Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ - LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
150 kredilik lisans programını başarı ile bitirenlere İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni diploması verilir. Bölüm programı yanı sıra, not ortalaması 2.50’nin üzerinde olan öğrenciler kontenjan dâhilinde İlahiyat Fakültesindeki farklı derslere devam ederek çift anadal diploması alabilir. Ayrıca Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümlerinin yan alan programlarına katılan öğrencilerimize, yan alan dersi sertifikası verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında (YGS) başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Her öğrencinin dönem başında öğrenim harcını yatırarak derslere kayıt yaptırması ve ders kaydının danışman öğretim elemanı tarafından uygun görülerek onaylanması gerekir. Kayıtlar internet aracılığı ile otomasyon sistemi üzerinden bizzat öğrenci tarafından yapılır. Bir üst yarıyıla geçebilmek için Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) en az 1.80 olması gerekir. Başarısız olunan derslerin açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Alt yarıyıllardaki dersler bırakılarak üst yarıyıllardan ders alınamaz. Öğretmenlik uygulamasına katılabilmek için Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi gibi bazı dersleri başarmış olmak gerekir.
Program Profili
Programın amacı resmi ve özel okullarda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve seçmeli alan derslerini yürütecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan program % 47 oranında alan bilgisi, % 27 oranında genel kültür bilgisi ve % 26 oranında öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Derslerin % 12’si seçmeli derslerden oluşmaktadır. Genel kültür dersleri daha çok ilk yarıyıllarda toplanmış olup sonraki yarıyıllarda azalmaktadır. Öğretmen adaylarına pedagojik formasyon kazandırmayı amaçlayan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri her yarıyıla yaklaşık oranlarda dağıtılmıştır. Alan bilgisi kazandırmak için Temel İslam Bilimleri, Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatına İlişkin dersler uygun bir sıralama ile bütün yarıyıllara yayılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olanlar ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Diplomasına sahip oldukları için hem ilköğretim kurumlarına hem de orta öğretim kurumlarına atanabilmişlerdir. Bazı mezunlarımız Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlarda kuruma özel yeterlilik sınavlarını geçerek İmam-Hatip ve Kur’an Kursu öğreticisi olarak atanmış, bazıları özel okullarda çalışmayı tercih etmiştir. Bir mezunumuz da İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersten en az bir ara sınavı ve yarıyıl sınavı yapılır. Yarıyıl sınavına girebilmek için derslerin teorik kısımlarına % 70, uygulamalı kısımlarına % 80 oranında devam etmiş olmak gerekir. Ara sınavlar dönemin 8. Haftasında, yarıyıl sonu sınavı dönemin bitiminde birkaç günlük aradan sonra yapılır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi % 60’dir. Ara sınav yanında ödev notu da verilebilir. Bunların başarı notuna etkisi her dönem başında Fakülte kurulunda karara bağlanır. Ölçme ve değerlendirmede Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanır. BDS parametreleri Fakülte’nin önerisiyle her öğretim yılında üniversite senatosunda belirlenir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olup diploma alabilmek için, öğrencinin; 1-Programdaki bütün derslerin teorik ve uygulamalı kısımlarına devam edip sınavlarda başarılı olması (dersin harf notunun en az DD olması), 2-Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESGİN e-mail : mehmet.esgin@bozok.edu.tr Tel: +90-354- 242 11 20 - 6138 Fax: +90-354-242 11 21
Bölüm Olanakları
Alan bilgisi dersleri bölüm öğretim elemanları ve İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarınca, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarınca, genel kültür dersleri diğer birimlerdeki öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Derslerin tamamı alanında uzman öğretim elemanlarınca verilmektedir. Bölümün daimi kadrolu öğretim elemanı sayısı üçtür. Başarılı öğrenciler ikinci sınıftan itibaren bir üst yarıyıldan 6 saate kadar fazladan ders alabilir. Yaz okulunda da 10 krediye kadar ders alınarak bir iki dönem daha erken mezun olunabilir. Bölümden diğer üniversitelerdeki İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümlerine yatay geçiş yapılabilmekte ve yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir. Anlaşmalı üniversiteler arasında Farabi öğrenci değişim programı işletilmektedir. Ders saatleri dışında öğrenciler, Fakülte ve üniversitemiz konferans salonlarında düzenlenen konferans, panel, seminer vb. etkinliklere katılabilir. Üniversite kütüphanesi bölümümüze yakın bir mesafede bulunmaktadır. İlahiyat fakültesi kütüphanesinden de yararlanmak mümkündür. Ayrıca bölüm öğrencileri tarafından gezi, kültürel faaliyetler vb. etkinlikler yapılmaktadır.

Program Çıktıları
1Üst düzey düşünme süreçlerine (problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karara verme) sahip olmak ve bunu eğitim programına uyarlama yollarını bilmek.
2Öz eleştiri yapabilmek; yaratıcı, mutlu, sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık olabilmek; öğrencilerinin sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel, dinî gelişimine ait düzeylerini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmek.
3Dinler hakkında bilgi sahibi olmak. Kültürlerarası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirmek ve din ile ilgili temel kavramların, farklı din ve inanışların tanınmasına, dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesine rehberlik etmek.
4Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlamak ve yorumlamak.
5Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, ders materyali geliştirme ve bunları yaratıcı bir şekilde işe koşabilme bilgisine sahip olmak.
6Öğrencilerin belirlenen eğitim amaçları doğrultusunda öğrenmeleri ve gelişimlerini ve eğitim amaçlarının hangi oranda gerçekleştirilebildiğini saptamak amacı ile objektif olarak ölçme ve değerlendirme yapmak.
7Alana ait içerik bilgisini kullanarak öğretim programına uygun planlama yapabilmek ve demokratik bir eğitim-öğretime olanak sağlayan öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek.Sınavları ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleriyle analiz ederek gereksinim duyulduğunda yeniden bilgileri yapılandırmak.
8Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
9Öğrencilerin ahlâk, değer ve bunlarla ilgili temel kavramları tanımalarını sağlayarak onların evrensel ahlâki değerleri kavramalarına rehberlik etmek.
10Rasyonellik, objektiflik, demokratiklik, özgüveni tam ve özgür iradeli, güvenilir ve saygın olma; sevgi, hoşgörü, anlayışlık vb. ulusal ve evrensel değerleri bilmek ve benimsemek.
11Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
12Okulun toplumsal işlevini de yerine getirebilmesi amacıyla öğrencilerin ve çevrenin katılımını sağlayarak ders dışı etkinliklerde bulunmak.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DKA-S217 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 3
2 DKA-S219 ÇEVRE VE DİN Seçmeli 3
3 DKA-S221 GÜZEL KUR'AN OKUMA Seçmeli 3
4 DKA-S223 KUR'AN-I KERİM'DE DİNLER Seçmeli 3
5 DKA-S225 DİN ÖĞRETİMİ KURAMLARI Seçmeli 3
6 DKA-S227 TÜK DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 3
7 DKA-S229 HZ.MUHAMMED'E ÇAĞDAŞ EVRENSEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3
8 DKA-S231 İSLAM EĞİTİM VE ÖĞRETİM TARİHİ Seçmeli 3
ALAN SEÇMELİ 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DKA-S313 TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS Seçmeli 4
2 DKA-S315 KUR'AN YORUM BİLİMİ Seçmeli 4
3 DKA-S317 GÜNCEL DİNİ KONULAR Seçmeli 4
4 DKA-S319 TÜRKİYE'DE DİNİ AKIMLAR Seçmeli 4
5 DKA-S321 KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 4
6 DKA-S323 OSMANLICA TARİHİ METİNLER Seçmeli 4
ALAN SEÇMELİ 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DKA-S325 TASAVVUF TARİHİ Seçmeli 3
2 DKA-S327 DİNLER TARİHİ Seçmeli 3
3 DKA-S329 TÜRK MODERNLEŞMESİ VE DİN Seçmeli 3
4 DKA-S331 KUR'AN VE MODERN BİLİMLER Seçmeli 3
5 DKA-S333 KUR'AN DAN KISSALAR Seçmeli 3
ALAN SEÇMELİ 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DKA-S316 SEÇME HADİS METİNLERİ Seçmeli 3
2 DKA-S318 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 3
3 DKA-S320 KUR'AN HÜKÜMLERİ VE MODERN HUKUK Seçmeli 3
4 DKA-S322 GÜNÜMÜZ TASAVVUFİ AKIMLARI Seçmeli 3
5 DKA-S324 KUR'AN SEMANTİĞİ Seçmeli 3
6 DKA-S326 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ Seçmeli 3
7 DKA-S328 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli 3
8 DKA-S330 YENİ DİNİ AKIMLAR Seçmeli 3
9 DKA-S332 İSLAM'DA İNSAN HAKLARI Seçmeli 3
10 DKA-S334 HADİS KAYNAKLARININ TENKİDİ Seçmeli 3
11 DKA-S336 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 3
ALAN SEÇMELİ 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DKA-S413 DİNLER ARASI DİYALOG Seçmeli 3
2 DKA-S415 İSLAM HUKUKU METİNLERİ Seçmeli 3
3 DKA-S417 HADİS VE SÜNNETE ÇAĞDAŞ YORUMLAR Seçmeli 3
4 DKA-S419 İSLAM BİLİM TARİHİ Seçmeli 3
5 DKA-S421 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3
6 DKA-S423 TASAVVUF VE TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3
ALAN SEÇMELİ 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DKA-S418 TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 4
2 DKA-S420 İSLAM HUKUK USULÜ Seçmeli 4
3 DKA-S422 BİLİM VE ETİK Seçmeli 4
ALAN SEÇMELİ 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DKA-S414 TASAVVUFİ AHLAKİ METİNLER Seçmeli 3
2 DKA-S416 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 3
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr