Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TARLA BİTKİLERİ (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Ana bilim dalımızın Yüksek Lisans programı 2010 - 2011 eğitim öğretim yılında açılmış ve öğrenci kabul etmiştir
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınmaktadır. Enstitü Kurulunun o yıla ait aldığı kararlar ile birlikte ALES, Dil ve Lisans Not Ortalaması etkilidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarla Bitkileri Anabilim dalında yüksek lisans derecesine sahip olabilmek için, en az 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez döneminde eğitim görmeleri gerekir. Tez dönemine geçebilmek için seminer dersi hariç en az 24 kredi ders alınması ve başarılması gerekir.
Program Profili
Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan problemleri açıklama, çözme, uygulama ve karar verebilme becerisine sahip, yetiştiricilik konusunda gerekli bilgi birikimi olan, yenilikleri takip edebilen ve kendini geliştirebilen yüksek lisans mezunları yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız gerek kamu gerekse de özel sektörde istihdam imkanları bulabilmektedirler. Mezunlarımız Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal araştırma enstitüleri, diğer resmi kuruluşlar, tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalar (şekerpancarı, tütün, yem vb) ve özel tohumculuk şirketleri gibi çeşitli tarımsal alanlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notuna ara sınav %40 ve yıl sonu sınavı % 60 katkı getirir. Bir desten başarılı sayılmak için AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi) ve seminer ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü Erdoğan Akdağ Yerleşkesi/Atatürk Bulvarı 10. Kilometre 66100-Yozgat Tel: 0354 242 1032 Faks: 0354 242 1056 E-Posta:fbe.sekreter@bozok.edu.tr Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Zeki MUT Tel: 0 354 242 10 28/2819
Bölüm Olanakları
Yozgat'ın farklı ilçelerinde fakültemizin kullanımına sunulmuş araştırma ve uygulama arazileri ile tarla bitkileri alanında çeşitli araştırmaların yürütülebileceği ve analizlerin yapılabileceği laboratuvar imkanları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
3Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak tarla bitkilerinde ekim,sulama, gübreleme, hasat ve depolama alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
5Alanında hastalık, zararlıların tespitti ve mücadelesi konularına ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
6Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri özellikle tarım ve çevre sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
7Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
8Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak tarla bitkileri yetiştiriciliği alanında gerekli temel bilimleri öğrenme ve biyoteknolojiyi kullanabilme uzmanlık düzeyini geliştirir ve derinleştirir.
9Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda takım çalışmalarında önderlik yapar.
10Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
11Alanında teknolojinin nasıl kullanılabileceğini kavrar
12Alanında dünyadaki gelişmeleri ekolojik, ekonomik ve stratejik açıdan yorumlar
13Alanında var olan sorunların neden sonuç ilişkisini kurar
14Çalışma alanının farklı disiplinlerle ilişkisini keşfeder
15Bireysel olarak saha ve laboratuvar çalışmaları yapar.
16Bireysel olarak sorun tespiti ve proje geliştirme yeteneği gelişir.
17Sorumluk bilinci gelişir, takım ruhunun önemini kavrar.
18Alanında meydana gelen yenilikleri takip eder.
19Öğrenmede teknoloji kullanımı gelişir
20Bilgiye farklı kaynaklardan ve sürekli ulaşmayı bilir.
21Çalışma ortamında ve sosyal hayatında etkinliği artar
22Kendine güveni ve saygısı gelişir
23Fikirlerini açıkça ifade eder ve farklı fikirlere saygı duyar
24Alanında teknolojiyi kullanmayı bilir.
25Alanında meydana gelen değişimleri çok yönlü ve neden sonuç ilişkisi ile ele alır
26Alanında farklı disiplinlerden yararlanmayı öğrenir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111112222333333333333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr