Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA - Lisans



Program Tanımları
Kuruluş
Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime başlamıştır.Halen Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi altında lisans eğitimini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Bölümde verilen lisans eğitimini tamamlayanlar Şehir ve Bölge Plancısı ünvanını alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüm merkezi yapılan Üniversite sınavı sonuçlarına göre MF (Matematik Fen) puanı ile öğrenci kabül eder.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi boyunca formel eğitimin yanısıra informel eğitimden de yararlanılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümde eğitim dili Türkçe’dir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olanlar ağırlıklı olarak Kamu kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler ile serbest planlama bürolarında çalışabilme imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans öğrenimini tamamlayan şehir plancıalrı yüksek lisans için gerekli şartları tamamlamaları halinde Y.Lisans eğitimine devam ederler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Şehir ve Bölge Planlama stüdyo dersleri ara jüri ve eskiz sınavı ortalamaları vize ve öğrencinin finalde teslim ettiği projenin final notu olarak verilir. Derslerde ve projelerde vize notunun %40'ı ve final notunun %60'ı yıl sonu notu olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim programını tamamlayan ve stajını gerçekleştiren öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Barış ERGEN (Bölüm Başkanı. Erasmus Koord.)
Bölüm Olanakları
Bölümde bilgisayar, görsel labouratuvar v.b donanıma sahip mekanlarda eğitim verilmektedir.

Program Çıktıları
1Şehir ve Bölge Planlama Alanında, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3Şehir ve Bölge Planlama Alanında insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4Şehir ve Bölge Planlama Alanında ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
5Şehir ve Bölge Planlama ile ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
6Şehir ve Bölge Planlama ile ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
7Şehir ve Bölge Planlama Alanının tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
8Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama ve kavram geliştirme becerisine sahiptir.
9Şehir ve Bölge Planlama Alanı ile ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır ve alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
10Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.
11Şehir ve Bölge Planlama Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
12Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
13Şehir ve Bölge Planlama Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. Bunun yanı sıra geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular. Ayrıca yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
14Şehir ve Bölge Planlama alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
15Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
16Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
17Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
18Şehir ve Bölge Planlama Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
19İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
20Şehir ve Bölge Planlama mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
21Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718192021
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR111.160051 ATA.İLK.İNK.TARİHİ-1 Zorunlu 2
5 MIS107.160051 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-1 Zorunlu 3
9 MAT101.160051 GENEL MATEMATİK-1 Zorunlu 3
13 YD111.160051 İNGİLİZCE-1 Zorunlu 2
17 MIS109.160051 SERBEST RESİM-1 Zorunlu 2
21 MIS1011 STÜDYO-1 Zorunlu 9
25 MIS103.160051 TASARI GEOMETRİ VE PERSPEKTİF-1 Zorunlu 2
29 MIS111.160051 TEKNİK RESİM Zorunlu 3
33 MIS105.160051 TOPOGRAFYA Zorunlu 2
37 TÜR111.160051 TÜRKÇE-1 Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR112.160051 ATATÜRK İLK.VE.İNK.TAR-2 Zorunlu 2
5 MIS108.160051 BİLGİSAYAR PROG-2 Zorunlu 3
9 YD112.160051 İNGİLİZCE-2 Zorunlu 2
13 MIS112.160051 MAKET Zorunlu 3
17 MAT_102.160051 MATEMATİK-2 Zorunlu 3
21 MIS106.160051 MİMARLIK BİLGİSİ Zorunlu 2
25 MIS110.160051 SERBEST RESİM-2 Zorunlu 2
29 MIS1021 STÜDYO-2 Zorunlu 9
33 MIS104.160051 TAS.GEO.VE PERS.-2 Zorunlu 2
37 TÜR112.160051 TÜRKÇE-2 Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
7 MIS215.160051 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 3
11 MIS207.160051 EKONOMİ-1 Zorunlu 3
15 ŞBP215 KENTSEL TASARIM I Zorunlu 2
19 ŞBP201 STÜDYO-3 Zorunlu 14
23 MIS211.160051 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3
27 MIS205.160051 ŞEHİRCİLİK-1 Zorunlu 3
Toplam 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
7 MIS210.160051 EKOLOJİ FİZ.ÇEV.KONTR. Zorunlu 3
11 MIS208.160051 EKONOMİ-2 Zorunlu 3
15 MIS214.160051 İMAR VE ÇEVRE HUKUKU Zorunlu 3
19 MIS212.160051 KENTSEL TASARIM Zorunlu 3
23 ŞBP202 STÜDYO-4 Zorunlu 13
27 MIS206.160051 ŞEHİRCİLİK-2 Zorunlu 3
Toplam 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞBP313.160051 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3
5 ŞBP309.160051 İSTATİSTİK GRAFİK İFADE METODLARI Zorunlu 3
11 ŞBPS1 SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
17 ŞBPS7 SEÇMELİ DERS VII Seçmeli 0
21 ŞBP3011 STÜDYO-5 Zorunlu 9
25 ŞBP399.160051 YAZ STAJI-1 Zorunlu 2
Toplam 17
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞBP306.160051 KONUT SORUNU Zorunlu 2
5 ŞBP310.160051 METROPOLİTEN PLANLAMA Zorunlu 3
11 ŞBPS2 SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
17 ŞBPS8 SEÇMELİ DERS VIII Seçmeli 0
21 ŞBP3021 STÜDYO-6 Zorunlu 11
Toplam 16
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞBP407.160051 KONUT ALANLARI PLANLAMASI Zorunlu 2
7 ŞBPS3 SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
13 ŞBPS4 SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
19 ŞBPSIX SEÇMELİ DERS IX Seçmeli 0
23 ŞBP4011 STÜDYO-7 Zorunlu 8
27 ŞBP499 YAZ STAJI-2 Zorunlu 2
Toplam 12
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞBP4041 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 9
7 ŞBPS5 SEÇMELİ DERS V Seçmeli 0
13 ŞBPS6 SEÇMELİ DERS VI Seçmeli 0
19 ŞBPS10 SEÇMELİ DERS X Seçmeli 0
23 ŞBP4021 STÜDYO-8 Zorunlu 9
Toplam 18
 
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 2
2 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
3 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
4 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
5 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
6 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
7 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
8 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
9 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
10 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
11 MAT239.161041 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2
12 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
13 MM213 MAKİNE VE İNSAN 1 Seçmeli 2
14 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
15 SRV207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
16 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
17 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
6 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
7 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
8 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
9 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
10 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
11 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
12 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
13 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
14 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
15 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
16 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
17 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
18 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
19 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
20 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
21 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
22 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
23 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
24 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
25 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞSD301.160051 KENT MOBİLYALARI Seçmeli 3
2 ŞSD303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3
3 ŞSD305.160051 ŞEHİRSEL ANALİZ Seçmeli 3
4 ŞSD307 TARİHİ ÇEVREDE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3
5 ŞSD309.160051 FİZİKSEL ENGELLİLER ÇEVRE VE MEKAN DÜZENLEME Seçmeli 3
6 ŞSD311 ŞEHİRSEL VE KIRSAL TOPRAK DÜZENLEME Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞBP305.160051 ŞEHİR COĞRAFYASI Seçmeli 5
2 ŞBP315.160051 KENTSEL GEL KORUMA VE YENİLEME Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞSD302.160051 İNSAN ÇEVRE SİSTEMİ Seçmeli 2
2 ŞSD304.160051 FOTOĞRAF TEKNİĞİ Seçmeli 2
3 ŞSD306 GELENEKSEL DOKUDA YENİLEME VE DEĞİŞİM ANALİZİ Seçmeli 2
4 ŞSD308 GÜNEŞ ENERJİSİ VE KENT PLANLAMA İLİŞKİSİ Seçmeli 2
5 ŞSD310.160051 PEYZAJ DÜZENLEME Seçmeli 2
6 ŞSD312.160051 ŞEHİRCİLİKTE ÜTOPYALAR Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞBP304.160051 PLANLAMA KURAM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
2 ŞBP308 PEYZAJ PLANLAMA Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞSD401.160051 MATEMATİKSEL MODELLER Seçmeli 3
2 ŞSD403 ULAŞIM ÖGELERİNİN TASARIMI Seçmeli 3
3 ŞSD405.160051 DÜŞÜK GELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI-1 Seçmeli 3
4 ŞSD407.160051 TARİHİ ÇEVRE PLANLAMASI Seçmeli 3
5 ŞSD409.160051 PEYZAJ TEKNİKLERİ Seçmeli 3
6 ŞSD411.160051 KENTSEL ARKEOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞSD402.160051 ŞEHİR PLANLAMADA KLİMATİK VERİLERİN DEĞERLENDİRME İLKELERİ Seçmeli 3
2 ŞSD404.160051 SOSYAL DEĞİŞİMDE ÇAĞDAŞ DEĞİŞİM TEORİLERİ Seçmeli 3
3 ŞSD406 DÜŞÜK GELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI-2 Seçmeli 3
4 ŞSD408.160051 GELENEKSEL DOKUDA FİZİKİ ÇEVRE ANLAYIŞI Seçmeli 3
5 ŞSD410.160051 ŞEHİRSEL MEKAN KURGUSUNDA PLAN VE TASARIM Seçmeli 3
6 ŞSD412.160051 REKREASYON PLANLAMASI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞBP403 ULAŞIM PLANLAMASI Seçmeli 3
2 ŞBP405 ENDÜSTRİ VE KENT İLİŞKİSİ Seçmeli 3
3 ŞBP409.160051 ÜLKE VE BÖLGE PLANLAMA Seçmeli 3
4 ŞBP411 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞSD421.160051 ULAŞIM-TOPRAK KULLANIM İLİŞKİSİ Seçmeli 4
2 ŞSD423.160051 PEYZAJ TASARIMI Seçmeli 4
3 ŞSD425 ŞEHİR İŞLETMESİ Seçmeli 4
4 ŞSD427.160051 KENTSEL DONATIM Seçmeli 4
5 ŞSD429 BÖLGE PLANLAMADA ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 4
6 ŞSD431 BİLGİ ÇAĞINDA MEKANSAL DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞSD422.160051 PLANLAMADA UYGULAMA SORUNLARI Seçmeli 4
2 ŞSD424 KENTSEL SİT ALANLARINDA KENTSEL TASARIM UYGULAMALARI Seçmeli 4
3 ŞSD426 KIRSAL ALAN PLANLAMASI Seçmeli 4
4 ŞSD428.160051 PLANLAMADA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 4
5 ŞSD430 BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ Seçmeli 4
6 ŞSD432 OLAĞAN DIŞI DURUMLAR İÇİN PLANLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ŞBP406.160051 PLANLAMA EKONOMİSİ Seçmeli 2
2 ŞBP408.160051 ŞEHİR VE TOPLUM YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr