Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
İşletme Bölümü, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında alınan 40 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Hali hazırda öğrenci alan iki program bulunmaktadır. Bu programlar; İşletme ve İşletme İkinci Öğretim şeklindedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Mezuniyetten sonra işletme bilimi alanında "Lisans" derecesine sahip olunur ve "İşletmeci" unvanı alınır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Üniversitedeki diploma programlarına yapılacak kurumlararası yatay geçişler ve üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurumiçi yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Bozok Üniversitesi'ne kabul ve kayıt koşullarıyla ilgili temel kurallara ilişkin detaylar "www.unipa.com.tr/bozok" web sayfasında bulunabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay ya da dikey geçişle gelen öğrencilere intibak programı uygulanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olması ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olması gerekir. Ayrıca, öğrenciler mezun olabilmek için son sınıfın güz ya da bahar döneminde alacakları "Bitirme Ödevi / Staj" dersini de tamamlamış olmalıdır.
Program Profili
Bölümün amacı; özel sektör ve kamu sektöründe uzman, araştırmacı veya yönetici olarak hizmet verebilecek insan kaynağı hazırlamak ve yetiştirmektir. Mezun öğrencilerimiz finansal kurumlarda müfettiş, banka çalışanı, muhasebecilik gibi görevlerde çalışabilirler. Bu programda öğrenciler modern iş yaşamının ulusal ve uluslararası düzeyleri için gerekli stratejik yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları yönetimi becerilerini elde etmektedirler. Aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış işletmecilik ruhu taşıyan, bilimsel karar verebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık, riske katlanmayı göze alabilen elemanlar yetiştirmek de bu bölümün diğer bir temel amacını oluşturur. Bölümümüzde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle 570 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölümümüz Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Ticaret Hukuku anabilim dallarından oluşmuştur. Bölümümüzün programları anabilim dalları konularını kapsayan zorunlu derslerle, öğrencilerimizin 3.sınıftan itibaren tercihte bulunabilecekleri çok sayıda seçmeli dersten oluşmaktadır. Derslerin içeriği öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünebilmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletme Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, hem özel kesim hem de kamu kesiminde hemen hemen her alanda iş bulabilme şansı elde etmektedirler. Bölüm mezunları gıda, demir-çelik, otomotiv gibi mal sektörü ile bankacılık, sigortacılık ve turizm gibi hizmet sektöründeki her türlü işletmede muhasebeci, finans uzmanı, pazarlamacı, satış elemanı, araştırmacı, insan kaynakları uzmanı ve yönetici olarak çalışabilmektedirler. Öte yandan serbest piyasada gerek kendi adına işletme kurma ya da serbest muhasebecilik yapma açısından yeterli bilgilerle donatılmış eleman yetiştirilmektedir. Ayrıca mezunlar lisansüstü düzeyinde çalışmalara devam ederek akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci işletme bilimi dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora dereceleri için başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır. Buna göre; a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. b) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınav(lar) puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. c) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemiyle tespit edilir.
Mezuniyet Koşulları
Yok.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hikmet ULUSAN - e-mail: hikmet.ulusan@bozok.edu.tr - Telefon: +90 354 242 1040-43 Faks: +90 354 242 1044 - Adres: Bozok Üniversitesi İİBF Atatürk Yolu 7. Km. 66100 Yozgat / TURKEY - Bölüm AKTS Kooirdinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKIN - e-mail: mahmut.akin@bozok.edu.tr - Telefon: +90 354 242 1040-43 Faks: +90 354 242 1044 - Adres: Bozok Üniversitesi İİBF Atatürk Yolu 7. Km. 66100 Yozgat / TURKEY
Bölüm Olanakları
Bölümdeki eğitim faaliyetleri ve akademik faaliyetler 18 öğretim elemanı tarafından sağlanmaktadır: 2 adet doçent, 7 adet yardımcı doçent, 2 adet öğretim görevlisi ve 7 adet araştırma görevlisi. Fakültemizde bilgisayar temelli dersler için her biri 40'ar öğrenci kapasiteli 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1İşletmeciliğin temel kavramları, işletme ve yönetimin temel fonksiyonları, işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri, firmalararası işbirlikleri ve girişimcilik konularında ileri düzeyde bilgiye sahiptir ve bu konularda yönetsel kararlar alır ve uygular.
2İş / işletme kurma sürecinin temel aşamalarını bilir ve uygulayabilir. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
3İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar. Bu bağlamda stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetim süreci, stratejik yönetim ile ilgili yaklaşımlar, strateji geliştirme süreci ve stratejik analiz, stratejik alternatiflerin analizi ve strateji seçimi, stratejileri uygulama ve kontrol konularında bilgi sahibi olur.
4Analitik düşünme, strateji oluşturma, sorun çözme ve doğru kararlar verebilme yeterliliği kazanır.
5İşletmelerde karşılaşılan sorunları analiz edebilir ve bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler üretebilir.
6Temel bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini etkili bir biçimde uygulayabilir.
7Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşamboyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.
8İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde operasyonel ve yöneticilik düzeyinde uygulayabilir.
9İşletme ve muhasebe alanlarında kullanılan yönetim bilgi sistemleri ve bilişim uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini edinir.
10İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrar.
11İşletmecilik mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrar.
12Kalite bilincine sahip olur. Kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma bilgi ve becerisi kazanır.
13Teorik bilgiyi pratikle bağdaştırma yeteneği kazanır.
14Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır.
15Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisi kazanır. Bir yabancı dilde bilgi sahibi olur.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SRVY107 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
9 SRV111.162011 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR I Zorunlu 2
13 SRVY103 BİLGİSAYAR KULLANIMI I Zorunlu 4
17 İŞL103.162011 GENEL İŞLETME Zorunlu 5
21 İŞL101.162011 GENEL MUHASEBE 1 Zorunlu 4
25 İKT101.162011 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 4
29 SRV105.162011 İNGİLİZCE I Zorunlu 3
41 SRV101.162011 MATEMATİK 1 Zorunlu 4
51 SRVY109 TÜRKÇE I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SRVY108 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
9 SRV112 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR II Zorunlu 2
13 SRVY104 BİLGİSAYAR KULLANIMI II Zorunlu 4
17 İŞL104.162011 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 4
23 İŞL102.162011 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 5
29 İKT102.162011 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 4
33 SRV106.162011 İNGİLİZCE II Zorunlu 3
41 SRV102.162011 MATEMATİK 2 Zorunlu 4
51 SRVY110 TÜRKÇE II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
11 İŞL201.162011 ENVANTER VE BİLANÇO Zorunlu 5
19 SRV201.162011 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I Zorunlu 5
23 SRV205.162011 İNGİLİZCE III Zorunlu 3
27 SRV203.162011 İSTATİSTİK 1 Zorunlu 5
33 İKT205.162011 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 5
39 İŞL203.162011 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 5
Toplam 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
11 SRV202.162011 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI II Zorunlu 5
15 SRV206.162011 İNGİLİZCE IV Zorunlu 3
19 SRV204.162011 İSTATİSTİK 2 Zorunlu 5
25 İŞL204.162011 İŞLETME FİNANSMANI Zorunlu 5
29 İŞL202.162011 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 5
35 İKT206.162011 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 5
Toplam 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 İŞL303.162011 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 5
7 İŞL301.162011 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 5
13 İSD1 SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
19 İŞL305.162011 ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ I Zorunlu 5
25 İŞL307.162011 VERGİ HUKUKU Zorunlu 5
Toplam 20
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SRV304 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 5
9 İŞL302.162011 ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ Zorunlu 5
15 İŞL304.162011 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 5
19 İSD2 SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
25 İŞL306.162011 ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ II Zorunlu 5
Toplam 20
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 İŞL401 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Zorunlu 3
7 SRVY401 BİTİRME ÖDEVİ/STAJ Zorunlu 2
15 İSD3 SEÇMELİ DERS 3 Seçmeli 0
Toplam 5
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 İSD4 SEÇMELİ DERS 4 Seçmeli 0
9 İŞL402.162011 STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 5
Toplam 5
 
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 2
3 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
4 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
5 BİYD219.161061 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
6 BİYD223 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR I Seçmeli 2
7 BSM217 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
8 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
9 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
10 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
11 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
12 HEMSEÇ-425 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI Seçmeli 2
13 İKTY207 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR I Seçmeli 2
14 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
15 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
16 MAT239.161041 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2
17 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
18 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
19 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
20 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
21 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
2 İKTY207 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKTY207 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
6 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
7 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
8 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
9 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
10 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
11 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
12 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
13 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
14 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
15 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
16 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
17 İKT208 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
18 İKTY208 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR II Seçmeli 2
19 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
20 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
21 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
22 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
23 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
24 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
25 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
2 İKT208 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
3 İKTY208 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT208 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
2 İKTY208 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT301.162011 PARA VE BANKA Seçmeli 5
2 İŞL309.162011 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Seçmeli 5
3 İŞL311.162011 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR Seçmeli 5
4 İŞL313.162011 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 5
5 İŞL315.162011 YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 5
6 İŞL317.162011 DAĞITIM KANALLARI Seçmeli 5
7 İŞL319.162011 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Seçmeli 5
8 İŞL323 TİCARET HUKUKU I Seçmeli 5
9 İŞL325 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 5
10 SRV301.162011 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA I Seçmeli 5
11 SRV303 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT301.162011 PARA VE BANKA Seçmeli 5
2 İŞL309.162011 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Seçmeli 5
3 İŞL311.162011 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR Seçmeli 5
4 İŞL313.162011 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 5
5 İŞL315.162011 YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 5
6 İŞL317.162011 DAĞITIM KANALLARI Seçmeli 5
7 İŞL319.162011 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Seçmeli 5
8 İŞL323 TİCARET HUKUKU I Seçmeli 5
9 İŞL325 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 5
10 SRV301.162011 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA I Seçmeli 5
11 SRV303 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT301.162011 PARA VE BANKA Seçmeli 5
2 İŞL309.162011 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Seçmeli 5
3 İŞL311.162011 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR Seçmeli 5
4 İŞL313.162011 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 5
5 İŞL315.162011 YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 5
6 İŞL317.162011 DAĞITIM KANALLARI Seçmeli 5
7 İŞL319.162011 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Seçmeli 5
8 İŞL323 TİCARET HUKUKU I Seçmeli 5
9 İŞL325 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 5
10 SRV301.162011 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA I Seçmeli 5
11 SRV303 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT314.162011 ULUSLARARASI İKTİSAT Seçmeli 5
2 İŞL308.162011 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 5
3 İŞL310 MODERN ÖRGÜT TEORİLERİ Seçmeli 5
4 İŞL312 MENKUL DEĞER YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Seçmeli 5
5 İŞL314 FİNANSAL TEKNİKLER Seçmeli 5
6 İŞL316.162011 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 5
7 İŞL318.162011 GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 5
8 İŞL320.162011 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 5
9 İŞL322 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 5
10 İŞL324 TİCARET HUKUKU II Seçmeli 5
11 SRV302 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT314.162011 ULUSLARARASI İKTİSAT Seçmeli 5
2 İŞL308.162011 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 5
3 İŞL310 MODERN ÖRGÜT TEORİLERİ Seçmeli 5
4 İŞL312 MENKUL DEĞER YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Seçmeli 5
5 İŞL314 FİNANSAL TEKNİKLER Seçmeli 5
6 İŞL316.162011 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 5
7 İŞL318.162011 GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 5
8 İŞL320.162011 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 5
9 İŞL322 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 5
10 İŞL324 TİCARET HUKUKU II Seçmeli 5
11 SRV302 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT314.162011 ULUSLARARASI İKTİSAT Seçmeli 5
2 İŞL308.162011 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 5
3 İŞL310 MODERN ÖRGÜT TEORİLERİ Seçmeli 5
4 İŞL312 MENKUL DEĞER YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Seçmeli 5
5 İŞL314 FİNANSAL TEKNİKLER Seçmeli 5
6 İŞL316.162011 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 5
7 İŞL318.162011 GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 5
8 İŞL320.162011 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 5
9 İŞL322 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 5
10 İŞL324 TİCARET HUKUKU II Seçmeli 5
11 SRV302 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT403.162011 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 5
2 İKT409.162011 KAMU EKONOMİSİ I Seçmeli 5
3 İŞL403.162011 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 5
4 İŞL405.162011 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 5
5 İŞL407.162011 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 5
6 İŞL409 PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 5
7 İŞL411.162011 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI VE UYGULAMALARI Seçmeli 5
8 İŞL413.162011 TÜKETİCİ DAVRANIŞI Seçmeli 5
9 İŞL415.162011 REKLAMCILIK Seçmeli 5
10 İŞL417.162011 TÜRK VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 5
11 SRV403.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 5
12 SRV405 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT403.162011 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 5
2 İKT409.162011 KAMU EKONOMİSİ I Seçmeli 5
3 İŞL403.162011 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 5
4 İŞL405.162011 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 5
5 İŞL407.162011 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 5
6 İŞL409 PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 5
7 İŞL411.162011 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI VE UYGULAMALARI Seçmeli 5
8 İŞL413.162011 TÜKETİCİ DAVRANIŞI Seçmeli 5
9 İŞL415.162011 REKLAMCILIK Seçmeli 5
10 İŞL417.162011 TÜRK VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 5
11 SRV403.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 5
12 SRV405 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT403.162011 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 5
2 İKT409.162011 KAMU EKONOMİSİ I Seçmeli 5
3 İŞL403.162011 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 5
4 İŞL405.162011 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 5
5 İŞL407.162011 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 5
6 İŞL409 PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 5
7 İŞL411.162011 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI VE UYGULAMALARI Seçmeli 5
8 İŞL413.162011 TÜKETİCİ DAVRANIŞI Seçmeli 5
9 İŞL415.162011 REKLAMCILIK Seçmeli 5
10 İŞL417.162011 TÜRK VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Seçmeli 5
11 SRV403.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 5
12 SRV405 İŞ HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT410.162011 KAMU EKONOMİSİ II Seçmeli 5
2 İŞL321.162011 İHTİSAS MUHASEBESİ Seçmeli 5
3 İŞL404.162011 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK Seçmeli 5
4 İŞL406 ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 5
5 İŞL408.162011 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 5
6 İŞL410 İŞ ANALİZLERİ Seçmeli 5
7 İŞL412 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 5
8 İŞL414.162011 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 5
9 İŞL416 MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 5
10 İŞL418.162011 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 5
11 İŞL420.162011 İŞLETMENİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 5
12 İŞL424 VERGİ MUHASEBESİ Seçmeli 5
13 SRV404.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 5
14 SRV406 İDARE HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT410.162011 KAMU EKONOMİSİ II Seçmeli 5
2 İŞL321.162011 İHTİSAS MUHASEBESİ Seçmeli 5
3 İŞL404.162011 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK Seçmeli 5
4 İŞL406 ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 5
5 İŞL408.162011 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 5
6 İŞL410 İŞ ANALİZLERİ Seçmeli 5
7 İŞL412 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 5
8 İŞL414.162011 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 5
9 İŞL416 MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 5
10 İŞL418.162011 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 5
11 İŞL420.162011 İŞLETMENİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 5
12 İŞL424 VERGİ MUHASEBESİ Seçmeli 5
13 SRV404.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 5
14 SRV406 İDARE HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT410.162011 KAMU EKONOMİSİ II Seçmeli 5
2 İŞL321.162011 İHTİSAS MUHASEBESİ Seçmeli 5
3 İŞL404.162011 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK Seçmeli 5
4 İŞL406 ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 5
5 İŞL408.162011 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 5
6 İŞL410 İŞ ANALİZLERİ Seçmeli 5
7 İŞL412 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 5
8 İŞL414.162011 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 5
9 İŞL416 MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 5
10 İŞL418.162011 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 5
11 İŞL420.162011 İŞLETMENİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 5
12 İŞL424 VERGİ MUHASEBESİ Seçmeli 5
13 SRV404.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 5
14 SRV406 İDARE HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr