Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 13/09/2010 tarihli ve 16319 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/09/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. 2012-2013 Eğitim-öğretim yılında İlahiyat bölümüne öğrenci alımı başlanmıştır.
Kuruluş
Kazanılan Derece
İlahiyat programı 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlahiyat alanında Lisans derecesine sahip olmaktadırlar.
Kazanılan Derece
İlahiyat programı 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlahiyat alanında Lisans derecesine sahip olmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans eğitimi için adayların lise diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanı alması gerekir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans eğitimi için adayların lise diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanı alması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlahiyat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlahiyat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
İlâhiyat Fakültesi programının amacı, genel olarak Din ve Temel İslam Bilimleri alanında, objektif ve ilmi esaslar çerçevesinde araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bunları ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak; bilgili, yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip elemanlar yetiştirmektir. İlahiyat Fakültesi dini araştırmalar alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma programları sunar.
Program Profili
İlâhiyat Fakültesi programının amacı, genel olarak Din ve Temel İslam Bilimleri alanında, objektif ve ilmi esaslar çerçevesinde araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bunları ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak; bilgili, yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip elemanlar yetiştirmektir. İlahiyat Fakültesi dini araştırmalar alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma programları sunar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İlâhiyat programını bitirenler, üç yarıyıllık tezsiz yüksek lisans programını tamamladıktan sonra lise ve dengi okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi, İmam-Hatip Liselerinde meslek dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. Fakülte mezunları Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, din görevlisi (müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin, Kur´an Kursu öğreticisi) olarak çalışabilirler. Mezun öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı dışında üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak vazife alabilirler. Ayrıca diğer fakülte mezunları gibi, kamu ve özel kuruluşlarda yönetici, memur vb. kadrolarda; yine öğrenimleri sürecinde aldıkları formasyona göre, kütüphanecilik, arşivcilik gibi alanlarda çalışma imkânına sahiptirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İlâhiyat programını bitirenler, üç yarıyıllık tezsiz yüksek lisans programını tamamladıktan sonra lise ve dengi okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi, İmam-Hatip Liselerinde meslek dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. Fakülte mezunları Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, din görevlisi (müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin, Kur´an Kursu öğreticisi) olarak çalışabilirler. Mezun öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı dışında üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak vazife alabilirler. Ayrıca diğer fakülte mezunları gibi, kamu ve özel kuruluşlarda yönetici, memur vb. kadrolarda; yine öğrenimleri sürecinde aldıkları formasyona göre, kütüphanecilik, arşivcilik gibi alanlarda çalışma imkânına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İlahiyat lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi bir dil sınavından geçerli not aldıkları takdirde lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine uygulamalı derslerin en az %80'nine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
İlahiyat programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Erdoğan Akdağ Kampüsü, Yozgat, 66000 Tel: 0 354 242 11 20 Faks: 0 354 242 11 21 e-mail: ilahiyat@bozok.edu.tr
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
İlahiyat Fakültesinde 2 Profesör, 1 Doçent, 9 Yard. Doçent, 1 Öğrt. Görevlisi, 4 Arş. Görevlisi bulunmaktadır. Fakülte, tek ana binadan oluşmaktadır. Binada idari ve teknik hizmet üniteleri, derslikler, bilgisayar sınıfı, seminer salonları, öğretim elemanları odaları, yemekhane ve kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca, İlâhiyat Fakültesinin yanında Uygulama Camii yer almaktadır.
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1- Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. - İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir. - Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir. - İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir. - Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.
2- Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.
3- Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.
4Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
5- İslam inanç esaslarını ve inananların problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla ve İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirir.
6Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
7- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. - Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
8Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.
9Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
10- Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir. - Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 İLH-Z-1 ARAPÇA GRAMER Zorunlu 4
7 ILHHZ1 ARAPÇA HAZIRLIK Zorunlu 0
16 İLH-Z-4 ARAPÇA KOMPOZİSYON Zorunlu 0
20 İLH-Z-2 ARAPÇA METİN Zorunlu 9
24 İLH-Z-3 ARAPÇA MÜHADESE Zorunlu 7
Toplam 20
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
11 İLH-ZA203 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I Zorunlu 3
16 İLH101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI Zorunlu 2
30 İLH-Z107 HADİS TARİHİ VE USULÜ Zorunlu 5
38 İNG101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2
43 İLH-Z103 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu 3
53 İLH-ZA101 KU'RAN OKUMA VE TECVİD I Zorunlu 3
67 İLH-Z109 SİYER Zorunlu 3
76 İLH-Z105 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ Zorunlu 5
80 TÜRK101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
89 İLH-Z113 TÜRK DİN MUSİKİSİ NAZARİYATI Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 İLH-ZA204 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI II Zorunlu 4
12 İLH102 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI II Zorunlu 2
21 İLH-ZA108 HADİS I Zorunlu 5
34 İNG102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2
38 İLH-Z104 İSLAM İBADET ESASLARI Zorunlu 2
47 İLH-Z112 İSLAM TARİHİ I Zorunlu 4
56 İLH-ZA102 KU'RAN OKUMA VE TECVİD II Zorunlu 3
65 İLH-Z110 MANTIK Zorunlu 2
75 İLH-ZA106 TEFSİR I Zorunlu 5
79 TÜRK102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
Toplam 31
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
14 İLH-Z213 DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu 0
38 İLH-ZA207 HADİS II Zorunlu 6
42 İLH-Z211 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Zorunlu 3
50 İLH-Z209 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu 3
60 İLH-Z215 İSLAM TARİHİ II Zorunlu 3
64 İLH-ZA201 KU'RAN OKUMA VE TECVİD III Zorunlu 3
73 İLH-Z111 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 3
82 İLH-ZA205 TEFSİR II Zorunlu 0
Toplam 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 İLH-Z214 ANA AKIM İSLAM Zorunlu 3
9 İLH-Z212 DİN EĞİTİMİ Zorunlu 4
14 İLH-Z210 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 4
37 İLH-Z206 İSLAM HUKUKU METODOLOJİSİ Zorunlu 4
55 İLH-Z208 KELAM TARİHİ Zorunlu 4
60 İLH-ZA202 KU'RAN OKUMA VE TECVİD IV Zorunlu 4
74 İLH-Z216 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 3
78 İLH-Z114 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ Zorunlu 3
Toplam 29
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
39 İLH-Z303 İSLAM HUKUKU I Zorunlu 5
43 İLH-Z307 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ I Zorunlu 3
56 İLH-ZA301 KU'RAN OKUMA VE TECVİD V Zorunlu 5
61 İLH-S1 SEÇMELİ I Seçmeli 0
66 İLH-Z305 SİSTEMATİK KELAM I Zorunlu 3
Toplam 16
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
9 İLH-Z310 FELSEFE TARİHİ Zorunlu 0
35 İLH-Z304 İSLAM HUKUKU II Zorunlu 4
39 İLH-Z312 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II Zorunlu 3
48 İLH-ZA302 KU'RAN OKUMA VE TECVİD VI Zorunlu 3
57 İLH-S2 SEÇMELİ II Seçmeli 0
62 İLH-Z306 SİSTEMATİK KELAM II Zorunlu 3
66 İLH-Z308 TASAVVUF I Zorunlu 3
Toplam 16
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 İLH-Z4011 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 2
17 İLH-Z409 DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM Zorunlu 3
21 İLH-Z405 DİNLER TARİHİ I Zorunlu 3
58 İLH-Z403 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I Zorunlu 3
71 İLH-ZA401 KU'RAN OKUMA VE TECVİD VII Zorunlu 4
76 İLH-S3 SEÇMELİ III Seçmeli 0
85 İLH-Z407 TASAVVUF II Zorunlu 3
Toplam 18
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 İLH-Z412 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 3
10 İLH-Z406 DİN FELSEFESİ Zorunlu 4
19 İLH-Z408 DİNLER TARİHİ II Zorunlu 3
41 İLH-Z410 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu 3
49 İLH-Z404 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II Zorunlu 3
57 İLH-Z402 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VIII Zorunlu 5
66 İLH-S4 SEÇMELİ IV Seçmeli 0
Toplam 21
 
ALAN SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN SEÇMELİ DERS III-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN SEÇMELİ DERS III-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS I-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLH-S309 KUR'AN'A YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3
2 İLH-S311 TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 3
3 İLH-S312 KUR'AN VE MODERN BİLİMLER Seçmeli 3
4 İLH-S313 FIKIHTA KÜLLİ KAİDELER Seçmeli 3
5 İLH-S314 TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3
6 İLH-S315 HADİS METİNLERİ Seçmeli 3
7 İLH-S316 İSLAM EĞİTİM VE ÖĞRETİM TARİHİ Seçmeli 3
8 İLH-S317 HOŞGÖRÜ VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ Seçmeli 3
9 İLH-S318 İSLAM DİNİ VE ÇEVRE Seçmeli 3
10 İLH-S331 AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLH-S319 TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 İLH-S320 OSMANLICA TARİHİ METİNLER Seçmeli 3
3 İLH-S321 OSMANLICA EDEBİ METİNLER Seçmeli 3
4 İLH-S322 KLASİK KELAM METİNLERİ Seçmeli 3
5 İLH-S323 EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER Seçmeli 3
6 İLH-S324 HUKUKSAL DOKTRİNLER VE İSLAM HUKUKU Seçmeli 3
7 İLH-S325 TRANSLATIONS AND INTERPRETATIONS OF QURAN Seçmeli 3
8 İLH-S326 TRANSLATIONS AND INTERPRETATIONS OF HADITH Seçmeli 3
9 İLH-S327 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Seçmeli 3
10 İLH-S328 ÇAĞDAŞ İSLAM HUKUK PROBLEMLERİ Seçmeli 3
11 İLH-S329 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLH-S319 TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 İLH-S320 OSMANLICA TARİHİ METİNLER Seçmeli 3
3 İLH-S321 OSMANLICA EDEBİ METİNLER Seçmeli 3
4 İLH-S322 KLASİK KELAM METİNLERİ Seçmeli 3
5 İLH-S323 EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER Seçmeli 3
6 İLH-S324 HUKUKSAL DOKTRİNLER VE İSLAM HUKUKU Seçmeli 3
7 İLH-S325 TRANSLATIONS AND INTERPRETATIONS OF QURAN Seçmeli 3
8 İLH-S326 TRANSLATIONS AND INTERPRETATIONS OF HADITH Seçmeli 3
9 İLH-S327 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Seçmeli 3
10 İLH-S328 ÇAĞDAŞ İSLAM HUKUK PROBLEMLERİ Seçmeli 3
11 İLH-S329 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLH-S319 TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 İLH-S320 OSMANLICA TARİHİ METİNLER Seçmeli 3
3 İLH-S321 OSMANLICA EDEBİ METİNLER Seçmeli 3
4 İLH-S323 EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER Seçmeli 3
5 İLH-S324 HUKUKSAL DOKTRİNLER VE İSLAM HUKUKU Seçmeli 3
6 İLH-S325 TRANSLATIONS AND INTERPRETATIONS OF QURAN Seçmeli 3
7 İLH-S326 TRANSLATIONS AND INTERPRETATIONS OF HADITH Seçmeli 3
8 İLH-S327 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Seçmeli 3
9 İLH-S328 ÇAĞDAŞ İSLAM HUKUK PROBLEMLERİ Seçmeli 3
10 İLH-S329 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 3
11 İLH-SA322 KLASİK KELAM METİNLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLHYT-S334 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 3
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN SEÇMELİ DERS V-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN SEÇMELİ DERS V-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS III-C
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLH-S416 İSLAM HUKUKU METİNLERİ Seçmeli 3
2 İLH-S417 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 3
3 İLH-S418 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 3
4 İLH-S419 GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli 3
5 İLH-S420 YENİ DİNİ AKIMLAR Seçmeli 3
6 İLH-S421 İSLAM'DA İNSAN HAKLARI Seçmeli 3
7 İLH-S422 KARŞILAŞTIRMALI TEOLOJİ Seçmeli 3
8 İLH-S423 ORTA DOĞU DİNLERİ-HRİSTİYAN İLAHİYATI Seçmeli 3
9 İLH-S424 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI Seçmeli 3
10 İLH-S425 ORTA DOĞU DİNLERİ-MUSEVİ İLAHİYATI Seçmeli 3
SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLH-S416 İSLAM HUKUKU METİNLERİ Seçmeli 3
2 İLH-S417 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 3
3 İLH-S418 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 3
4 İLH-S419 GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli 3
5 İLH-S420 YENİ DİNİ AKIMLAR Seçmeli 3
6 İLH-S421 İSLAM'DA İNSAN HAKLARI Seçmeli 3
7 İLH-S422 KARŞILAŞTIRMALI TEOLOJİ Seçmeli 3
8 İLH-S423 ORTA DOĞU DİNLERİ-HRİSTİYAN İLAHİYATI Seçmeli 3
9 İLH-S424 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI Seçmeli 3
10 İLH-S425 ORTA DOĞU DİNLERİ-MUSEVİ İLAHİYATI Seçmeli 3
SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLH-S417 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 3
2 İLH-S418 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 3
3 İLH-S419 GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ Seçmeli 3
4 İLH-S420 YENİ DİNİ AKIMLAR Seçmeli 3
5 İLH-S421 İSLAM'DA İNSAN HAKLARI Seçmeli 3
6 İLH-S422 KARŞILAŞTIRMALI TEOLOJİ Seçmeli 3
7 İLH-S423 ORTA DOĞU DİNLERİ-HRİSTİYAN İLAHİYATI Seçmeli 3
8 İLH-S424 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI Seçmeli 3
9 İLH-S425 ORTA DOĞU DİNLERİ-MUSEVİ İLAHİYATI Seçmeli 3
10 İLH-SA416 İSLAM HUKUKU METİNLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN SEÇMELİ DERS VI-A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN SEÇMELİ DERS VI-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
FORMASYON SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLH-S426 BUDİZM Seçmeli 3
2 İLH-S427 HİNDUİZM Seçmeli 3
3 İLH-S428 FARSÇA Seçmeli 3
4 İLH-S429 FUNDAMENTALS OS ISLAM: BELİEF AND PRAYER Seçmeli 3
5 İLH-S430 ETHICS AND AESTHETICS IN ISLAM Seçmeli 3
6 İLH-S431 TANRININ TARİHİ Seçmeli 3
7 İLH-S432 İSLAM AİLE HUKUKU Seçmeli 3
8 İLH-S433 İSLAM EKONOMİSİ Seçmeli 3
9 İLH-S434 İSLAM TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
10 İLH-S435 KUR'AN ATLASI Seçmeli 3
SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLH-S426 BUDİZM Seçmeli 3
2 İLH-S427 HİNDUİZM Seçmeli 3
3 İLH-S428 FARSÇA Seçmeli 3
4 İLH-S429 FUNDAMENTALS OS ISLAM: BELİEF AND PRAYER Seçmeli 3
5 İLH-S430 ETHICS AND AESTHETICS IN ISLAM Seçmeli 3
6 İLH-S431 TANRININ TARİHİ Seçmeli 3
7 İLH-S432 İSLAM AİLE HUKUKU Seçmeli 3
8 İLH-S433 İSLAM EKONOMİSİ Seçmeli 3
9 İLH-S434 İSLAM TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
10 İLH-S435 KUR'AN ATLASI Seçmeli 3
SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İLHYT-S422 FARSÇA Seçmeli 3
SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr