İsim ve Adres
Akademik Takvim
Yönetim
Genel Bilgi
Derece Programlarının Listesi
Öğrenci Kabulü
Kayıt İşlemleri
Bozok Üniversitesinde ECTS Kredilerinin    Belirlenmesi
Akademik Danışmanlık
 
Öğrenci Kabülü

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Bozok Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://www.bozok.edu.tr/yonetmelikler.aspx adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr  internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”  (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puanı olmayan adayların; YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme (Sınavsız Geçiş hakkı olanlar hariç) ve ikinci aşamadaki Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakları bulunmamaktadır.  YGS’de 140.000-179.999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarlı ile açıköğretim programlarını tercih hakkı kazanır.  YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, ikinci aşama sınavlarına (LYS) girme hakkı kazanır.  YGS’de 180 ve üzeri puan alan adaylar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını, hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih hakkı kazanır.  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim programları dışındaki yükseköğretim programlarına başvurabilmek için YGS puanının 140 ve üzeri olması gerekir. Sınav sisteminin ikinci aşaması “Lisansa Yerleştirme Sınavları” (LYS) olarak adlandırılmaktadır. Bu sınavlar, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır. LYS’de uygulanan her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınır ve her test için bir standart puan hesaplanır. Bu standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanır. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturur. LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alın lisans programlarını tercih edebilir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ve başvuru esasları

Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir.
2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
(3) Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
4) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarların yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

Doktora programlarına öğrenci kabulü ve başvuru esasları

1) Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir.
2) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 70 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.
5) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarların doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul İle İlgili Genel Bilgiler

1- Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde posta yoluyla veya bizzat, üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır. Vekâletname (Türkiye’deki noterler veya Türkiye’nin dış temsilciliklerince onaylanmış) ile de bir başkası adına başvuru kabul edilebilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra kuruma ulaşan belgeler işleme konulmaz.
2- Bozok Üniversitesi öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez.
3- Başvuru yapmak üniversiteye yerleşmek anlamına gelmez.
4- Bölümlere ait belirlenen harç-öğrenim ücretleri zamanında ödenmelidir.
5- Yanlış bilgi ve eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları iptal edilir.
6- Kesin kayıt için gerekli evrak , yerleştirme listeleri açıklandığında tekrar ilan edilir.
Bozok Üniversitesinde yurtdışından Öğrenci kabulü, kayıt ve kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, gerekli bilgilere http://ois.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 
Bozok Üniversitesi, Yozgat / TÜRKİYE • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-posta: uo@bozok.edu.tr