Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
İktisat Bölümü, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında alınan 51 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Hali hazırda öğrenci alan iki program bulunmaktadır. Bu programlar; İktisat ve İktisat İkinci Öğretim şeklindedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Mezuniyetten sonra iktisat bilimi alanında "Lisans" derecesine sahip olunur ve "İktisatçı" unvanı alınır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Üniversitedeki diploma programlarına yapılacak kurumlararası yatay geçişler ve üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurumiçi yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Bozok Üniversitesi'ne kabul ve kayıt koşullarıyla ilgili temel kurallara ilişkin detaylar "www.unipa.com.tr/bozok" web sayfasında bulunabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay ya da dikey geçişle gelen öğrencilere intibak programı uygulanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olması ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olması gerekir. Ayrıca, öğrenciler mezun olabilmek için son sınıfın güz ya da bahar döneminde alacakları "Bitirme Ödevi / Staj" dersini de tamamlamış olmalıdır.
Program Profili
Bölümün amacı; özel ve kamu kesimlerinin reel ve finansal sektörlerinde uzman, araştırmacı, müfettiş ve yönetici düzeylerinde görev alabilecek; iş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donatılmış insan kaynağı hazırlamak ve yetiştirmektir. Bölümümüzde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle 380 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölümümüz İktisat Teorisi ve Tarihi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat anabilim dallarından oluşmaktadır. Bölümümüzün programları anabilim dalları konularını kapsayan zorunlu derslerle, öğrencilerimizin 3.sınıftan itibaren tercihte bulunabilecekleri çok sayıda seçmeli dersten oluşmaktadır. Derslerin içeriği öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı iktisat bilgisi elde edebilmelerine, iktisadi problemleri çözümleyebilmelerine ve analitik düşünebilmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İktisat Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, hem özel kesim hem de kamu kesiminde hemen hemen her alanda iş bulabilme şansı elde etmektedirler. Bölüm mezunları ulusal ve uluslararası piyasalarda; gıda, demir-çelik, otomotiv, tekstil gibi imalat sektörü ile bankacılık, sigortacılık ve turizm gibi hizmet sektörlerinde istihdam edilebilmektedirler. Mezunlar bu alanlarda dış ticaret, finans, muhasebe, üretim, yönetim, pazarlama departmanlarında çalışabilecekleri gibi uzmanlık, müfettişlik ya da denetmenlik gibi görevler de alabilmektedirler. Ayrıca mezunlar lisansüstü düzeyinde çalışmalara devam ederek akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci iktisat bilimi dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora dereceleri için başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır. Buna göre; a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. b) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınav(lar) puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. c) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemiyle tespit edilir.
Mezuniyet Koşulları
Yok.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Murat ÇETİN - Bölüm AKTS Kooirdinatörü: Doç. Dr. Murat ÇETİN - e-mail: murat.cetin@bozok.edu.tr - Telefon: +90 354 242 1040-43 Faks: +90 354 242 1044 - Adres: Bozok Üniversitesi İİBF Atatürk Yolu 7. Km. 66100 Yozgat / TURKEY
Bölüm Olanakları
Bölümdeki eğitim faaliyetleri ve akademik faaliyetler 12 öğretim elemanı tarafından sağlanmaktadır: 1 adet doçent, 6 adet yardımcı doçent ve 5 adet araştırma görevlisi. Fakültemizde bilgisayar temelli dersler için her biri 40'ar öğrenci kapasiteli 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1İktisat bilimi ile ilgili temel kavramları, varsayımları, yöntemleri ve sorunları anlayabilme becerisi kazandırır.
2Güncel ekonomik olayları kavrama, analiz etme ve yorumlayabilme becerisi kazandırır.
3Piyasalardaki gelişmeleri anlayabilme ve analiz edebilmeyi sağlar.
4Uluslararası iktisadi faaliyetleri iktisat teorileri çerçevesinde açıklayabilmeyi sağlar.
5İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme yeteneği kazandırır.
6Bir araştırmada uygulanması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme imkanı sunar.
7Türkiye ekonomisi üzerine yorum yapabilme becerisi sunar.
8Para, banka ve finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini öğretir.
9Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgileri öğrenme ve kullanabilme yeteneği kazandırır.
10Temel ingilizce yapıları öğrenebilme ve öğrendikleri dili günlük hayatta ve gelecekte iş yaşamında kullanabilme imkanı tanır.
11Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilin doğru ve güzel kullanılmasını sağlar.
12Sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisi kazandırır.
13Muhasebe mantığı ve prensiplerini uygulama imkanı sunar.
14Ekonomik büyüme ve kalkınma teorileri çerçevesinde ülkelerin büyüme ve kalkınma faaliyetlerini yorumlayabilme becerisi sağlar.
15Analitik düşünme, strateji oluştuma, sorun çözme ve doğru kararlar verebilme yeteneği sağlar.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SRVY107 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
9 SRV111.162011 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR I Zorunlu 2
13 SRVY103 BİLGİSAYAR KULLANIMI I Zorunlu 0
17 İŞL101.162011 GENEL MUHASEBE 1 Zorunlu 0
21 İKT101.162011 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 0
31 SRV105.162011 İNGİLİZCE I Zorunlu 0
37 SRV101.162011 MATEMATİK 1 Zorunlu 4
43 İKT103.162021 SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ Zorunlu 4
53 SRVY109 TÜRKÇE I Zorunlu 2
Toplam 14
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SRVY108 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
9 SRV112 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR II Zorunlu 2
13 SRVY104 BİLGİSAYAR KULLANIMI II Zorunlu 0
17 İŞL103.162011 GENEL İŞLETME Zorunlu 4
21 İŞL102.162011 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 0
27 İKT102.162011 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 0
35 SRV106.162011 İNGİLİZCE II Zorunlu 0
43 SRV102.162011 MATEMATİK 2 Zorunlu 4
53 SRVY110 TÜRKÇE II Zorunlu 2
Toplam 14
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
12 İŞL205.162021 GENEL PAZARLAMA Zorunlu 5
15 SRV201.162011 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I Zorunlu 0
18 SRV205.162011 İNGİLİZCE III Zorunlu 0
21 SRV203.162011 İSTATİSTİK 1 Zorunlu 5
30 İKT203.162021 MAKRO İKTİSAT I Zorunlu 5
36 İKT201.162021 MİKRO İKTİSAT I Zorunlu 5
Toplam 20
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
12 SRV202.162011 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI II Zorunlu 0
18 SRV206.162011 İNGİLİZCE IV Zorunlu 0
21 SRV204.162011 İSTATİSTİK 2 Zorunlu 5
27 İŞL204.162011 İŞLETME FİNANSMANI Zorunlu 5
30 İKT204 MAKRO İKTİSAT II Zorunlu 5
36 İKT202 MİKRO İKTİSAT II Zorunlu 5
Toplam 20
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 İKT305 EKONOMETRİYE GİRİŞ I Zorunlu 5
9 İKT301.162011 PARA VE BANKA Zorunlu 0
15 İSD1 SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
21 İKT303 ULUSLARARASI İKTİSAT I Zorunlu 0
Toplam 5
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SRV304 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 5
7 İKT306 EKONOMETRİYE GİRİŞ II Zorunlu 0
13 İKT302 PARA POLİTİKASI Zorunlu 0
19 İSD2 SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
25 İKT304 ULUSLARARASI İKTİSAT II Zorunlu 0
Toplam 5
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SRVY401 BİTİRME ÖDEVİ/STAJ Zorunlu 0
9 İKT401 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 0
15 İSD3 SEÇMELİ DERS 3 Seçmeli 0
21 İKT403.162011 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 İKT402 İKTİSAT POLİTİKASI Zorunlu 5
9 İKT404 KALKINMA İKTİSADI Zorunlu 0
15 İSD4 SEÇMELİ DERS 4 Seçmeli 0
Toplam 5
 
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 2
3 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
4 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
5 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
6 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
7 HEM-212 SAĞLIKLI ADÖLESAN DÖNEM Seçmeli 2
8 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
9 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
10 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
11 JM215 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
12 MAT239.161041 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2
13 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
14 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
15 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
16 SRVY207 KİŞİSEL GELİŞİM I Seçmeli 2
17 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
18 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
2 SRVY207 KİŞİSEL GELİŞİM I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SRVY207 KİŞİSEL GELİŞİM I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
6 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
7 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
8 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
9 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
10 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
11 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
12 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
13 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
14 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
15 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
16 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
17 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
18 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
19 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
20 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
21 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
22 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
23 SRVY208 KİŞİSEL GELİŞİM II Seçmeli 2
24 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
25 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
2 SRVY208 KİŞİSEL GELİŞİM II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SRVY208 KİŞİSEL GELİŞİM II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT307 MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli 5
2 İKT309 BÖLGESEL EKONOMİ Seçmeli 5
3 İKT311 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 5
4 İKT313 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 5
5 İŞL201.162011 ENVANTER VE BİLANÇO Seçmeli 5
6 İŞL301.162011 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 5
7 İŞL307.162011 VERGİ HUKUKU Seçmeli 5
8 İŞL311.162011 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR Seçmeli 5
9 SRV301.162011 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA I Seçmeli 5
10 SRV303 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 5
11 SRV305 SİYASET BİLİMİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT307 MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli 5
2 İKT309 BÖLGESEL EKONOMİ Seçmeli 5
3 İKT311 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 5
4 İKT313 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 5
5 İŞL201.162011 ENVANTER VE BİLANÇO Seçmeli 5
6 İŞL301.162011 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 5
7 İŞL307.162011 VERGİ HUKUKU Seçmeli 5
8 İŞL311.162011 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR Seçmeli 5
9 SRV303 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 5
10 SRV305 SİYASET BİLİMİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT307 MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli 5
2 İKT309 BÖLGESEL EKONOMİ Seçmeli 5
3 İKT311 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 5
4 İKT313 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 5
5 İŞL201.162011 ENVANTER VE BİLANÇO Seçmeli 5
6 İŞL301.162011 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 5
7 İŞL307.162011 VERGİ HUKUKU Seçmeli 5
8 İŞL311.162011 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR Seçmeli 5
9 SRV301.162011 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA I Seçmeli 5
10 SRV303 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 5
11 SRV305 SİYASET BİLİMİ Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İŞL307.162011 VERGİ HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT308 YENİLİK İKTİSADI Seçmeli 5
2 İKT310 SAĞLIK EKONOMİSİ Seçmeli 5
3 İKT312 DIŞ TİCARET UYGULAMALARI Seçmeli 5
4 İKT316 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 5
5 İKTY314 ÖZEL EKONOMİK KONULAR Seçmeli 5
6 İŞL202.162011 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 5
7 İŞL316.162011 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 5
8 SRV302 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA II Seçmeli 5
9 SRV306 KAMU MALİYESİ Seçmeli 5
10 SRV308 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 5
11 SRVY304 TİCARET HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT308 YENİLİK İKTİSADI Seçmeli 5
2 İKT310 SAĞLIK EKONOMİSİ Seçmeli 5
3 İKT312 DIŞ TİCARET UYGULAMALARI Seçmeli 5
4 İKT316 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 5
5 İKTY314 ÖZEL EKONOMİK KONULAR Seçmeli 5
6 İŞL202.162011 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 5
7 İŞL316.162011 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 5
8 SRV306 KAMU MALİYESİ Seçmeli 5
9 SRV308 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 5
10 SRVY304 TİCARET HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İŞL316.162011 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 5
2 SRV302 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA II Seçmeli 0
3 SRVY304 TİCARET HUKUKU Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT405 REKABET TEORİ VE POLİTİKASI Seçmeli 5
2 İKT407 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 5
3 İKT409.162011 KAMU EKONOMİSİ I Seçmeli 5
4 İKT411 SANAYİ İKTİSADI Seçmeli 5
5 İKT413 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR Seçmeli 5
6 İKT415 BÜYÜME TEORİLERİ Seçmeli 5
7 İKT417 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Seçmeli 5
8 İKT419 İKTİSADİ PLANLAMA Seçmeli 5
9 İŞL403.162011 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 5
10 SRV403.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT405 REKABET TEORİ VE POLİTİKASI Seçmeli 5
2 İKT407 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 5
3 İKT409.162011 KAMU EKONOMİSİ I Seçmeli 5
4 İKT411 SANAYİ İKTİSADI Seçmeli 5
5 İKT413 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR Seçmeli 5
6 İKT415 BÜYÜME TEORİLERİ Seçmeli 5
7 İKT417 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Seçmeli 5
8 İKT419 İKTİSADİ PLANLAMA Seçmeli 5
9 İŞL403.162011 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 5
10 SRV403.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT405 REKABET TEORİ VE POLİTİKASI Seçmeli 5
2 İKT409.162011 KAMU EKONOMİSİ I Seçmeli 5
3 İKT411 SANAYİ İKTİSADI Seçmeli 5
4 İKT413 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR Seçmeli 5
5 İKT419 İKTİSADİ PLANLAMA Seçmeli 5
6 İŞL403.162011 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 5
7 SRV403.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT406 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 5
2 İKT408 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 5
3 İKT410.162011 KAMU EKONOMİSİ II Seçmeli 5
4 İKT412 TÜRK İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 5
5 İKT414 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 5
6 İKT418 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Seçmeli 5
7 İKT420 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 5
8 İŞL401 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Seçmeli 5
9 İŞL402.162011 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 5
10 SRV404.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT406 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 5
2 İKT408 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 5
3 İKT410.162011 KAMU EKONOMİSİ II Seçmeli 5
4 İKT412 TÜRK İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 5
5 İKT414 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 5
6 İKT418 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Seçmeli 5
7 İKT420 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 5
8 İŞL401 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Seçmeli 5
9 İŞL402.162011 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 5
10 SRV404.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İKT410.162011 KAMU EKONOMİSİ II Seçmeli 5
2 İKT412 TÜRK İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 5
3 İKT414 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 5
4 İKT420 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 5
5 İŞL401 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Seçmeli 5
6 İŞL402.162011 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 5
7 SRV404.162011 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr