Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BİYOLOJİ (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Biyoloji Anabilim Dalı, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimlerine Enstitüsüne bağlı olarak 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında açılmış olup halen Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak eğitim programını sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Programlara Başvuru, Öğrenci Kabul ve Kayıtlarına İlişkin Esaslar Başvuru şartları MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilânda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü öğrenci işleri bürosuna şahsen yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez. (2) Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır. a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ç) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Lisansüstü programlara başvuracak adayların akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde; tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programı için en az 55, doktora ve sanatta yeterlik programları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puan türü enstitü yönetim kurulunca belirlenir. GRE sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) analytical puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile GMAT sınavından en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı Üniversitedeki enstitülerin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır. d) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. e) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların ÜDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan aldıklarını belgelemeleri gerekir. f) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olmaları gerekir. Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir. g) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı anabilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz. ğ) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye ilgili enstitü yönetim kurulu yetkilidir. İstenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Jüriler MADDE 13 – (1) Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere anabilim dalı başkanlığının yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asıl ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş sınavı veya mülakat yapılmayan programlar için jüri kurulmaz. Öğrenci kabulü MADDE 14 – (1) Başvurular; enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Dönüşüm hesabında; adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı dönüşüm değeri veya Üniversitenin not dönüşüm cetveli kullanılarak elde edilecek değer dikkate alınır. (2) Lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden olmak üzere ALES puanının % 70’i, lisans not ortalamasının % 30’u dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. b) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. c) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. ç) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. d) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü durumlarda; sözlü sınavına alınacak öğrenci sayısını ve başarı puanının nasıl hesaplanacağını enstitü yönetim kurulu belirler. Ancak ALES’in başarı puanına etkisi % 50’den az, yapılacak olan sınavın katkısı da % 20’den fazla olamaz. (3) Sınav yapılan hallerde jüriler; enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur. Enstitüye kayıt MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu; her program için, en fazla ilan edilen asil kontenjan sayısı kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını kendileri yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. (2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybeder.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyoloji alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin en az 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez döneminde eğitim görmeleri gerekmektedir. Tez dönemine geçebilmek için anabilim dalı semineri dersi hariç 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders alınması ve başarılması gerekir.
Program Profili
Anabilim Dalı bünyesinde Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji olmak üzere beş bilim dalı mevcuttur. Biyoloji Anabilim Dalının temel hedefi; Biyoloji biliminin temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip biyoloji yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyoloji Anabilim Dalının temel amacı, canlılarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili her türlü konuda ve çalışma sahasında araştırma, inceleme, üretim, kontrol ve rapor düzenlemeye yetkili “Yüksek Biyolog” yetiştirmektir. Biyolog uzmanlık alanı ile ilgili olarak; sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde, çevre koruma ve kontrol alanlarında, ekolojik planlama alanlarında, biyoteknoloji alanında, sucul ortamlarla ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde, Milli Parklar ve Yaban Hayati Yöneticiliği alanlarında, biyoloji öğretimi ve program geliştirme faaliyetlerinde, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporlarının hazırlanmasında, tarım ve ormancılık alanlarında, gıda kontrol laboratuarlarında, biyolojik arıtma tesislerinde, biyolojik ürün standartlarının belirlenmesinde, kriminoloji laboratuarlarında, Adli tıpta, kara, hava ve deniz gümrüklerinde, biyomedikal çalışma alanlarında, ilaç ve ilaç hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kontrolü alanlarında, vektör canlıların kontrol çalışmalarında ve nükleer tesislerde çalışabilecek donanıma sahiptir. Biyoloji yüksek lisans programını bitirenler "yüksek biyolog" unvanı almaya hak kazanırlar. Biyologlar günümüzde yoğun olarak üniversitelerde akademisyen olarak, sağlık sektöründe, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, ÇED düzenleme yetkisi olan özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışmaktadırlar. Ayrıca, öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığı’na veya özel sektöre bağlı orta dereceli okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA, 90-100), (BA, 85-89), (BB, 80-84), (CB, 75-79) ve (CC, 70-74) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer kredisiz olarak alınan derslerde başarılı olan öğrencilere BL (başarılı), başarısız olan öğrencilere de BS (başarısız) notu verilir.
Mezuniyet Koşulları
Anabilim Dalı Seminer dersinden başarılı olmak Uzmanlık Alan Dersinden başarılı olmak En az 8 adet ve 24 kredilik Anabilim Dalı yüksek lisans derlerinden başarılı olmak En az 2 yarıyıl yüksek lisans tez döneminde eğitim görmek ve başarılı olmak Anabilim Dalı programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve yüksek lisans tezini başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoloji alanında yüksek lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres : Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 66200, Yozgat Web Adresi : http://biyoloji.bozok.edu.tr/index.html Tel : 0 354 242 10 21 Faks : 0 354 242 10 22 Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Dilek PANDIR Tel : 0 354 242 10 21 / 2545-2546 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Halil Erhan EROĞLU Tel : 0 354 242 10 21 / 2551
Bölüm Olanakları
Eğitim-Öğretim planlarının öğrenciler için hedeflenen niteliklere uygunluğu her eğitim-öğretim dönemi öncesinde, yeni gelişmeler de göz önüne alınarak, değerlendirilmektedir. Öğretim ortamlarının başında gelen, laboratuar olanakları geliştirilmekte, yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim olanakları sağlanmaktadır. Eğitim ve Araştırma Kaynakları: *Anabilim Dalının eğitim amaçlı kullandığı ana araç ve gereçler liste halinde aşağıda sunulmuştur. Adedi - Adı: 50 Işık Mikroskobu (Öğrenci) 20 Stereo (Disseksiyon) Mikroskobu (Öğrenci) 1 Otoklav 3 Stereo Zoom (Disseksiyon) Mikroskobu (Araştırma) 2 Trinoküler Işık Mikroskobu (Araştırma) 2 Görüntüleme Sistemi 2 Derin Dondurucu (-35 oC) 1 Döner Kollu Mikrotom 2 Etüv (0-25 oC) 1 Soğutmalı inkübatör (-10-80 oC) 1 Su banyosu 1 Spektrofotometre 1 Mağnetik karıştırıcı 1 Oksijenmetre (pH, Konduktivite v.s. ölçer) 2 Santrifüj Anabilim Dalında şu anda 5 Laboratuara sahiptir 1) Eğitim-Öğretim amacıyla kullanılan Öğrenci Uygulama Laboratuarı 2) Sitogenetik Araştırma Laboratuarı 3) Herbaryum 4) Genel Biyoloji Araştırma Laboratuarı 5) Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuarı

Program Çıktıları
1Biyoloji eğitimi ile ilgili güncel problemlere bilimsel yaklaşarak çözüm önerileri getirebilir
2Biyoloji eğitimi alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları takip edebilme ve bu yayınlara eleştirel bakış açısı getirebilir
3Bilimsel araştırma yapabilme becerisi kazanabilir
4Bilimsel bir araştırmayı raporlaştırabilme becerisi kazanabilir
5Bilimsel bir araştırmayı planlama ve sürdürme ile ilgili etik duyarlılık kazanabilir
6Bilimsel bir çalışmayı uzman ve uzman olmayan kişiler önünde sunabilir ve tartışabilir
7Alanıyla ilgili proje hazırlama yeterliliklerini kazanabilir
8Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanabilir
9Bağımsız çalışma yapabilme becerisi kazanabilir
10Biyoloji eğitiminde kullanılabilecek faydalı görsel ve işitsel teknolojik araçları tasarlama becerisi kazanabilir


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr