Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BAHÇE BİTKİLERİ -Program Tanımları
Kuruluş
Bahçe Bitkileri Bölümü 2006 yılında kurulmuş, 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 4 adet öğretim üyesi ile Lisans ve Yüksek Lisans seviyesinde eğitim ve öğretimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Lisans eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin tümü ile stajda başarılı olan öğrencilere lisans diploması verilmektedir. Bir öğrencinin aldığı derslerden başarılı olabilmesi için 4'lük not sisteminde en az 2.00 alması gerekmektedir. Mezun olan öğrenci "Ziraat Mühendisi" ünvanı almaktadır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayın Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puanı almış olması bu bölüme kabul edilmesi bakımından yeterli olmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Muafiyet: Eğitim-öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumları'ndan aldıkları ve başarılı olduklarını gösteren belge ile bölümdeki bu derslerden muaf olmak için başvuru yapmaları gerekmektedir. Eğitim-öğretimin başlamasından 15 gün önce yapılacak bu başvuru ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ilkelere göre değerlendirme yapılmakta ve karara bağlanmaktadır. Yabancı dil (İngilizce) için her akademik dönemin başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu sınava giren ve başarılı olan öğrenciler bu dersten muaf sayılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlık not ortalaması elde etmek yeterli olmaktadır.
Program Profili
Bahçe bitkileri Bölümün temel amacı, meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bahce Bitkileri Bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri; Tarım Bakanlığı’na Bağlı Tarım il Müdürlükleri’nde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde, Çevre ve Orman Bakanlıkları, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi Kamu Kuruluşlarında görev alabilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarında özellikle bahce bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde, hazır fide sektörü ve tarımsal üretim ve pazarlama şirketlerinde çalışma imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün veya diğer Enstitülerin uyguladığı Lisansüstü eğitim yönergesinde yer alan koşullar çerçevesinde düzenlenir
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün veya diğer Enstitülerin uyguladığı Lisansüstü eğitim yönergesinde yer alan koşullar çerçevesinde düzenlenir
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Bozok Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesinde yer aldığı şekilde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40'nın; final sınav puanının %60'ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullara ek olarak 30 işgünü staj yapma zorunluluğu vardır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Yaşar ERTÜRK Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü e-mail: yasar.erturk@bozok.edu.tr Tel:+90-354-242 1094 Fax: +90-354-2422809
Bölüm Olanakları
Bahçe Bitkileri Bölümünde eğitim ve araştırma laboratuvarı imkanları aşağıda sıralanmıştır. Öğrenci Laboratuvarı - 20 ışık mikroskobu - 10 stereo mikroskop Sitolojik Araştırma Laboratuvarı -1 CO2 inkübatörü -1 santrifüj - 1 etuv -1 deep freze -1 iklim dolabı -1 hot plate -1 trinoküler mikroskop Genel Biyoloji Laboratuvarı -1 soğutmalı inkübatör -1 hassas terazi -1 mikrotom -1 buzdolabı -1 pH metre (taşınabilir) -2 Penetrometre -1 Dijital kolormetre ve SPAD (Konica-Minolta) -1 Dijital Refraktometre -1 UV-VIS Spektrofotometre (Perkin Elmer) -1 Su Destilasyon Ünitesi -1 Ultra Distile Su Cihazı -15 Binoküler Mikroskop (öğrenci) -1 Kül Fırını -1 Hot Plate -1 Yaprak Alan Ölçer -1 RQ Metre (Merck) ve Kitleri -1 Trinoküler Mikroskop (Leica) -1 Dik Tip Otoklav -1 Sterilizator -1 Etüv -1 Karıştırıcılı Hot Plate -1 Su Banyosu -1 Deep Freeze (-80 °C) -1 Deep Freeze (Vestel, -20°C) -1 Analitik Terazi -1 Hassas Terazi -1 Mikro Santrifüj -1 Vorteks -1 Blender -1 Hacim Ölçer (Marvin) -1 Laminar Kabin -1 Speedy Test Apparatus (NIRS Otomatik distilasyon ünitesi, fırın, yem analizi) -1 pH Metre (Masaüstü) -1 Yağ Analizi (Soksalet) -1 Tohum nem ve yoğunluk ölçer -1 Flour Mill -1 Santrifüj -1 Otomatik pipet -1 Kolormetre (Konica Minolta CR 400) -1 EC-Metre (Jenway 70) -2 Trinoküler Sterio Mikroskop -1 Anthocyanin meter -1 Yaprak alan ölçer -1 pH Metre (Mettler Toledo)(Masaüstü) -1 ph Metre, EC metre (Taşınabilir) (Hanna) Ayrıca Gedikhasanlı mevkiinde Tarımsal Araştırma ve Demonstrasyon Merkezi bulunmaktadır. 70 da meyve, 10 da sebze, 10 da bağ, 2 da süs bitkileri ve 2 da örtüaltı alanı bulunan bu merkezde bir öğrenci laboratuvarı da bulunmaktadır. Bu laboratuvarda aşağıdaki ekipmanlar mevcuttur. 1- Traktör (New Holland) 1- Bahçe Traktörü (Kubota-2534) 2- Pulluk 1- Gübre atma makinası (Büyük Traktör için) 1- Çift diskli fırfır 2- Tarla İlaçlama Pülverizatörü 1- Masura hazırlama, malç serme, damla sulama serme makinası 1- Kombine Toprak İşleme (Büyük Traktör için) (Tırmık+ Diskaro+merdane) 2- Römork (Büyük Traktör için) 1- Pulluk (Bahçe Traktörü için) 1- Kazayağı 1- Rotavatör (Çapa makinası) 1- Burgu Makinası (Bahçe Traktörü için) 1- Motorlu Tırpan (Stihll-bıçaklı ve misinalı) 1- Sulama Zamanlayıcısı (Aqua Pro) 1- Sıcaklık ve Nem Kaydedici 1- Işık Ölçer ve Rüzgar Ölçer (El Cihazı) 1- Meteroloji İstasyonu (Stratos)

Program Çıktıları
1Alanı ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
3Alanı ile ilgili güncel konular hakkında bilgi sahibi olur.
4Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
5Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
7Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
8Alanı ile ilgili tesis/işletme kurabilir veya işletebilir.
9Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
10Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
12Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
13Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
14Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
15Alanı ile ilgili mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
2 TBD101 BOTANİK I Zorunlu 5
3 TBD107 FİZİK Zorunlu 4
4 TBD109 KİMYA Zorunlu 4
5 TBD105 MATEMATİK Zorunlu 4
6 TDB101 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Zorunlu 3
7 TÜR111 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2
9 ING111 Yabancı Dil-I Seçmeli 0
10 TBD103 ZOOLOJİ Zorunlu 4
Toplam 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR112.160021 ATATÜRK İLK.İNK.TARİHİ II Zorunlu 2
2 TDB108 BİTKİ EKOLOJİSİ Zorunlu 4
3 TDB106 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 4
4 TBD102 BOTANİK II Zorunlu 5
5 TDB102 İSTATİSTİK Zorunlu 4
6 TDB104 METEOROLOJİ Zorunlu 2
7 TDB110 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Zorunlu 5
8 TÜR112 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2
10 ING112 Yabancı Dil-II Seçmeli 0
Toplam 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-201 GENEL MEYVECİLİK Zorunlu 5
4 MSD-1 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
6 MSD-2 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
7 TMB-201 TARIM ALET VE MAKİNELERİ Zorunlu 4
8 TEB-201 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 4
9 TYS-201 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 4
10 ZTB-201 ZOOTEKNİ Zorunlu 4
Toplam 21
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BKB-202 BİTKİ KORUMA Zorunlu 4
2 BBB-204 GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 5
5 MSD-3 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli 0
7 MSD-4 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli 0
9 MSD-5 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli 0
10 TBB-202 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 4
11 TOB-202 TOPRAK BİLİMİ Zorunlu 4
Toplam 17
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BBB-301 BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ESASLARI Zorunlu 0
5 BDSD-1 BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
7 BİSD-1 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
9 BİSD-2 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
11 BBB-303 GENEL BAĞCILIK Zorunlu 0
14 BBB-307 MESLEKİ UYGULAMA-1 Zorunlu 0
16 BBB-305 SERİN İKLİM SEBZELERİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BBB-304 BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI Zorunlu 0
5 BDSD-2 BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
7 BİSD-3 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli 0
9 BİSD-4 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli 0
12 BBB-308 MESLEKİ UYGULAMA-2 Zorunlu 0
14 BBB-306 SICAK İKLİM SEBZELERİ Zorunlu 0
17 TDB302 STAJ Zorunlu 0
19 BBB-302 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSDG-1 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
4 BBB-401 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Zorunlu 0
7 BİSD-5 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli 0
10 BBB-409 MEZUNİYET TEZİ I Zorunlu 0
13 BBB-405 SEBZE TOHUM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 0
15 BBB-403 SERT KABUKLU MEYVELER Zorunlu 0
18 BBB-407 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER Zorunlu 0
Toplam 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSDG-2 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
4 BİSD-6 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli 0
6 BBB-410 MEZUNİYET TEZİ II Zorunlu 0
9 BBB-402 ÖRTÜALTI YETİŞTİRME TEKNİĞİ Zorunlu 0
11 BBB-406 ÖZEL BAĞCILIK Zorunlu 0
14 BBB-408 SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER Zorunlu 0
17 BBB-404 ÜZÜMSÜ MEYVELER Zorunlu 0
Toplam 0
 
Yabancı Dil-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNGİ111 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
Yabancı Dil-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
Yabancı Dil-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
Yabancı Dil-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB201 ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI Seçmeli 5
2 TDB203 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
3 TDB205 GENEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 5
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB207 TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME Seçmeli 4
2 TDB209 GENETİK VE SİTOGENETİK Seçmeli 4
3 TDB211 HAYVAN YETİŞTİRME Seçmeli 4
4 TDB213 BİYOKİMYA Seçmeli 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB202 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 4
2 TDB204 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 4
3 TDB206 UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB208 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Seçmeli 0
2 TDB210 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 5
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB212 TARIMSAL MÜCADELE MAKİNELERİ Seçmeli 4
2 TDB214 SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 0
3 TDB216 SERA YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 0
4 TDB218 BİTKİ ISLAHI Seçmeli 4
5 TDB220 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-309 BAHÇE BİTKİLERİNDE PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 4
2 BBB-311 BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE KRİTERLERİ VE STANDARDİZASYON Seçmeli 4
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-313 BAHÇE BİTKİLERİNDE ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3
2 BBB-315 TARIMSAL DEĞER BELİRLEME VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 3
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBB-408 ÇİM ALANLARININ TESİS VE BAKIMI Seçmeli 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-310 BUDAMA TEKNİKLERİ VE TERBİYE Seçmeli 3
2 BBB-312 BAHÇE BİTKİLERİNDE ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3
3 BBB-314 MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANIMI Seçmeli 3
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-411 BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 4
2 BBB-413 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 4
3 BBB-415 KÜLTÜR MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 4
4 BBB-417 AMPELOGRAFİ Seçmeli 4
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-412 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 5
2 BBB-414 BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ TARIM TEKNİKLERİ Seçmeli 5
3 BBB-416 BAHÇE BİTKİLERİ VE PEYZAJ Seçmeli 5
4 BBB-418 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 5
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr