Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - TARIM MAKİNELERİ -Program Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu temel bölümlerinden biri olan Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Tarım Makinaları Programı 1981-1982 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Yüksek Öğrenim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak açılmıştır. 2006 yılında Bozok Üniversitesinin kurulması ile bu yeni üniversitenin bünyesine geçmiştir. Tarım Makinaları Programı temel eğitim prensibi; Tarım alet ve makineleri imalat ve pazarlama, yenilenebilir enerji , tarımsal üretim ve tarım ürünlerinin işlenmesi, bilimsel ve teknolojik çalışmaları birleştirerek öğrenciye Tarım Makinaları alanında çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde eğitim verilerek sektörün arzuladığı ara elemanı yetiştirmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarım Makinaları alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler çerçevesi kapsamında 5. seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) ile 30 iş günü zorunlu meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili
Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak Sanayi sektörünün üretim kademelerinde uzmanlar yetiştirmektir. Program 2 yıllık eğitim süresi içerisinde 4 yarıyıldan oluşan bir eğitim yapısına sahiptir.Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, üretim kademelerinde çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Sanayi sektörünün üretim kademelerinde ihtiyaç duyduğu makine elemanlarının tasarımı ve üretimi, talaşlı ve talaşsız imalat tezgâhları, pnömatik ve hidrolik sistemler, CNC tezgâhları ve Cad-Cam programları konularında yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır.Derslerin çoğunda uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Öğrenciler, programın sonunda toplam 30 günlük meslek stajınu tamamlarlar. Böylece teori ve uygulama imkanı sağlanmış olur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarım makineleri alanından mezun olanlar; tarım alet ve makineleri imalat ve pazarlama sektöründe, yenilenebilir enerji sektöründe, tarımsal üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe, kendi işletmelerinde, üretim seralarında, fide ve fidan üretim firmalarında, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, belediyelerde, özel tarım işletmelerinde, ziraî ilaç, gübre ve tohum bayilerinde, tarımsal amaçlı ithalat ve ihracat firmalarında, Toprak Mahsulleri Ofisinde, ziraat odalarında, üniversitelerde, tarım makineleri işletmelerinde çalışabilirler. Program mezunları; Tarım makinelerini üreten, pazarlayan, tarımsal üretimi gerçekleştiren büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi veya idari teknik personel olarak çalışmaktadır.Mezunlar çalıştıkları işletmelerde tarım makineleri imalatçıları ile çiftçiler arasında iletişim sağlanması, işlerin plana uygun yürütülmesi, kontrol edilmesi, stok kontrol, vb. sorumlulukları yerine getirmektedir. Çalışma alanları, tarım makineleri işleyen ve pazarlayan işletmeler ile tarımsal üretimi gerçekleştiren işletmeler ile ilgili kamu kuruluşlarıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1-Bölüm mezunları sınavsız olarak açık öğretimin bazı programlarına devam edebilirler. Uygulanan uyum programında başarılı olanlar 3. sınıftan devam ederler. Alanları dışında (işletme, iktisat vb) bir alandan lisans diplomasına sahip olurlar. 2-Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek alanlarında eğitimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bahçaşehiemahallesi, Esentepe Mevki, 66200, YOZGAT Telefonu : +90 (354) 217 17 81 - 217 17 82 - 212 38 43 Belge Geçer : +90 (354) 217 17 80 E-Posta : myo@bozok.edu.tr Web Adresi : http://myo.bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Tarım makineleri programı öğrencileri için oluşturulmuş Makine ve tarım makineleri atölyesi ve Bilgisayar laboratuvarı imkanları sunulmaktadır ayrıca projeksiyonlu sınıflarda eğitim verilmektedir.

Program Çıktıları
1Tarım makineleri biliminin temel kavramlarını ve anlama becerisini kazanmak.
2Yeni tarım alet ve makineleri imal etmek ya da var olan makineleri geliştirmek. Tarım makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi gibi konularda araştırma yapmak.
3Tarım alet ve makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak ve denemeler yapmak.
4Takım çalışması yapabilir, yetki kullanımı ve sorumluluk üstlenebilirler.
5Mesleğinin gerektirdiği toplumsal, mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır
6Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek. Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliği
8Alanında gelişmeleri takip edebilme ve uygulamaya geçirebilme becerisi, mesleki özgüven.
9Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin bir şekilde kullanmayı bilir. Orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır
10Pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli.
11Alanı ile ilgili konularda problemi görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazanmak. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
12Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanır ve alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13Alanı ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
14Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATA1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
15 TRM1003 MEKANİK Zorunlu 4
17 TRM1005 MEKANİK TEKNOLOJİ Zorunlu 4
19 TRM1013 MESLEK RESMİ Zorunlu 4
21 TRM1001 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 4
25 TRM1009 TARIMDA ENERJİ Zorunlu 3
29 TRM1007 TERMİK MOTOR Zorunlu 2
31 TRM1011 TOPRAK İŞLEME ALET VE MAKİNELERİ Zorunlu 3
33 TÜR1001 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
39 YDİ1001 YABANCI DİL-I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
7 TRM1002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 5
11 TRM1006 EKİM DİKİM VE GÜBRELEME MAKİNELERİ Zorunlu 4
15 TRM1008 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 4
17 TRM1004 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 3
23 TRMSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
29 TÜR1002 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
35 YDİ1002 YABANCI DİL-II Zorunlu 2
Toplam 22
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 TRM2007 HAYVANSAL ÜRETİM MEKANİZASYONU Zorunlu 3
13 TRM2001 MUKAVEMET Zorunlu 3
15 TRMSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
21 TRM2005 TARIM MAKİNELERİ VE TATBİKATI I Zorunlu 4
25 TRM2003 TARIM TRAKTÖRLERİ Zorunlu 4
Toplam 14
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TRM2008 BİTKİ KORUMA MAKİNELERİ Zorunlu 4
5 TRM2002 HASAT HARMAN MAKİNELERİ Zorunlu 4
13 TRMSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
23 TRM2004 TARIM MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMI Zorunlu 4
25 TRM2006 TARIM MAKİNELERİ VE TATBİKATI II Zorunlu 4
27 -STJ2000 YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 18
 
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKLY1105 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 İKLY1106 ALMANCA I Seçmeli 0
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKLY1105 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 İKLY1106 ALMANCA I Seçmeli 0
3 İKLY1107 FRANSIZCA I Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TRM1010 BİTKİ YETİŞTİRME Seçmeli 4
2 TRM1012 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 4
3 TRM1014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
4 TRM1016 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TRM1010 BİTKİ YETİŞTİRME Seçmeli 4
2 TRM1012 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 4
3 TRM1014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 4
4 TRM1016 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 IKLY2105 İNGİLİZCE-II Seçmeli 2
YABANCI DİL 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 IKLY2105 İNGİLİZCE-II Seçmeli 2
2 IKLY2106 ALMANCA-II Seçmeli 0
3 IKLY2107 FRANSIZCA-II Seçmeli 0
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TRM2009 ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ VE MAKİNELERİ Seçmeli 4
2 TRM2011 SULAMA MAKİNELERİ Seçmeli 4
3 TRM2013 SERA MEKANİZASYONU Seçmeli 4
4 TRM2015 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 4
5 TRM2017 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 4
6 TRM2019 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 4
7 TRM2021 TARIM MAKİNELERİNDE ERGONOMİ Seçmeli 4
8 TRM2023 İLETİŞİM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TRM2009 ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ VE MAKİNELERİ Seçmeli 4
2 TRM2011 SULAMA MAKİNELERİ Seçmeli 4
3 TRM2013 SERA MEKANİZASYONU Seçmeli 4
4 TRM2015 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 4
5 TRM2017 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 4
6 TRM2019 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 4
7 TRM2021 TARIM MAKİNELERİNDE ERGONOMİ Seçmeli 4
8 TRM2023 İLETİŞİM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TRM2010 TARIM MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ VE PLANLAMA Seçmeli 4
2 TRM2012 MELİORASYON MAKİNELERİ Seçmeli 4
3 TRM2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
4 TRM2016 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 4
5 TRM2018 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 4
6 TRM2020 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TRM2010 TARIM MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ VE PLANLAMA Seçmeli 4
2 TRM2012 MELİORASYON MAKİNELERİ Seçmeli 4
3 TRM2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
4 TRM2016 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 4
5 TRM2018 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 4
6 TRM2020 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Seçmeli 4
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr