Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MATEMATİK (Y.L) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Matematik Bölümü yüksek lisans programı Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Programlara Başvuru, Öğrenci Kabul ve Kayıtlarına İlişkin Esaslar Başvuru şartları MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilânda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü öğrenci işleri bürosuna şahsen yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez. (2) Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır. a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ç) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Lisansüstü programlara başvuracak adayların akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde; tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programı için en az 55, doktora ve sanatta yeterlik programları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puan türü enstitü yönetim kurulunca belirlenir. GRE sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) analytical puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile GMAT sınavından en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı Üniversitedeki enstitülerin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır. d) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. e) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların ÜDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan aldıklarını belgelemeleri gerekir. f) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olmaları gerekir. Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir. g) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı anabilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz. ğ) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye ilgili enstitü yönetim kurulu yetkilidir. İstenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Jüriler MADDE 13 – (1) Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere anabilim dalı başkanlığının yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asıl ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş sınavı veya mülakat yapılmayan programlar için jüri kurulmaz. Öğrenci kabulü MADDE 14 – (1) Başvurular; enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Dönüşüm hesabında; adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı dönüşüm değeri veya Üniversitenin not dönüşüm cetveli kullanılarak elde edilecek değer dikkate alınır. (2) Lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden olmak üzere ALES puanının % 70’i, lisans not ortalamasının % 30’u dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. b) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. c) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. ç) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. d) (Değişik:RG-20/08/2007-26619) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü durumlarda; sözlü sınavına alınacak öğrenci sayısını ve başarı puanının nasıl hesaplanacağını enstitü yönetim kurulu belirler. Ancak ALES’in başarı puanına etkisi % 50’den az, yapılacak olan sınavın katkısı da % 20’den fazla olamaz. (3) Sınav yapılan hallerde jüriler; enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur. Enstitüye kayıt MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-1/4/2011-27892) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu; her program için, en fazla ilan edilen asil kontenjan sayısı kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını kendileri yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. (2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybeder.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Program Profili
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri ve Uygulamalı Matematik alanlarında yüksek lisans çalışmaları yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematikçiler yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak ya da orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler. Bunların yanında bilgisayar programcısı olarak kamu veya özel kuruluşlarda, Uygulamalı Matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları şartıyla doktara programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40 ve yılsonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Bir desten AA, BA, BB, CB, CC notlarınından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi), seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü Erdoğan Akdağ Yerleşkesi/Atatürk Bulvarı 10. Kilometre 66100-Yozgat Tel: 0354 242 1032 Faks: 0354 242 1056 E-Posta:fbe.sekreter@bozok.edu.tr Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Akın Osman ATAGÜN Tel: 0 354 242 10 21/2572
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde derslere uygun dersliklerin yanısıra, bilgisayar derslerinin uygulamalarının yapıldığı laboratuarlarda bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme yetkinliğine sahiptir
2Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme bilgisine sahip olur.
3Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama bilgisine sahip olur.
4Matematik ile ilgili uzmanlaşacağı konuda ulusal ve uluslar arası literatürü takip edebilme bilgisine sahip olur.
5Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir
6Uzmanlaşacağı konuda ulusal ve uluslararası üretilen bilgiye literatürden ulaşabilme becerisine sahiptir.
7Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahiptir
8Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme yetkinliğine sahiptir.
9Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetkinliğine sahiptir.
10Kendi alanı ile ilgili yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilme, projelendirebilme, ve alanı ile ilgili elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir
11Matematik alanında herhangi bir konuyu bilimsel veriler ışığında araştırma, problem belirleme ve çözme, bunları yazılı ve sözlü olarak değerlendirme ve doküman haline getirebilme yetkinliğine sahiptir.
12Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliğine sahiptir
13Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme yetkinliğine sahiptir
14Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme bilgisine sahip olur.
15Matematik ile ilgili uzmanlaşacağı konuda ulusal ve uluslar arası literatürü takip edebilme bilgisine sahip olur.
16Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir
17Uzmanlaşacağı konuda ulusal ve uluslararası üretilen bilgiye literatürden ulaşabilme becerisine sahiptir.
18Kendi alanı ile ilgili yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilme, projelendirebilme, ve alanı ile ilgili elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir
19Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahiptir
20Kendi alanı ile ilgili yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilme, projelendirebilme, ve alanı ile ilgili elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir
21Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme yetkinliğine sahiptir.
22Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme yetkinliğine sahiptir
23Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetkinliğine sahiptir.
24Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme yetkinliğine sahiptir.
25Kendi alanı ile ilgili yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilme, projelendirebilme, ve alanı ile ilgili elde ettiği sonuçları yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir
26Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliğine sahiptir
27Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetkinliğine sahiptir.
28Matematik alanında herhangi bir konuyu bilimsel veriler ışığında araştırma, problem belirleme ve çözme, bunları yazılı ve sözlü olarak değerlendirme ve doküman haline getirebilme yetkinliğine sahiptir.
29Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme yetkinliğine sahiptir
30Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme yetkinliğine sahiptir
31Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliğine sahiptir


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111222223333333333333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 MAT553 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ Zorunlu 6
11 MATYLSDG-I SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli 36
15 MAT500 SEMİNER Zorunlu 2
21 MAT8XX UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 5
Toplam 49
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAT553 BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ Zorunlu 6
8 MATYLSDG-II SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli 36
14 MAT500 SEMİNER Zorunlu 2
20 MAT8XX UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 5
Toplam 49
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 MAT597 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 25
13 MAT8XX UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 5
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 MAT598 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 25
13 MAT8XX UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 5
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 7
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 7
3 FİZ503 NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 7
4 FİZ561 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-FORTRAN-I Seçmeli 7
5 MAT501 CEBİR I Seçmeli 7
6 MAT502 CEBİR II Seçmeli 7
7 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 7
8 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 7
9 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 7
10 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 7
11 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 7
12 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 7
13 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 7
14 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 7
15 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 7
16 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 7
17 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 7
18 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 7
19 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 7
20 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 7
21 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 7
22 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 7
23 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 7
24 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 7
25 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 7
26 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 7
27 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 7
28 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 7
29 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 7
30 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 7
31 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 7
32 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 7
33 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 7
34 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 7
35 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 7
36 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 7
37 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 7
38 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 7
39 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 7
40 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 7
41 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 7
42 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 7
43 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 7
44 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 7
45 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 7
46 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 7
47 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 7
48 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 7
49 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 7
50 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 7
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 6
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 6
3 FİZ537 BİLİMSEL ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 6
4 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
5 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
6 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
7 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
8 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
9 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
10 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
11 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
12 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
13 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
14 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
15 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
16 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
17 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
18 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
19 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
20 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
21 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
22 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
23 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
24 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
25 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
26 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
27 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
28 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
29 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
30 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
31 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
32 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
33 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
34 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
35 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
36 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
37 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
38 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
39 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
40 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
41 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
42 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
43 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
44 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
45 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
46 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
47 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6
48 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 6
49 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 6
50 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 6
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 6
3 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
4 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
5 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
6 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
7 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
8 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
9 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
10 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
11 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
12 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
13 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
14 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
15 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
16 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
17 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
18 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
19 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
20 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
21 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
22 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
23 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
24 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
25 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
26 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
27 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
28 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
29 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
30 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
31 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
32 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
33 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
34 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
35 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
36 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
37 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
38 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
39 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
40 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
41 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
42 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
43 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
44 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
45 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
46 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6
47 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 6
48 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 6
49 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 6
50 MAT549 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 6
51 MAT550 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 6
52 MAT551 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
53 MAT552 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
54 MAT555 YARI-RİEMANN GEOMETRİ I Seçmeli 6
55 MAT556 YARI-RİEMANN GEOMETRİ II Seçmeli 6
56 MAT557 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
57 MAT558 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
58 MAT559 HARMONİK ANALİZ I Seçmeli 6
59 MAT560 HARMONİK ANALİZ II Seçmeli 6
60 MAT561 ZAMAN FREKANS ANALİZİ Seçmeli 6
61 MAT562 SOYUT HARMONİK ANALİZ Seçmeli 6
62 MATH505 İLERİ DÜZEY MATEMATİKSEL ANALİZ Seçmeli 6
63 MATH673 HESAPLAMALI DEĞİŞMELİ CEBİR Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 6
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 6
3 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
4 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
5 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
6 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
7 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
8 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
9 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
10 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
11 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
12 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
13 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
14 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
15 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
16 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
17 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
18 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
19 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
20 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
21 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
22 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
23 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
24 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
25 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
26 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
27 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
28 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
29 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
30 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
31 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
32 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
33 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
34 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
35 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
36 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
37 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
38 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
39 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
40 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
41 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
42 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
43 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
44 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
45 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
46 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6
47 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 6
48 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 6
49 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 6
50 MAT549 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 6
51 MAT550 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 6
52 MAT551 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
53 MAT552 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
54 MAT557 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
55 MAT558 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
56 MAT563 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
57 MAT564 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
58 MAT565 REEL ANALİZ I Seçmeli 6
59 MAT566 REEL ANALİZ II Seçmeli 6
60 MAT567 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 6
61 MAT568 DALGACIK TEORİSİ Seçmeli 6
62 MAT569 SABİT NOKTA TEORİSİ Seçmeli 6
63 MAT570 IRAKSAK SERİLER Seçmeli 6
64 MAT571 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I Seçmeli 6
65 MAT572 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II Seçmeli 6
66 MAT573 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ I Seçmeli 6
67 MAT574 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 6
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 6
3 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
4 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
5 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
6 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
7 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
8 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
9 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
10 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
11 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
12 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
13 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
14 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
15 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
16 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
17 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
18 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
19 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
20 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
21 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
22 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
23 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
24 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
25 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
26 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
27 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
28 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
29 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
30 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
31 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
32 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
33 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
34 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
35 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
36 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
37 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
38 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
39 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
40 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
41 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
42 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
43 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
44 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
45 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
46 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6
47 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 6
48 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 6
49 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 6
50 MAT549 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 6
51 MAT550 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 6
52 MAT551 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
53 MAT552 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
54 MAT555 YARI-RİEMANN GEOMETRİ I Seçmeli 6
55 MAT556 YARI-RİEMANN GEOMETRİ II Seçmeli 6
56 MAT557 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
57 MAT558 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
58 MAT559 HARMONİK ANALİZ I Seçmeli 6
59 MAT560 HARMONİK ANALİZ II Seçmeli 6
60 MAT561 ZAMAN FREKANS ANALİZİ Seçmeli 6
61 MAT562 SOYUT HARMONİK ANALİZ Seçmeli 6
62 MAT563 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
63 MAT564 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
64 MAT565 REEL ANALİZ I Seçmeli 6
65 MAT566 REEL ANALİZ II Seçmeli 6
66 MAT567 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 6
67 MAT568 DALGACIK TEORİSİ Seçmeli 6
68 MAT569 SABİT NOKTA TEORİSİ Seçmeli 6
69 MAT570 IRAKSAK SERİLER Seçmeli 6
70 MAT571 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I Seçmeli 6
71 MAT572 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II Seçmeli 6
72 MAT573 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ I Seçmeli 6
73 MAT574 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ II Seçmeli 6
74 MAT575 BULANIK KÜME TEORİSİ I Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
2 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
3 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
4 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
5 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
6 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
7 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
8 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
9 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
10 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
11 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
12 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
13 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
14 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
15 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
16 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
17 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
18 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
19 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
20 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
21 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
22 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
23 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
24 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
25 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
26 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
27 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
28 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
29 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
30 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
31 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
32 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
33 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
34 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
35 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
36 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
37 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
38 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
39 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
40 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
41 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
42 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
43 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
44 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6
45 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 6
46 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 6
47 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 6
48 MAT549 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 6
49 MAT550 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 6
50 MAT551 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
51 MAT552 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
52 MAT555 YARI-RİEMANN GEOMETRİ I Seçmeli 6
53 MAT557 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
54 MAT558 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
55 MAT563 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
56 MAT564 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
57 MAT565 REEL ANALİZ I Seçmeli 6
58 MAT566 REEL ANALİZ II Seçmeli 6
59 MAT567 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 6
60 MAT568 DALGACIK TEORİSİ Seçmeli 6
61 MAT569 SABİT NOKTA TEORİSİ Seçmeli 6
62 MAT570 IRAKSAK SERİLER Seçmeli 6
63 MAT571 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I Seçmeli 6
64 MAT572 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II Seçmeli 6
65 MAT573 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ I Seçmeli 6
66 MAT574 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ II Seçmeli 6
67 MAT575 BULANIK KÜME TEORİSİ I Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 7
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 7
3 MAT501 CEBİR I Seçmeli 7
4 MAT502 CEBİR II Seçmeli 7
5 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 7
6 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 7
7 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 7
8 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 7
9 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 7
10 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 7
11 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 7
12 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 7
13 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 7
14 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 7
15 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 7
16 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 7
17 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 7
18 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 7
19 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 7
20 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 7
21 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 7
22 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 7
23 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 7
24 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 7
25 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 7
26 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 7
27 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 7
28 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 7
29 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 7
30 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 7
31 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 7
32 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 7
33 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 7
34 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 7
35 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 7
36 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 7
37 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 7
38 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 7
39 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 7
40 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 7
41 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 7
42 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 7
43 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 7
44 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 7
45 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 7
46 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 7
47 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 7
48 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 7
49 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 7
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 6
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 6
3 FİZ503 NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 6
4 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
5 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
6 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
7 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
8 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
9 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
10 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
11 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
12 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
13 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
14 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
15 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
16 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
17 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
18 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
19 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
20 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
21 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
22 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
23 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
24 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
25 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
26 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
27 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
28 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
29 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
30 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
31 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
32 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
33 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
34 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
35 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
36 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
37 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
38 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
39 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
40 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
41 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
42 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
43 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
44 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
45 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
46 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
47 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6
48 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 6
49 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 6
50 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 6
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 6
3 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
4 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
5 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
6 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
7 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
8 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
9 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
10 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
11 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
12 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
13 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
14 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
15 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
16 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
17 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
18 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
19 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
20 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
21 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
22 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
23 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
24 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
25 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
26 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
27 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
28 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
29 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
30 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
31 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
32 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
33 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
34 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
35 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
36 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
37 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
38 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
39 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
40 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
41 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
42 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
43 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
44 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
45 MAT543 FARK DENKLEMLER-I Seçmeli 6
46 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
47 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6
48 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 6
49 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 6
50 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 6
51 MAT549 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 6
52 MAT550 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 6
53 MAT551 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
54 MAT552 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
55 MAT555 YARI-RİEMANN GEOMETRİ I Seçmeli 6
56 MAT556 YARI-RİEMANN GEOMETRİ II Seçmeli 6
57 MAT557 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
58 MAT558 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
59 MAT559 HARMONİK ANALİZ I Seçmeli 6
60 MAT560 HARMONİK ANALİZ II Seçmeli 6
61 MAT561 ZAMAN FREKANS ANALİZİ Seçmeli 6
62 MAT562 SOYUT HARMONİK ANALİZ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 6
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 6
3 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
4 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
5 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
6 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
7 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
8 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
9 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
10 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
11 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
12 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
13 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
14 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
15 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
16 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
17 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
18 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
19 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
20 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
21 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
22 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
23 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
24 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
25 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
26 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
27 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
28 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
29 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
30 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
31 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
32 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
33 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
34 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
35 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
36 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
37 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
38 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
39 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
40 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
41 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
42 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
43 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
44 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
45 MAT543 FARK DENKLEMLER-I Seçmeli 6
46 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
47 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6
48 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 6
49 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 6
50 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 6
51 MAT549 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 6
52 MAT550 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 6
53 MAT551 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
54 MAT552 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
55 MAT557 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
56 MAT558 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
57 MAT563 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
58 MAT564 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
59 MAT565 REEL ANALİZ I Seçmeli 6
60 MAT566 REEL ANALİZ II Seçmeli 6
61 MAT567 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 6
62 MAT568 DALGACIK TEORİSİ Seçmeli 6
63 MAT569 SABİT NOKTA TEORİSİ Seçmeli 6
64 MAT570 IRAKSAK SERİLER Seçmeli 6
65 MAT571 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I Seçmeli 6
66 MAT572 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II Seçmeli 6
67 MAT573 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ I Seçmeli 6
68 MAT574 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 6
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 6
3 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
4 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
5 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
6 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
7 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
8 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
9 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
10 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
11 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
12 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
13 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
14 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
15 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
16 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
17 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
18 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
19 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
20 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
21 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
22 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
23 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
24 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
25 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
26 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
27 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
28 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
29 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
30 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
31 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
32 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
33 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
34 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
35 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
36 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
37 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
38 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
39 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
40 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
41 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
42 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
43 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
44 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
45 MAT543 FARK DENKLEMLER-I Seçmeli 6
46 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
47 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6
48 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 6
49 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 6
50 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 6
51 MAT549 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 6
52 MAT550 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 6
53 MAT551 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
54 MAT552 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
55 MAT555 YARI-RİEMANN GEOMETRİ I Seçmeli 6
56 MAT556 YARI-RİEMANN GEOMETRİ II Seçmeli 6
57 MAT557 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
58 MAT558 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
59 MAT559 HARMONİK ANALİZ I Seçmeli 6
60 MAT560 HARMONİK ANALİZ II Seçmeli 6
61 MAT561 ZAMAN FREKANS ANALİZİ Seçmeli 6
62 MAT562 SOYUT HARMONİK ANALİZ Seçmeli 6
63 MAT563 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
64 MAT564 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
65 MAT565 REEL ANALİZ I Seçmeli 6
66 MAT566 REEL ANALİZ II Seçmeli 6
67 MAT567 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 6
68 MAT568 DALGACIK TEORİSİ Seçmeli 6
69 MAT569 SABİT NOKTA TEORİSİ Seçmeli 6
70 MAT570 IRAKSAK SERİLER Seçmeli 6
71 MAT571 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I Seçmeli 6
72 MAT572 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II Seçmeli 6
73 MAT573 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ I Seçmeli 6
74 MAT574 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 529 KATEGORİ TEORİSİ I Seçmeli 6
2 530 KATEGORİ TEORİSİ II Seçmeli 6
3 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
4 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
5 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
6 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
7 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
8 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
9 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
10 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
11 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
12 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
13 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
14 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
15 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
16 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
17 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
18 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
19 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
20 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
21 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
22 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
23 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
24 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
25 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
26 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
27 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
28 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
29 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
30 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
31 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
32 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
33 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
34 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
35 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
36 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
37 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
38 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
39 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
40 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
41 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
42 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
43 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
44 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
45 MAT543 FARK DENKLEMLER-I Seçmeli 6
46 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
47 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6
48 MAT546 TOPOLOJİYE GİRİŞ-II Seçmeli 6
49 MAT547 TOPOLOJİK GRUPLAR-I Seçmeli 6
50 MAT548 TOPOLOJİK GRUPLAR-II Seçmeli 6
51 MAT549 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Seçmeli 6
52 MAT550 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Seçmeli 6
53 MAT551 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
54 MAT552 SONLU ELEMANLAR METODU VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
55 MAT555 YARI-RİEMANN GEOMETRİ I Seçmeli 6
56 MAT556 YARI-RİEMANN GEOMETRİ II Seçmeli 6
57 MAT557 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
58 MAT558 EĞRİ VE YÜZEYLERİN DİFERANSİYEL GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
59 MAT559 HARMONİK ANALİZ I Seçmeli 6
60 MAT560 HARMONİK ANALİZ II Seçmeli 6
61 MAT561 ZAMAN FREKANS ANALİZİ Seçmeli 6
62 MAT562 SOYUT HARMONİK ANALİZ Seçmeli 6
63 MAT563 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
64 MAT564 FİBONACCİ SAYILARI VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
65 MAT565 REEL ANALİZ I Seçmeli 6
66 MAT566 REEL ANALİZ II Seçmeli 6
67 MAT567 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 6
68 MAT568 DALGACIK TEORİSİ Seçmeli 6
69 MAT569 SABİT NOKTA TEORİSİ Seçmeli 6
70 MAT570 IRAKSAK SERİLER Seçmeli 6
71 MAT571 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I Seçmeli 6
72 MAT572 DİZİ UZAYLARI VE MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II Seçmeli 6
73 MAT573 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ I Seçmeli 6
74 MAT574 YARI-RİEMANN GEOMETRİYE GİRİŞ II Seçmeli 6
75 MAT576 BULANIK KÜME TEORİSİ II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MAT501 CEBİR I Seçmeli 6
2 MAT502 CEBİR II Seçmeli 6
3 MAT503 YAKIN HALKA TEORİSİ I Seçmeli 6
4 MAT504 YAKIN HALKA TEORİSİ II Seçmeli 6
5 MAT505 GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
6 MAT506 GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
7 MAT507 İLERİ ANALİZ I Seçmeli 6
8 MAT508 İLERİ ANALİZ II Seçmeli 6
9 MAT509 ÖLÇÜM TEORİSİ I Seçmeli 6
10 MAT510 ÖLÇÜM TEORİSİ II Seçmeli 6
11 MAT511 KOMPLEKS ANALİZ I Seçmeli 6
12 MAT512 KOMPLEKS ANALİZ II Seçmeli 6
13 MAT513 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ I Seçmeli 6
14 MAT514 GRUP TEORİSİNİN ELEMANLARI VE OPERATÖRLERİN YARI GRUP TEORİSİ II Seçmeli 6
15 MAT515 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ I Seçmeli 6
16 MAT516 UYGULAMALI FONKSİYONEL ANALİZ II Seçmeli 6
17 MAT517 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ I Seçmeli 6
18 MAT518 VARYASYON HESABI VE OTOMATİK KONTROLE GİRİŞ II Seçmeli 6
19 MAT519 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
20 MAT520 TAM FONKSİYONLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
21 MAT521 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTROLÜNE GİRİŞ I Seçmeli 6
22 MAT522 SONLU BOYUTLU LİNEER OBJELERİN KONTOLÜNE GİRİŞ II Seçmeli 6
23 MAT523 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI I Seçmeli 6
24 MAT524 DAĞILMIŞ PARAMETRELİ SİSTEMLERİN KONTROLLÜ METODLARI II Seçmeli 6
25 MAT525 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Seçmeli 6
26 MAT526 ELEMANTER DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Seçmeli 6
27 MAT527 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER I Seçmeli 6
28 MAT528 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER II Seçmeli 6
29 MAT529 YÜKSEK GEOMETRİ I Seçmeli 6
30 MAT530 YÜKSEK GEOMETRİ II Seçmeli 6
31 MAT531 ESNEK CÜMLELER I Seçmeli 6
32 MAT532 ESNEK CÜMLELER II Seçmeli 6
33 MAT533 HAREKET GEOMETRİSİ I Seçmeli 6
34 MAT534 HAREKET GEOMETRİSİ II Seçmeli 6
35 MAT535 SEMBOLİK HESAPLAMA I Seçmeli 6
36 MAT536 SEMBOLİK HESAPLAMA II Seçmeli 6
37 MAT537 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ I Seçmeli 6
38 MAT538 LİNEER İNTEGRAL DENKLEMLERİ II Seçmeli 6
39 MAT539 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-I Seçmeli 6
40 MAT540 DİFERENSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ-II Seçmeli 6
41 MAT541 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-I Seçmeli 6
42 MAT542 İLERİ NÜMERİK ANALİZ-II Seçmeli 6
43 MAT543 FARK DENKLEMLER-I Seçmeli 6
44 MAT544 FARK DENKLEMLER-II Seçmeli 6
45 MAT545 TOPOLOJİYE GİRİŞ-I Seçmeli 6