Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - İLK VE ACİL YARDIM - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Program 2019 yılında kuruldu.
Kazanılan Derece
Bu programı bitirenler " İlk ve Acil Yardım Teknikeri" unvanı almaya hak kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
TYT puanı ile öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.
Program Profili
Bu program hastane öncesi sağlık hizmetlerinde hasta ya da yaralılara gerekli olan ilk müdahaleyi etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek, hasta ya da yaralıların güvenli bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmasını sağlayacak Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri olarak atanmaktadır. Ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, üniversite hastanelerinde de Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Acil Yardım ve Afet Yönetimi -Hemşirelik -Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bİr vize ve bir final
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk Ve Acil Yardım Programı Öğr.Gör. Gülşah KAYA -Dahili: 7118 Öğr. Gör. Nida KIYICI -Dahili: 7118
Bölüm Olanakları
İlk ve Acil Yardım Programında 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
11. Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
22. Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
33. İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
44.İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
55.Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
66.İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.
77.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
8İlk ve Acil Yardım ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
9Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
10Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
11Diğer sağlık disiplinleri ile ortak çalışabilir.
12Hastane öncesi acil hasta bakımı ve kurtarma amacına yönelik bilgi ve becerilere sahip olmak, ilk ve acil yardım alanına özgü güncel bilgi ve becerilere sahip olmak, resüsitasyon uygulamalarını, travmalı hastaya yaklaşımı, çevresel aciller konusunda bilgi ve becerileri uygulama yetisi kazanmak.
131) İntravenöz girişim yapmak. 2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak. 3) Oksijen uygulaması yapmak. 4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak. 5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak. 6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak. 7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak. 8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak. 9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak. 10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak. 11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.
14- Mesleki ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve uluslarası değerleri ilke edinir. - Yaşam boyu öğrenme bilincinin gerektirdiği gibi teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder. - Kendini devamlı yenileme bilincine sahip olur. -Öğrenimini aynı alanda dahaileri eğitim düzeyine yöneltme
15- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini sözlü ve yazılı aktarabilme yeteneği kazanır. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yeteneği kazanır.
16- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111123333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İAY103 ACİL HASTA BAKIMI I Zorunlu 4
3 İAY101 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I Zorunlu 4
5 İAYADOS-I ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 2
7 İAY105 ANATOMİ I Zorunlu 4
9 AIT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
10 İAY109 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2
13 İAY107 FİZYOLOJİ I Zorunlu 4
15 İAYSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 4
17 TDL101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
20 YD111 YABANCI DİL I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İAY104 ACİL HASTA BAKIMI II Zorunlu 6
3 İAY102 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II Zorunlu 2
6 İAYADOS-II ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 2
7 İAY106 ANATOMİ II Zorunlu 4
9 AIT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II Zorunlu 2
10 İAY108 FİZYOLOJİ II Zorunlu 4
12 İAYSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 4
15 TDL102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
18 YD112 YABANCI DİL II Zorunlu 2
19 İAY112 ZORUNLU YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 İAY201 ACİL HASTA BAKIMI UYGULAMALARI III Zorunlu 8
3 İAYADOS-III ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 2
4 İAY209 İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu 2
5 İAY205 RESUSİTASYON Zorunlu 4
7 İAY203 RESUSİTASYON UYGULAMA Zorunlu 6
8 İAYSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 4
11 İAY207 TRAVMA Zorunlu 4
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İAYADOS-IV ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 2
3 İAY204 AMBULANS DONANIMI Zorunlu 3
6 İAY210 EKG Zorunlu 3
8 İAY208 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 3
10 İAY202 MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu 12
11 İAY206 SAĞLIK YÖNETİMİ Zorunlu 3
12 İAYSDG-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 4
Toplam 30
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS115 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İAYS111 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
2 İAYS113 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İAYS114 SEMİNER Seçmeli 2
2 İAYS116 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İAYS211 SAĞLIK TURİZMİ Seçmeli 2
2 İAYS213 İLETİŞİM Seçmeli 2
3 İAYS215 ÇEVRESEL ACİLLER Seçmeli 2
4 İAYS217 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 2
5 SDE101 SINIF DIŞI ETKİNLİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İAYS212 ÇALIŞAN VE HASTA HAKLARI Seçmeli 2
2 İAYS214 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
3 İAYS216 AFETLERDE İLKYARDIM Seçmeli 2
4 SDE102 SINIF DIŞI ETKİNLİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr