Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı bilim dallarından oluşmaktadır. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki her bir bilim dalında Yüksek Lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı için 120 ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Temel İslam Bilimleri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans (1) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. (2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. (3) Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden en az 24 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Temel İslam Bilimleri alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Program Profili
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans programının amacı, ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans düzeyinde başarılı olan öğrencileri Doktora aşamasına hazırlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, üniversitelerde Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi olarak da çalışma imkanına sahiptirler. 9
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat + mülakat = başarılı olmaları koşuluyla Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırmakla birlikte, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı ve Koordinatörü: Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ
Bölüm Olanakları
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda 2 Profesör, 7 Doçent, 12 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi, bulunmaktadır. Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Temem İslam Bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır. Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur. Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur. Bilimsel araştırma etiğine sahip olur.
3Alnıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalarda ve oluşumlara yönelik girişimci donanım edinir. Alanda edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir. Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisini kazanır. Alanda edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
4Temel İslam bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır.
5Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur. Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur.
6Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir. Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur. Alanla ilgili kaynakları kullanabnilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. Alanda edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr