Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
1994 yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühedislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 1995-1996 eğitim öğretim döneminde ilk lisans öğrencilerincilerini alarak 1999-2000 eğitim öğretim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. 2006 Yılında Bozok Üniversitesinin kuruluşu ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesine katılmıştır. Yüksek lisans eğitimine 2009 yılında başlamıştır. Kurulduğu günden itibaren hedefi eğitim-öğretim kalitesini artırmak olan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, bu amaçla yoluna devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Jeoloji Mühendisi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.
Program Profili
Program dört daldan oluşmaktadır: Maden Yatakları, Genel Jeoloji, Mineraloji ve Petrografi, ve Mühendislik Jeolojisi. Danışmanların yardımı ile öğrenciler ilgili disiplinde zorunlu ve seçmeli derslere kayıt olup; tezlerini bitirerek, savunmalarını yapmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrenciler çeşitli kamu kuruluşları veya özel şirketlerde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her dersin bir Ara Sınavı (Vize sınavı) vardır. Öğrenciler Uygulamalı Derslerin %80’ine, Teorik Derslerin %70’ine devam etmek zorundadırlar. Derslerin başarı puanı, Ara Sınav (Vize) puanının %40'ı ve Final Sınav Puanının %60’ı alınarak hesaplanır. 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği ABD, Divanlı Yolu, 66000, YOZGAT, TÜRKİYE. Telefon: +90-354 242 1001 Fax:+90 354 242 10 05 Doc.Dr. Uğur TEMİZ (Böl. Bşk.), Yrd. Doc. Dr. Güllü KIRAT (AKTS koord.)
Bölüm Olanakları
Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Lisans eğitime hizmet veren mineraloji-petrografi, paleontoloji, sedimantoloji ve zemin mekaniği gibi dersler için de laboratuvarlar vardır. Ayrıca koleksiyon salonu bütün öğrencilerin kullanımına açıktır. Bölümümüzde 1 adet araştırma mikroskobu bulunmaktadır. Bununla birlikte kimyasal analizler üniversite bünyesindeki (BİLTEM) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan ileri teknoloji cihazlarla da yapılabilmektedir.

Program Çıktıları
1Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini ileri derecede kullanabilme becerisine sahiptir.
2Edindiği bilgilerle ileri düzeyde jeolojik problemlere uygun deneyler veya yöntemler tasarlar, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar.
3Jeolojik süreçlerle ilgili değişik problemler karşısında, ileri düzeyde çözüme yönelik gereksinimleri belirler ve süreci tasarlar.
4Mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gider.
5Jeolojik problemleri ileri düzeyde tanımlar, kurgular ve çözer.
6Karşılaşılan jeolojik problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
7Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapar ve etkin iletişim sağlar.
8Jeolojik problemler karşısında belirlenen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini ileri düzeyde kavrar.
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
10Çağın getirdiği güncel jeolojik ve diğer ilgili alanlardaki problemleri ileri düzeyde tanır.
11Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanır.
12Jeolojik olayları ileri düzeyde üç boyutlu düşünür, yorumlar, analiz ve sentez yapar.
13Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapar ve rapor yazar.
14Bilgi teknolojilerini ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr