Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ - BİYOLOJİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Biyoloji Bölümü, Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında açılmış olup halen Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim programını sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Biyoloji Bölümüne kabul ve kayıt hakkı, ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavı ile kazanılır. Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK'e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi. Ayrıca Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliklerinde yer alan şartları sağlayan öğrencilerde Bölüme kabul ve kayıt hakkı kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamasında ise 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir.
Program Profili
Bölüm bünyesinde Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji olmak üzere beş anabilim dalı mevcuttur. Biyoloji Bölümünün temel hedefi; Biyoloji biliminin temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip biyoloji lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyoloji Bölümlerinin temel amacı, canlılarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili her türlü konuda ve çalışma sahasında araştırma, inceleme, üretim, kontrol ve rapor düzenlemeye yetkili “Biyolog” yetiştirmektir. Biyolog uzmanlık alanı ile ilgili olarak; sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde, çevre koruma ve kontrol alanlarında, ekolojik planlama alanlarında, biyoteknoloji alanında, sucul ortamlarla ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde, Milli Parklar ve Yaban Hayati Yöneticiliği alanlarında, biyoloji öğretimi ve program geliştirme faaliyetlerinde, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporlarının hazırlanmasında, tarım ve ormancılık alanlarında, gıda kontrol laboratuarlarında, biyolojik arıtma tesislerinde, biyolojik ürün standartlarının belirlenmesinde, kriminoloji laboratuarlarında, Adli tıpta, kara, hava ve deniz gümrüklerinde, biyomedikal çalışma alanlarında, ilaç ve ilaç hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kontrolü alanlarında, vektör canlıların kontrol çalışmalarında ve nükleer tesislerde çalışabilecek donanıma sahiptir. Biyoloji programını bitirenler "biyolog" unvanı almaya hak kazanırlar. Biyologlar günümüzde yoğun olarak sağlık sektöründe, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, ÇED düzenleme yetkisi olan özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışmaktadırlar. Ayrıca, öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığı’na veya özel sektöre bağlı orta dereceli okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Ortalamaya Katılan Derslerde Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 132 (Zorunlu Ders Kredisi: 110) (Seçmeli Ders Kredisi: 24) ( 20 + 4 – Alan Dışı Seçmeli) Ortalamaya Katılmayan Zorunlu Derslerde Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 18 Mezuniyet Toplam Kredisi: 150 Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere BİYOLOJİ alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres : Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 66200, Yozgat Web Adresi : http://biyoloji.bozok.edu.tr/index.html Tel : 0 354 242 10 21 Faks : 0 354 242 10 22 Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Dilek PANDIR Tel : 0 354 242 10 21 / 2545-2546 AKTS/DS Koordinatörü : Yrd. Doç. Dr. Halil Erhan EROĞLU Tel : 0 354 242 10 21 / 2551
Bölüm Olanakları
Eğitim-Öğretim planlarının öğrenciler için hedeflenen niteliklere uygunluğu her eğitim-öğretim dönemi öncesinde, yeni gelişmeler de göz önüne alınarak, değerlendirilmektedir. Öğretim ortamlarının başında gelen, laboratuar olanakları geliştirilmekte, yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim olanakları sağlanmaktadır. Bilimsel gezi ve arazi çalışmalarının yoğunlaştırılması hedeflenmektedir. Eğitim ve Araştırma Kaynakları: *Bölümün eğitim amaçlı kullandığı ana araç ve gereçler liste halinde aşağıda sunulmuştur. Adedi - Adı: 50 Işık Mikroskobu (Öğrenci) 20 Stereo (Disseksiyon) Mikroskobu (Öğrenci) 1 Otoklav 3 Stereo Zoom (Disseksiyon) Mikroskobu (Araştırma) 2 Trinoküler Işık Mikroskobu (Araştırma) 2 Görüntüleme Sistemi 2 Derin Dondurucu (-35 oC) 1 Döner Kollu Mikrotom 2 Etüv (0-25 oC) 1 Soğutmalı inkübatör (-10-80 oC) 1 Su banyosu 1 Spektrofotometre 1 Mağnetik karıştırıcı 1 Oksijenmetre (pH, Konduktivite v.s. ölçer) 2 Santrifüj Bölümümüz şu anda 5 Laboratuara sahiptir 1) Eğitim-Öğretim amacıyla kullanılan Öğrenci Uygulama Laboratuarı 2) Sitogenetik Araştırma Laboratuarı 3) Herbaryum 4) Genel Biyoloji Araştırma Laboratuarı 5) Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuarı

Program Çıktıları
1Biyolojinin fizik, kimya ve matematik temellere dayandığını bilir, biyolojik verileri yorumlamada istatistiksel yöntemleri uygulama becerisi gösterir.
2Molekül, gen, kromozom, hücre, organ ve organ sistemleri olmak üzere tüm biyolojik seviyelerde yapı, işlev ve süreç arasındaki ilişkileri analiz eder ve değerlendirir.
3Biyolojik çeşitliliği bilerek ulusal biyolojik kaynakları tanımlar, bunları koruma ve çevreye saygılı olma bilinci kazanır.
4Yaşamın kalıtsal temelini ve genetik bilgi akışını ifade eder.
5Biyolojideki ilgi alanını belirler, seçeceği derslerle bu alanda sağlam bir bilgi temeli oluşturur.
6Bilimsel yöntemin süreçlerini uygulayabilme, bunun için gerekli olan temel laboratuar tekniklerini ve araç gereçlerini kullanabilme becerisi geliştirir ve lisansüstü eğitime hazır olur.
7Gelişen bilgi ve teknolojiye ulaşıp onu takip edebilecek, yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek, temel makaleleri okuyup tartışabilecek, ulaştığı bilginin kalitesini değerlendirebilecek düzeyde İngilizceye sahip olur, ayrıca bilgisayar kullanım bilgi ve becerisi kazanır.
8Sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak düzeyde bilgi sahibi olur.
9Bağımsız olarak öğrenme ve sonra öğrendiği bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak başkalarına aktarma becerisi gösterir.
10Biyolojinin toplumsal işlevini bilen, mesleki sorumluluk bilincinde ve bilimsel etik değerlere bağlı birey olur.
11Biyolojinin fizik, kimya ve matematik temellere dayandığını bilir, biyolojik verileri yorumlamada istatistiksel yöntemleri uygulama becerisi gösterir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BİYD113 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 0
5 BİYD119 BEDEN EĞİTİMİ-I Zorunlu 0
7 BİY111 BİLGİSAYAR KULLANIMI VE PROGRAMLAMA-I Zorunlu 0
10 BİY113 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 0
13 BİY103 GENEL BİYOLOJİ LAB.-I Zorunlu 0
16 BİY101 GENEL BİYOLOJİ-I Zorunlu 0
19 BİYD105 GENEL KİMYA Zorunlu 0
22 BİYD117 İNGİLİZCE-I Zorunlu 0
25 BİY110 SİSTEMATİĞİN ESASLARI Zorunlu 0
28 BİYD115 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BİYD112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 0
5 BİYD118 BEDEN EĞİTİMİ-II Zorunlu 0
7 BİY108 BİLGİSAYAR KULLANIMI VE PROGRAMLAMA-II Zorunlu 0
10 BİY104 GENE BİYOLOJİ LAB.-II Zorunlu 0
13 BİY102 GENEL BİYOLOJİ-II Zorunlu 0
16 BİYD106 GENEL FİZİK Zorunlu 0
19 BİYD116 İNGİLİZCE-II Zorunlu 0
22 BİYD104 ORGANİK KİMYA Zorunlu 0
25 BİYD114 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
5 BİY223 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ I Zorunlu 0
8 BİY225 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ LAB.I Zorunlu 0
11 BİY209 HAYVAN ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ Zorunlu 0
14 BİY211 HAYVAN ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ LAB. Zorunlu 0
17 BİY217 OMURGASIZ HAYVANLAR I Zorunlu 0
20 BİY207 OMURGASIZ HAYVANLAR LAB.I Zorunlu 0
23 BİY201 SİTOLOJİ Zorunlu 0
26 BİY203 SİTOLOJİ LAB. Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ASDG2 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
5 BİY210 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ II Zorunlu 0
8 BİY212 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ LAB.II Zorunlu 0
11 BİY202 HİSTOLOJİ Zorunlu 0
14 BİY204 HİSTOLOJİ LAB. Zorunlu 0
17 BİY218 OMURGASIZ HAYVANLAR II Zorunlu 0
20 BİY224 OMURGASIZ HAYVANLAR LAB.II Zorunlu 0
23 BİY206 TOHUMSUZ BİTKİLER Zorunlu 0
26 BİY208 TOHUMSUZ BİTKİLER LAB. Zorunlu 0
Toplam 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BİYY309 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 0
5 BİY311 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB. Zorunlu 0
8 BİY317 BİYOKİMYA I Zorunlu 0
11 BİY319 BİYOKİMYA LAB Zorunlu 0
14 BİY313 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 0
17 BİY315 GENEL MİKROBİYOLOJİ LAB. Zorunlu 0
20 BİYY301 GENETİK Zorunlu 0
23 BİY303 GENETİK LAB. Zorunlu 0
26 BİY314 HİDROBİYOLOJİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BİY326 BİYOKİMYA II Zorunlu 0
5 BİY328 HAYVAN FİZYOLOJİSİ Zorunlu 0
8 BİY312 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LAB. Zorunlu 0
11 BİY318 MOLEKÜLER GENETİK Zorunlu 0
14 BİY320 MOLEKÜLER GENETİK LAB. Zorunlu 0
17 BİYY305 OMURGALI HAYVANLAR Zorunlu 0
20 BİY307 OMURGALI HAYVANLAR LAB. Zorunlu 0
23 BİY306 TOHUMLU BİTKİLER Zorunlu 0
26 BİY308 TOHUMLU BİTKİLER LAB. Zorunlu 0
Toplam 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BİY407 BİTİRME TEZİ-I Zorunlu 0
5 BİY401 BİTKİ EKOLOJİSİ Zorunlu 0
8 BİY405 EMBRİYOLOJİ Zorunlu 0
11 BİY411 MOLEKÜLER BİYOLOJİ-I Zorunlu 0
13 BİYSDG7 SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
Toplam 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BİY406 BİTİRME TEZİ-II Zorunlu 0
5 BİY410 BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 0
8 BİY402 HAYVAN EKOLOJİSİ Zorunlu 0
11 BİY412 MOLEKÜLER BİYOLOJİ-II Zorunlu 0
13 BİYSDG8 SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
Toplam 0
 
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 HAT SANATI VE KİTABET BİLGİSİ Seçmeli 2
2 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
3 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
4 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
5 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
6 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
7 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
8 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
9 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
10 MAT239.161041 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2
11 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
12 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
13 MM213 MAKİNE VE İNSAN 1 Seçmeli 2
14 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
15 SRV207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
16 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
17 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
6 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
7 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
8 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
9 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
10 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
11 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
12 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
13 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
14 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
15 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
16 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
17 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
18 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
19 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
20 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
21 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
22 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
23 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
24 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
25 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİYY439 İLERİ BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 5
2 BİYY463 MOLEKÜLER SİSTEMATİK Seçmeli 5
3 YB304 İŞARET DİLİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS7B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİYY449 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 5
2 YB306 TIBBİ GERONTOLOJİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİY435 GENOTOKSİK ETMENLER Seçmeli 5
2 BİYY426 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 5
3 YB307 BEDEN EĞİTİMİ II Seçmeli 5
4 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS8B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BİYY446 ÖZEL ÇALIŞMA II Seçmeli 5
2 BİYY464 ARAZİ ZOOLOJİ Seçmeli 5
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr