Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1994 yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühedislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 1995-1996 eğitim öğretim döneminde ilk lisans öğrencilerincilerini alarak 1999-2000 eğitim öğretim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. 2006 Yılında Bozok Üniversitesinin kuruluşu ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesine katılmıştır. Yüksek lisans eğitimine 2009 yılında başlamıştır. Kurulduğu günden itibaren hedefi eğitim-öğretim kalitesini artırmak olan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, bu amaçla yoluna devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Jeoloji Mühendisi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.
Program Profili
Program dört daldan oluşmaktadır: Maden Yatakları, Genel Jeoloji, Mineraloji ve Petrografi, ve Mühendislik Jeolojisi. Danışmanların yardımı ile öğrenciler ilgili disiplinde zorunlu ve seçmeli derslere kayıt olup; tezlerini bitirerek, savunmalarını yapmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrenciler çeşitli kamu kuruluşları veya özel şirketlerde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her dersin bir Ara Sınavı (Vize sınavı) vardır. Öğrenciler Uygulamalı Derslerin %80’ine, Teorik Derslerin %70’ine devam etmek zorundadırlar. Derslerin başarı puanı, Ara Sınav (Vize) puanının %40'ı ve Final Sınav Puanının %60’ı alınarak hesaplanır. 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği ABD, Divanlı Yolu, 66000, YOZGAT, TÜRKİYE. Telefon: +90-354 242 1001 Fax:+90 354 242 10 05 Doc.Dr. Uğur TEMİZ (Böl. Bşk.), Yrd. Doc. Dr. Güllü KIRAT (AKTS koord.)
Bölüm Olanakları
Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Lisans eğitime hizmet veren mineraloji-petrografi, paleontoloji, sedimantoloji ve zemin mekaniği gibi dersler için de laboratuvarlar vardır. Ayrıca koleksiyon salonu bütün öğrencilerin kullanımına açıktır. Bölümümüzde 1 adet araştırma mikroskobu bulunmaktadır. Bununla birlikte kimyasal analizler üniversite bünyesindeki (BİLTEM) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan ileri teknoloji cihazlarla da yapılabilmektedir.

Program Çıktıları
1Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini ileri derecede kullanabilme becerisine sahiptir.
2Edindiği bilgilerle ileri düzeyde jeolojik problemlere uygun deneyler veya yöntemler tasarlar, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar.
3Jeolojik süreçlerle ilgili değişik problemler karşısında, ileri düzeyde çözüme yönelik gereksinimleri belirler ve süreci tasarlar.
4Mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gider.
5Jeolojik problemleri ileri düzeyde tanımlar, kurgular ve çözer.
6Karşılaşılan jeolojik problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
7Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapar ve etkin iletişim sağlar.
8Jeolojik problemler karşısında belirlenen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini ileri düzeyde kavrar.
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
10Çağın getirdiği güncel jeolojik ve diğer ilgili alanlardaki problemleri ileri düzeyde tanır.
11Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanır.
12Jeolojik olayları ileri düzeyde üç boyutlu düşünür, yorumlar, analiz ve sentez yapar.
13Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapar ve rapor yazar.
14Bilgi teknolojilerini ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM501 LEVHA TEKTONİĞİ İLKELERİ Seçmeli 6
2 JM502 İLERİ SAHA JEOLOJİSİ Seçmeli 6
3 JM503 BÖLGESEL JEOLOJİ Seçmeli 6
4 JM504 İLERİ JEOLOJİK HARİTA ALIMI Seçmeli 6
5 JM505 TÜRKİYE'NİN TEKTONİĞİ Seçmeli 6
6 JM506 İLERİ GEOMETRİK JEOLOJİ Seçmeli 6
7 JM507 TÜRKİYE'NİN NEOTEKTONİĞİ Seçmeli 6
8 JM508 KARBONAT KAYAÇLAR PETROLOJİSİ Seçmeli 6
9 JM509 UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 6
10 JM510 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE MESOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
11 JM511 İLERİ YAPISAL JEOLOJİ Seçmeli 6
12 JM512 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE SENOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
13 JM513 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE PALEOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
14 JM514 KIRINTILI KAYAÇLAR PETROLOJİSİ Seçmeli 6
15 JM515 TORTUL HAVZA ANALİZİ Seçmeli 6
16 JM516 YERKABUĞUNUN İNCELENMESİNDE JEOFİZİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
17 JM517 SEDİMANTER YAPILAR Seçmeli 6
18 JM518 SİSMİK STRATİGRAFİ Seçmeli 6
19 JM519 İLERİ BİYOSTRATİGRAFİ Seçmeli 6
20 JM520 PETROL JEOLOJİSİ Seçmeli 6
21 JM521 PLANKTONİK FORAMİNİFERALAR Seçmeli 6
22 JM522 İZ FOSİLLER Seçmeli 6
23 JM523 BENTİK FORAMİNİFERLER Seçmeli 6
24 JM524 KÖMÜR JEOLOJİSİ Seçmeli 6
25 JM525 İLERİ MİNERALOJİ Seçmeli 6
26 JM526 NANNOFOSİLLER Seçmeli 6
27 JM527 ÇEVRE MİNERALOJİSİ Seçmeli 6
28 JM528 PALEOEKOLOJİ Seçmeli 6
29 JM529 İLERİ MAGMATİK PETROGRAFİ Seçmeli 6
30 JM530 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAZIM VE SUNUM İLKELERİ Seçmeli 6
31 JM531 PETROJENEZ Seçmeli 6
32 JM532 JEOLOJİDE KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI Seçmeli 6
33 JM533 VOLKANOLOJİ Seçmeli 6
34 JM534 YÜKSEK MATEMATİK Seçmeli 6
35 JM535 GRANİTOİDLER Seçmeli 6
36 JM536 İLERİ METAMORFİK PETROGRAFİ Seçmeli 6
37 JM537 NADİR TOPRAK ELEMENT JEOKİMYASI Seçmeli 6
38 JM538 PETROLOJİDE İLERİ KONULAR Seçmeli 6
39 JM539 İLERİ MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME Seçmeli 6
40 JM540 KAYAÇLARDA BOZUŞMA Seçmeli 6
41 JM541 İZOTOP JEOKİMYASI VE JEOLOJİDEKİ KULLANIMI Seçmeli 6
42 JM542 OFİYOLİTLER Seçmeli 6
43 JM543 İLERİ KAYA MEKANİĞİ Seçmeli 6
44 JM544 VOLKANOKLASTİKLER Seçmeli 6
45 JM545 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ Seçmeli 6
46 JM546 İLERİ MADEN MİKROSKOPİSİ Seçmeli 6
47 JM547 ŞEV STABİLİTESİ VE HEYELANLAR Seçmeli 6
48 JM548 DÜNYADAN ÖRNEKLERLE MADEN YATAKLARI Seçmeli 6
49 JM549 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SORUNLARI Seçmeli 6
50 JM550 İLERİ UYGULAMALI JEOKİMYA Seçmeli 6
51 JM551 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 6
52 JM552 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
53 JM554 DENEYSEL KAYA MEKANİĞİ Seçmeli 6
54 JM556 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTALARI Seçmeli 6
55 JM558 SÜREKSİZLİKLERİN MÜHENDİSLİK AMAÇLAR İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
56 JM560 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE İNŞAAT Seçmeli 6
57 JM562 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 6
58 JM563 AKTİF TEKTONİK Seçmeli 6
59 JM564 DİRENAJ JEOKİMYASI Seçmeli 6
60 JM565 BİOJEOKİMYA Seçmeli 6
61 JM566 İLERİ TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM501 LEVHA TEKTONİĞİ İLKELERİ Seçmeli 6
2 JM502 İLERİ SAHA JEOLOJİSİ Seçmeli 6
3 JM503 BÖLGESEL JEOLOJİ Seçmeli 6
4 JM504 İLERİ JEOLOJİK HARİTA ALIMI Seçmeli 6
5 JM505 TÜRKİYE'NİN TEKTONİĞİ Seçmeli 6
6 JM506 İLERİ GEOMETRİK JEOLOJİ Seçmeli 6
7 JM507 TÜRKİYE'NİN NEOTEKTONİĞİ Seçmeli 6
8 JM508 KARBONAT KAYAÇLAR PETROLOJİSİ Seçmeli 6
9 JM509 UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 6
10 JM510 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE MESOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
11 JM511 İLERİ YAPISAL JEOLOJİ Seçmeli 6
12 JM512 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE SENOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
13 JM513 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE PALEOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
14 JM514 KIRINTILI KAYAÇLAR PETROLOJİSİ Seçmeli 6
15 JM515 TORTUL HAVZA ANALİZİ Seçmeli 6
16 JM516 YERKABUĞUNUN İNCELENMESİNDE JEOFİZİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
17 JM517 SEDİMANTER YAPILAR Seçmeli 6
18 JM518 SİSMİK STRATİGRAFİ Seçmeli 6
19 JM519 İLERİ BİYOSTRATİGRAFİ Seçmeli 6
20 JM520 PETROL JEOLOJİSİ Seçmeli 6
21 JM521 PLANKTONİK FORAMİNİFERALAR Seçmeli 6
22 JM522 İZ FOSİLLER Seçmeli 6
23 JM523 BENTİK FORAMİNİFERLER Seçmeli 6
24 JM524 KÖMÜR JEOLOJİSİ Seçmeli 6
25 JM525 İLERİ MİNERALOJİ Seçmeli 6
26 JM526 NANNOFOSİLLER Seçmeli 6
27 JM527 ÇEVRE MİNERALOJİSİ Seçmeli 6
28 JM528 PALEOEKOLOJİ Seçmeli 6
29 JM529 İLERİ MAGMATİK PETROGRAFİ Seçmeli 6
30 JM530 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAZIM VE SUNUM İLKELERİ Seçmeli 6
31 JM531 PETROJENEZ Seçmeli 6
32 JM532 JEOLOJİDE KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI Seçmeli 6
33 JM533 VOLKANOLOJİ Seçmeli 6
34 JM534 YÜKSEK MATEMATİK Seçmeli 6
35 JM535 GRANİTOİDLER Seçmeli 6
36 JM536 İLERİ METAMORFİK PETROGRAFİ Seçmeli 6
37 JM537 NADİR TOPRAK ELEMENT JEOKİMYASI Seçmeli 6
38 JM538 PETROLOJİDE İLERİ KONULAR Seçmeli 6
39 JM539 İLERİ MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME Seçmeli 6
40 JM540 KAYAÇLARDA BOZUŞMA Seçmeli 6
41 JM541 İZOTOP JEOKİMYASI VE JEOLOJİDEKİ KULLANIMI Seçmeli 6
42 JM542 OFİYOLİTLER Seçmeli 6
43 JM543 İLERİ KAYA MEKANİĞİ Seçmeli 6
44 JM544 VOLKANOKLASTİKLER Seçmeli 6
45 JM545 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ Seçmeli 6
46 JM546 İLERİ MADEN MİKROSKOPİSİ Seçmeli 6
47 JM547 ŞEV STABİLİTESİ VE HEYELANLAR Seçmeli 6
48 JM548 DÜNYADAN ÖRNEKLERLE MADEN YATAKLARI Seçmeli 6
49 JM549 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SORUNLARI Seçmeli 6
50 JM550 İLERİ UYGULAMALI JEOKİMYA Seçmeli 6
51 JM551 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 6
52 JM552 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
53 JM554 DENEYSEL KAYA MEKANİĞİ Seçmeli 6
54 JM556 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTALARI Seçmeli 6
55 JM558 SÜREKSİZLİKLERİN MÜHENDİSLİK AMAÇLAR İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
56 JM560 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE İNŞAAT Seçmeli 6
57 JM562 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 6
58 JM563 AKTİF TEKTONİK Seçmeli 6
59 JM564 DİRENAJ JEOKİMYASI Seçmeli 6
60 JM565 BİOJEOKİMYA Seçmeli 6
61 JM566 İLERİ TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM501 LEVHA TEKTONİĞİ İLKELERİ Seçmeli 6
2 JM502 İLERİ SAHA JEOLOJİSİ Seçmeli 6
3 JM503 BÖLGESEL JEOLOJİ Seçmeli 6
4 JM504 İLERİ JEOLOJİK HARİTA ALIMI Seçmeli 6
5 JM505 TÜRKİYE'NİN TEKTONİĞİ Seçmeli 6
6 JM506 İLERİ GEOMETRİK JEOLOJİ Seçmeli 6
7 JM507 TÜRKİYE'NİN NEOTEKTONİĞİ Seçmeli 6
8 JM508 KARBONAT KAYAÇLAR PETROLOJİSİ Seçmeli 6
9 JM509 UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 6
10 JM510 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE MESOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
11 JM511 İLERİ YAPISAL JEOLOJİ Seçmeli 6
12 JM512 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE SENOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
13 JM513 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE PALEOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
14 JM514 KIRINTILI KAYAÇLAR PETROLOJİSİ Seçmeli 6
15 JM515 TORTUL HAVZA ANALİZİ Seçmeli 6
16 JM516 YERKABUĞUNUN İNCELENMESİNDE JEOFİZİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
17 JM517 SEDİMANTER YAPILAR Seçmeli 6
18 JM518 SİSMİK STRATİGRAFİ Seçmeli 6
19 JM519 İLERİ BİYOSTRATİGRAFİ Seçmeli 6
20 JM520 PETROL JEOLOJİSİ Seçmeli 6
21 JM521 PLANKTONİK FORAMİNİFERALAR Seçmeli 6
22 JM522 İZ FOSİLLER Seçmeli 6
23 JM523 BENTİK FORAMİNİFERLER Seçmeli 6
24 JM524 KÖMÜR JEOLOJİSİ Seçmeli 6
25 JM525 İLERİ MİNERALOJİ Seçmeli 6
26 JM526 NANNOFOSİLLER Seçmeli 6
27 JM527 ÇEVRE MİNERALOJİSİ Seçmeli 6
28 JM528 PALEOEKOLOJİ Seçmeli 6
29 JM529 İLERİ MAGMATİK PETROGRAFİ Seçmeli 6
30 JM530 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAZIM VE SUNUM İLKELERİ Seçmeli 6
31 JM531 PETROJENEZ Seçmeli 6
32 JM532 JEOLOJİDE KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI Seçmeli 6
33 JM533 VOLKANOLOJİ Seçmeli 6
34 JM534 YÜKSEK MATEMATİK Seçmeli 6
35 JM535 GRANİTOİDLER Seçmeli 6
36 JM536 İLERİ METAMORFİK PETROGRAFİ Seçmeli 6
37 JM537 NADİR TOPRAK ELEMENT JEOKİMYASI Seçmeli 6
38 JM538 PETROLOJİDE İLERİ KONULAR Seçmeli 6
39 JM539 İLERİ MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME Seçmeli 6
40 JM540 KAYAÇLARDA BOZUŞMA Seçmeli 6
41 JM541 İZOTOP JEOKİMYASI VE JEOLOJİDEKİ KULLANIMI Seçmeli 6
42 JM542 OFİYOLİTLER Seçmeli 6
43 JM543 İLERİ KAYA MEKANİĞİ Seçmeli 6
44 JM544 VOLKANOKLASTİKLER Seçmeli 6
45 JM545 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ Seçmeli 6
46 JM546 İLERİ MADEN MİKROSKOPİSİ Seçmeli 6
47 JM547 ŞEV STABİLİTESİ VE HEYELANLAR Seçmeli 6
48 JM548 DÜNYADAN ÖRNEKLERLE MADEN YATAKLARI Seçmeli 6
49 JM549 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SORUNLARI Seçmeli 6
50 JM550 İLERİ UYGULAMALI JEOKİMYA Seçmeli 6
51 JM551 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 6
52 JM552 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
53 JM554 DENEYSEL KAYA MEKANİĞİ Seçmeli 6
54 JM556 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTALARI Seçmeli 6
55 JM558 SÜREKSİZLİKLERİN MÜHENDİSLİK AMAÇLAR İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
56 JM560 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE İNŞAAT Seçmeli 6
57 JM562 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 6
58 JM563 AKTİF TEKTONİK Seçmeli 6
59 JM564 DİRENAJ JEOKİMYASI Seçmeli 6
60 JM565 BİOJEOKİMYA Seçmeli 6
61 JM566 İLERİ TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 JM501 LEVHA TEKTONİĞİ İLKELERİ Seçmeli 6
2 JM502 İLERİ SAHA JEOLOJİSİ Seçmeli 6
3 JM503 BÖLGESEL JEOLOJİ Seçmeli 6
4 JM504 İLERİ JEOLOJİK HARİTA ALIMI Seçmeli 6
5 JM505 TÜRKİYE'NİN TEKTONİĞİ Seçmeli 6
6 JM506 İLERİ GEOMETRİK JEOLOJİ Seçmeli 6
7 JM507 TÜRKİYE'NİN NEOTEKTONİĞİ Seçmeli 6
8 JM508 KARBONAT KAYAÇLAR PETROLOJİSİ Seçmeli 6
9 JM509 UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 6
10 JM510 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE MESOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
11 JM511 İLERİ YAPISAL JEOLOJİ Seçmeli 6
12 JM512 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE SENOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
13 JM513 TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLERLE PALEOZOYİK STRATİGRAFİSİ Seçmeli 6
14 JM514 KIRINTILI KAYAÇLAR PETROLOJİSİ Seçmeli 6
15 JM515 TORTUL HAVZA ANALİZİ Seçmeli 6
16 JM516 YERKABUĞUNUN İNCELENMESİNDE JEOFİZİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
17 JM517 SEDİMANTER YAPILAR Seçmeli 6
18 JM518 SİSMİK STRATİGRAFİ Seçmeli 6
19 JM519 İLERİ BİYOSTRATİGRAFİ Seçmeli 6
20 JM520 PETROL JEOLOJİSİ Seçmeli 6
21 JM521 PLANKTONİK FORAMİNİFERALAR Seçmeli 6
22 JM522 İZ FOSİLLER Seçmeli 6
23 JM523 BENTİK FORAMİNİFERLER Seçmeli 6
24 JM524 KÖMÜR JEOLOJİSİ Seçmeli 6
25 JM525 İLERİ MİNERALOJİ Seçmeli 6
26 JM526 NANNOFOSİLLER Seçmeli 6
27 JM527 ÇEVRE MİNERALOJİSİ Seçmeli 6
28 JM528 PALEOEKOLOJİ Seçmeli 6
29 JM529 İLERİ MAGMATİK PETROGRAFİ Seçmeli 6
30 JM530 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAZIM VE SUNUM İLKELERİ Seçmeli 6
31 JM531 PETROJENEZ Seçmeli 6
32 JM532 JEOLOJİDE KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI Seçmeli 6
33 JM533 VOLKANOLOJİ Seçmeli 6
34 JM534 YÜKSEK MATEMATİK Seçmeli 6
35 JM535 GRANİTOİDLER Seçmeli 6
36 JM536 İLERİ METAMORFİK PETROGRAFİ Seçmeli 6
37 JM537 NADİR TOPRAK ELEMENT JEOKİMYASI Seçmeli 6
38 JM538 PETROLOJİDE İLERİ KONULAR Seçmeli 6
39 JM539 İLERİ MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME Seçmeli 6
40 JM540 KAYAÇLARDA BOZUŞMA Seçmeli 6
41 JM541 İZOTOP JEOKİMYASI VE JEOLOJİDEKİ KULLANIMI Seçmeli 6
42 JM542 OFİYOLİTLER Seçmeli 6
43 JM543 İLERİ KAYA MEKANİĞİ Seçmeli 6
44 JM544 VOLKANOKLASTİKLER Seçmeli 6
45 JM545 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ Seçmeli 6
46 JM546 İLERİ MADEN MİKROSKOPİSİ Seçmeli 6
47 JM547 ŞEV STABİLİTESİ VE HEYELANLAR Seçmeli 6
48 JM548 DÜNYADAN ÖRNEKLERLE MADEN YATAKLARI Seçmeli 6
49 JM549 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SORUNLARI Seçmeli 6
50 JM550 İLERİ UYGULAMALI JEOKİMYA Seçmeli 6
51 JM551 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 6
52 JM552 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
53 JM554 DENEYSEL KAYA MEKANİĞİ Seçmeli 6
54 JM556 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTALARI Seçmeli 6
55 JM558 SÜREKSİZLİKLERİN MÜHENDİSLİK AMAÇLAR İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
56 JM560 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE İNŞAAT Seçmeli 6
57 JM562 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 6
58 JM563 AKTİF TEKTONİK Seçmeli 6
59 JM564 DİRENAJ JEOKİMYASI Seçmeli 6
60 JM565 BİOJEOKİMYA Seçmeli 6
61 JM566 İLERİ TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr