Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Bilimsel Hazırlık ve İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarına 1997-1998 Eğitim – Öğretim yılında 10’ar öğrenci alarak tezli yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
İşletme bilimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur ve İşletme Yüksek Lisans “Bilim Uzmanı” unvanı alınır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
İşletme Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık ve İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabul koşulları her yıl güz dönemi başlamadan önce üniversitemiz tarafından kendi web sayfasında duyurulur. İşletme Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık ve İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarına aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. (2) Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar ve lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, işletme anabilim dalı lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerine ek olarak işletme anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da ders aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu işletme anabilim dalı yüksek lisans programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ile programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre içinde bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden başarılı olana kadar derslere kayıt yaptırırlar, ancak verilen ek süreler lisansüstü programın azami süresine sayılır. Bilimsel hazırlık programında derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler takip eden yarıyılda lisansüstü öğrenimlerine başlarlar. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili işletme anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü müdürünün onayı ile bir dönemde en fazla iki lisansüstü derse özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler alacakları dersleri lisansüstü öğrencilerin kayıtlı oldukları derslerden seçebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından İşletme Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık ve İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarına enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş kontenjanları ile kabul esasları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenerek her yarıyıl ilan edilir. Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde istenen belgelerle başvurmak ve ilgili programın başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla, işletme anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Öğrencinin geldiği üniversitedeki yarıyıl süresinin Bozok Üniversitesindekinden farklı olması durumunda, bu öğrenciler için kredi eşdeğerliği enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz. Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayılmaz.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az dokuz adet ders, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. İşletme Yüksek Lisans alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrenciler tez çalışmasına başlamadan önce programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 60 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak zorundadır. Derslerini tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin genel not ortalamasının 2.00 (CC) olması gerekir. Akabinde öğrenci danışman öğretim üyesi ile belirledikleri bir konuda araştırma yapıp tez yazmalıdır. Tezin sözlü olarak savunulmasının ardından başarılı kabul edilen öğrenciler mezun olurlar. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programı daha kısa sürede tamamlayabilir. Tezli yüksek lisans programını dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile iki yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda programı tamamlayamayan öğrencinin intibakı Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre yeniden yapılır. Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrenciye Senatoca belirlenen esaslar uygulanır.
Program Profili
İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında verilen eğitim ile öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek, özel sektör ve kamu kesiminin ihtiyaç duyduğu yönetici, uzman ve araştırmacı niteliklerine sahip olarak yetişmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. İşletme Yüksek Lisans Programı altında gerek işletme bölümü mezunları, gerekse diğer bölüm mezunları ve profesyonel iş hayatından gelip kariyerlerini geliştirmek isteyen yöneticilere genel işletme konuları dahilinde lisansüstü eğitim olanağı sağlanmaktadır. Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans programı Bilimsel Hazırlık ve İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı olmak üzere iki programa öğrenci almaktadır. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenci İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına kayıt olmaktadır. İşletme Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık programı zorunlu derslerden oluşurken İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı anabilim dalı konularını kapsayan zorunlu derslerle ve seçmeli derslerden oluşmuştur. Derslerin içeriği öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletme Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, başta özel sektör olmak üzere kamu kesimi dahil hemen her alanda iş bulma şansına sahiptirler. Bölüm mezunları gıda, demir-çelik, otomotiv gibi imalat sektörü ile bankacılık, sigortacılık ve turizm gibi hizmet sektöründeki her türlü işletmede muhasebeci, finans uzmanı, pazarlamacı, satış elemanı, araştırmacı, insan kaynakları uzmanı ve yönetici olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca serbest piyasada gerek kendi adına işletme kurma ya da serbest muhasebecilik yapma açısından yeterli bilgilerle donatılmış eleman yetiştirilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır. Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. b) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. c) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemiyle tespit edilir.
Mezuniyet Koşulları
n.a.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hikmet ULUSAN e-mail: hikmet.ulusan@bozok.edu.tr Telefon: 0 (354) 242 10 40/6641 0 (354) 242 10 42 /6641 Fax: 0 354 242 10 44 ACTS / DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Murat AY Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 7. km YOZGAT / TÜRKİYE
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretimi ile bölümün akademik faaliyetleri 23 öğretim elemanı ile gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde 1 profesör, 2 doçent, 10 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemizde bilgisayar destekli derslerin yapılabileceği 40’ar öğrenci kapasiteli iki bilgisayar laboratuvarı ile öğrencilerimizin her an kullanabileceği ve internet imkanlarından yararlanabileceği 30 öğrenci kapasiteli internet laboratuvarı vardır.

Program Çıktıları
1İşletmeciliğin temel kavramları, işletme ve yönetimin temel fonksiyonları, işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri, firmalararası işbirlikleri ve girişimcilik konularında ileri düzeyde bilgiye sahiptir ve bu konularda yönetsel kararlar alır ve uygular.
2İş / işletme kurma sürecinin temel aşamalarını bilir ve uygulayabilir. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
3İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar. Bu bağlamda stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetim süreci, stratejik yönetim ile ilgili yaklaşımlar, strateji geliştirme süreci ve stratejik analiz, stratejik alternatiflerin analizi ve strateji seçimi, stratejileri uygulama ve kontrol konularında bilgi sahibi olur.
4Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşamboyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.
5İşletmecilik mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrar.
6Kalite bilincine sahip olur. Kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma bilgi ve becerisi kazanır.
7Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır.
8Analitik düşünme, strateji oluşturma, sorun çözme ve doğru kararlar verebilme yeterliliği kazanır.
9İşletmelerde karşılaşılan sorunları analiz edebilir ve bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler üretebilir.
10Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşamboyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.
11Kalite bilincine sahip olur. Kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma bilgi ve becerisi kazanır.
12Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır.
13Analitik düşünme, strateji oluşturma, sorun çözme ve doğru kararlar verebilme yeterliliği kazanır.
14İşletmelerde karşılaşılan sorunları analiz edebilir ve bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler üretebilir.
15İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde operasyonel ve yöneticilik düzeyinde uygulayabilir.
16İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrar.
17İşletmecilik mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrar.
18Teorik bilgiyi pratikle bağdaştırma yeteneği kazanır.
19Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisi kazanır.
20İşletmeciliğin temel kavramları, işletme ve yönetimin temel fonksiyonları, işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri, firmalararası işbirlikleri ve girişimcilik konularında ileri düzeyde bilgiye sahiptir ve bu konularda yönetsel kararlar alır ve uygular.
21İş / işletme kurma sürecinin temel aşamalarını bilir ve uygulayabilir. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
22İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar. Bu bağlamda stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetim süreci, stratejik yönetim ile ilgili yaklaşımlar, strateji geliştirme süreci ve stratejik analiz, stratejik alternatiflerin analizi ve strateji seçimi, stratejileri uygulama ve kontrol konularında bilgi sahibi olur.
23İşletmelerde karşılaşılan sorunları analiz edebilir ve bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler üretebilir.
24Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşamboyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.
25İşletmecilik mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrar.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111112222223333333333333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr