretir ve bilgileri analiz eder.
9Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir.
10Meslek yaşantısında kullanabileceği temel düzey yabancı dil bilgisine sahiptir
11İşletmeciliğin temel kavramları, işletmenin temel fonksiyonları, işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri, işletme işlevleri, firmalar arası işbirlikleri ve girişimcilik konularında ileri düzeyde bilgiye sahiptir ve bu konularda yönetsel kararları alır ve uygular.
12Muhasebenin işletmeler açısından önemi, kapsamı, temel muhasebe kavramları, işletmelerin mali ve finansal rasyo ve tabloları hakkında teorik bilgilere sahip olma ve bu bilgileri kullanabilmelerini sağlar.
13Matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında beceri kazanma, sayısal verilerden faydalanarak geliştirilecek olan istatistiksel ve ekonometrik çözümlemeler ile daha etkin kararlar alabilme, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlama becerisi kazanır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111233333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 MUN1102.360031 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 Zorunlu 0
12 MUN2 GENEL İŞLETME Zorunlu 4
19 MUN3 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 0
24 MUN1 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 0
30 MUNY1107 MUHASEBE UYGULAMALARI I Zorunlu 4
36 MUN1101 SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
41 MUNY1102 TEMEL HUKUK Zorunlu 0
47 MUNY2115 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 0
54 MUN1101.360031 TÜRK DİLİ-1 Zorunlu 0
60 İKLYD1105 YABANCI DİL I Seçmeli 0
Toplam 8
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 MUN2102.360031 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 Zorunlu 0
12 MUNY2100 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 0
19 ISG2162.360012 İSTATİSTİK Zorunlu 2
25 MUN4 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 0
31 MUNY2132 MUHASEBE UYGULAMALARI II Zorunlu 0
36 MUN2101 SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
41 MUNY2110 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2
46 MUN5 TİCARİ BELGELER Zorunlu 2
52 MUN2101.360031 TÜRK DİLİ-2 Zorunlu 0
58 İKLYD2105 YABANCI DİL 2 Seçmeli 0
Toplam 6
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 MUN3203.360031 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 0
13 MUN3227.360031 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 0
19 MUN8 PAKET PROGRAMLARI-I Zorunlu 0
24 MUN3102 SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
30 MUN7 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 0
35 MUN3100 VERGİ HUKUKU Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 MUN4263.360031 BANKA MUHASEBESİ Zorunlu 0
12 MUN4299.360031 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 0
18 ISN4003 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 0
24 MUN15 PAKET PROGRAMLARI-II Zorunlu 0
29 MUN4101 SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
36 ISN4001 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUN1003 İLETİŞİM-I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ISN1006 KLAVYE TEKNİKLERİ-I Seçmeli 0
2 MUN1002 OFİS PROGRAMLARI-I Seçmeli 3
3 MUN1003 İLETİŞİM-I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKLY1105 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 İKLY1106 ALMANCA I Seçmeli 2
3 İKLY1107 FRANSIZCA I Seçmeli 2
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKLY1105 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ISN2003 OFİS PROGRAMLARI-II Seçmeli 4
2 ISN2004 İLETİŞİM-II Seçmeli 4
3 ISN2005 KLAVYE TEKNİKLERİ-II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ISN2003 OFİS PROGRAMLARI-II Seçmeli 4
2 ISN2004 İLETİŞİM-II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 IKLY2105 İNGİLİZCE-II Seçmeli 2
2 IKLY2106 ALMANCA-II Seçmeli 2
3 IKLY2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 2
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 IKLY2105 İNGİLİZCE-II Seçmeli 2
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ISN3006 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 4
2 MUN10 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUN10 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUN17 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 MUN21 MESLEKİ YAZIŞMALAR Seçmeli 5
3 MUN4102 MUHASEBE UYGULAMALARI-IV Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MUN17 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr