Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MATEMATİK (Y.L) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Matematik Bölümü yüksek lisans programı Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Programlara Başvuru, Öğrenci Kabul ve Kayıtlarına İlişkin Esaslar Başvuru şartları MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilânda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü öğrenci işleri bürosuna şahsen yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez. (2) Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır. a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ç) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Lisansüstü programlara başvuracak adayların akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde; tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programı için en az 55, doktora ve sanatta yeterlik programları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puan türü enstitü yönetim kurulunca belirlenir. GRE sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) analytical puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile GMAT sınavından en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı Üniversitedeki enstitülerin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır. d) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. e) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların ÜDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan aldıklarını belgelemeleri gerekir. f) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olmaları gerekir. Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir. g) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı anabilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz. ğ) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye ilgili enstitü yönetim kurulu yetkilidir. İstenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Jüriler MADDE 13 – (1) Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere anabilim dalı başkanlığının yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asıl ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş sınavı veya mülakat yapılmayan programlar için jüri kurulmaz. Öğrenci kabulü MADDE 14 – (1) Başvurular; enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Dönüşüm hesabında; adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı dönüşüm değeri veya Üniversitenin not dönüşüm cetveli kullanılarak elde edilecek değer dikkate alınır. (2) Lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden olmak üzere ALES puanının % 70’i, lisans not ortalamasının % 30’u dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. b) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. c) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. ç) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. d) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü durumlarda; sözlü sınavına alınacak öğrenci sayısını ve başarı puanının nasıl hesaplanacağını enstitü yönetim kurulu belirler. Ancak ALES’in başarı puanına etkisi % 50’den az, yapılacak olan sınavın katkısı da % 20’den fazla olamaz. (3) Sınav yapılan hallerde jüriler; enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur. Enstitüye kayıt MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu; her program için, en fazla ilan edilen asil kontenjan sayısı kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını kendileri yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. (2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybeder.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Program Profili
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri,Matematiğin Temelleri ve Lojik,Topoloji Uygulamalı Matematik alanlarında yüksek lisans çalışmaları yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematikçiler yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak ya da orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler. Bunların yanında bilgisayar programcısı olarak kamu veya özel kuruluşlarda, Uygulamalı Matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları şartıyla doktara programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40 ve yılsonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Bir desten AA, BA, BB, CB, CC notlarınından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi), seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü Erdoğan Akdağ Yerleşkesi/Atatürk Bulvarı 10. Kilometre 66100-Yozgat Tel: 0354 242 1032 Faks: 0354 242 1056 E-Posta:fbe.sekreter@bozok.edu.tr Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Murat BABAARSLAN Tel: 0 354 242 10 21/2580
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde derslere uygun dersliklerin yanısıra, bilgisayar derslerinin uygulamalarının yapıldığı laboratuarlarda bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme yetkinliğine sahiptir
2Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme bilgisine sahip olur.
3Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama bilgisine sahip olur.
4Matematik ile ilgili uzmanlaşacağı konuda ulusal ve uluslar arası literatürü takip edebilme bilgisine sahip olur.
5Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir
6Uzmanlaşacağı konuda ulusal ve uluslararası üretilen bilgiye literatürden ulaşabilme becerisine sahiptir.
7Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahiptir
8Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme yetkinliğine sahiptir.
9Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetkinliğine sahiptir.
10Kendi alanı ile ilgili yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilme, projelendirebilme, ve alanı ile ilgili elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir
11Matematik alanında herhangi bir konuyu bilimsel veriler ışığında araştırma, problem belirleme ve çözme, bunları yazılı ve sözlü olarak değerlendirme ve doküman haline getirebilme yetkinliğine sahiptir.
12Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliğine sahiptir
13Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme bilgisine sahip olur.
14Matematik ile ilgili uzmanlaşacağı konuda ulusal ve uluslar arası literatürü takip edebilme bilgisine sahip olur.
15Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir
16Uzmanlaşacağı konuda ulusal ve uluslararası üretilen bilgiye literatürden ulaşabilme becerisine sahiptir.
17Kendi alanı ile ilgili yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilme, projelendirebilme, ve alanı ile ilgili elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir
18Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahiptir
19Kendi alanı ile ilgili yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilme, projelendirebilme, ve alanı ile ilgili elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir
20Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme yetkinliğine sahiptir.
21Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme yetkinliğine sahiptir
22Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetkinliğine sahiptir.
23Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme yetkinliğine sahiptir.
24Kendi alanı ile ilgili yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilme, projelendirebilme, ve alanı ile ilgili elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir
25Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliğine sahiptir
26Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetkinliğine sahiptir.
27Matematik alanında herhangi bir konuyu bilimsel veriler ışığında araştırma, problem belirleme ve çözme, bunları yazılı ve sözlü olarak değerlendirme ve doküman haline getirebilme yetkinliğine sahiptir.
28Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme yetkinliğine sahiptir
29Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme yetkinliğine sahiptir
30Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliğine sahiptir


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111222223333333333333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr