Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ÇEKEREK FUAT OKTAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Eğitim dili Türkçedir. Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.
Kazanılan Derece
Programdan mezun olmak için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (92 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ayrıca 4 lük not sistemine göre en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamalıdır. Programdan mezun olanlara Ön Lisans diploması ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Teknikeri unvanı verilmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa kabul edilmek için lise mezunu olmak gereklidir. Diğer yandan üniversite sınavından (üniversite öğrenci seçme ve yerleştirme sınavından) yeterli puan almış olmak gerekir. Programa sözel puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe bakılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde kısa düzey, TYYÇ’de beşinci düzey), mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programı olup, özellikle, iş dünyasının ilgili olduğu alan ve düzeyde ihtiyaçlarını karşılamak ve mezunlarına bu alanda istihdama yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alan kodları aşağıda verilmiştir: •ISCED Eğitim Alan Kodu: 52 - Mühendislik •ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 55, Alt Categorisi: 554 - Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Kodu: 52 - Mühendislik •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Yeterlilik Türü (profili): Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi
Program Profili
2019 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğretime başlamıştır. Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Eğitim dili Türkçedir. Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının tıbbi / idari birimlerinde ve tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, otuz günlük stajı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (92 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Aysun ALTINKAYA Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Başkanı Öğr. Gör. Şahin BAYRAKTAR ADRES :Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Sağlık Hizmetleri MYO
Bölüm Olanakları
Son yıllarda ilerleyen teknolojik gelişmelerle birlikte Tıbbi Sekreterlik alanına yeni dokümantasyon ve arşiv tekniklerinin eklenmesi sağlık sektörüne büyük ivme kazandırmıştır. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarında eğitilmiş nitelikli personelin bulunmaması ise istihdam yönünden büyük eksiklik oluşturmaktadır. Günümüzde hem geleneksel yöntemleri uygulayabilen, hem de modern teknikleri bilen ve yapabilen personelin ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Bu program çalışması ile bu eksiklikler giderilmeye çalışılmış, geleneksel hale tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerinin yanı sıra modern arşiv ve dokümantasyon uygulamaları dahil edilmiştir.

Program Çıktıları
1Alanında mesleki bilgileri tanımlar.
2Alanında gerekli temel ilke ve süreçleri tanımlar.
3Tıp ve sağlık biliminin dökümlerini tanımlar.
4Tıp terminolojisine ilgili olmalıdır.
5Bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmalıdır.
6Düzgün diksiyona sahip olunmalıdır.
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.
8Alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenler ve yönetir.
9Alanında öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak çözüm üretir.
10Alanında birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
11Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
12Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim bilgisine sahip olur.
13Alanında görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır ve mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
14Alanında birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
15Alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenler ve yönetir.
16Alanında öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak çözüm üretir.
17Alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11122233333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTDSADOSD-I ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
2 ÇTDS105 ANATOMİ Zorunlu 4
5 ATA-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
8 ÇTDS107 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 3
11 ÇTDSSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
12 BIL101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Zorunlu 3
13 ÇTDS101 TIBBİ DOKÜMANTASYON I Zorunlu 4
15 ÇTDS103 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 4
17 TDİ101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
20 ORT101 YABANCI DİL-1 Zorunlu 2
Toplam 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTDS110 30 GÜN YAZ STAJI Zorunlu 3
2 ÇTDSADOSD-II ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
4 ATA-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2
5 ÇTDS104 HASTALIK BİLGİSİ Zorunlu 4
6 ÇTDS108 HASTANE OTOMASYONU Zorunlu 3
10 ÇTDS106 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 4
11 ÇTDSSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
14 ÇTDS102 TIBBİ DOKÜMANTASYON II Zorunlu 4
16 TDİ102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
19 ORT102 YABANCI DİL-2 Zorunlu 2
Toplam 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTDSADOSD-III ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
2 ÇTDS205 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 4
3 ÇTDS203 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 4
6 ÇTDS209 SAĞLIK YÖNETİMİ Zorunlu 3
8 ÇTDSSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
12 ÇTDS207 TEMEL HUKUK Zorunlu 3
13 ÇTDS201 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK UYGULAMALARI I Zorunlu 10
Toplam 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTDSADOSD-IV ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
4 ÇTDS212 BÜRO YÖNETİMİ Zorunlu 3
5 ÇTDS208 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2
7 ÇTDS210 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2
9 ÇTDS206 SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Zorunlu 4
10 ÇTDS204 SAĞLIK HUKUKU Zorunlu 3
11 ÇTDSSDG-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
13 ÇTDS202 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK UYGULAMALARI II Zorunlu 10
Toplam 24
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS101 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS103 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS105 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS107 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS109 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS111 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS113 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS115 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTDSS109 GENEL İŞLETME Seçmeli 2
2 ÇTDSS111 SAĞLIK EKONOMİSİ Seçmeli 2
3 ÇTDSS113 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS102 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS104 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS106 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS108 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS110 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS112 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS114 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS116 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTDSS112 İLKYARDIM Seçmeli 2
2 ÇTDSS114 SEKRETERLİK BİLGİSİ Seçmeli 2
3 ÇTDSS116 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS203 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS205 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS207 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS209 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS211 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS213 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS215 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTDSS211 YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2
2 ÇTDSS213 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2
3 ÇTDSS215 HASTALIKLARIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇADS202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2
2 ÇADS204 YARATICI DRAMA Seçmeli 2
3 ÇADS206 KİTAP OKUMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2
4 ÇADS208 TEMEL YOGA PRATİĞİ Seçmeli 2
5 ÇADS210 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2
6 ÇADS212 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2
7 ÇADS214 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2
8 ÇADS216 SANAT ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ÇTDSS214 İLETİŞİM Seçmeli 2
2 ÇTDSS216 ZAMAN YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 ÇTDSS218 KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr