Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı bilim dallarından oluşmaktadır. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki her bir bilim dalında Yüksek Lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı için 120 ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Temel İslam Bilimleri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans (1) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. (2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. (3) Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden en az 24 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Temel İslam Bilimleri alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Program Profili
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans programının amacı, ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans düzeyinde başarılı olan öğrencileri Doktora aşamasına hazırlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, üniversitelerde Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi olarak da çalışma imkanına sahiptirler. 9
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat + mülakat = başarılı olmaları koşuluyla Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırmakla birlikte, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı ve Koordinatörü: Doç. Dr. Tahsin DELİÇAY TEL: 0 354 242 11 20/6109 e-mail: tahsindelicay@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda 2 Profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, bulunmaktadır. Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Temem İslam Bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır.
2Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur.
4Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur.
5Bilimsel araştırma etiğine sahip olur.
6Alnıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalarda ve oluşumlara yönelik girişimci donanım edinir.
7Alanda edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
8Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisini kazanır.
9 Alanda edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
10Temel İslam bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır.
11Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur.
12Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur.
13Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir.
14Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur.
15Alanla ilgili kaynakları kullanabnilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur.
16Alanda edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1122233333333333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
15 TİBBH-BAHAR BİLİMSEL HAZIRLIK BAHAR DÖNEMİ Seçmeli 0
17 TİBBH-GÜZ BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ DÖNEMİ Seçmeli 0
Toplam 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TİB201 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İLKELER Zorunlu 6
6 TİBSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
15 TİB701 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0
Toplam 6
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TİB202 İSLAMİ METİNLER Zorunlu 0
8 TİBSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
14 TİB704 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0
20 TİB681 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 TİB701 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0
11 TİB683 YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 TİB702 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0
11 TİB684 YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
BİLİMSEL HAZIRLIK BAHAR DÖNEMİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BİLİMSEL HAZIRLIK BAHAR DÖNEMİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ DÖNEMİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ DÖNEMİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TİB203.01 TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 6
2 TİB203.02 KUR'AN TARİHİ Seçmeli 6
3 TİB203.08 KUR'AN KELİME BİLGİSİ I Seçmeli 6
4 TİB203.40 HADİS İLİMLERİ VE EDEBİYATI Seçmeli 6
5 TİB203.62 İSLAM DEVLETLER HUKUKU Seçmeli 6
6 TİB203.64 İSLAM HUKUKU METİNLERİ Seçmeli 6
7 TİB203.91 İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 6
8 TİB203.93 İLK DÖNEM İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 6
9 TİB203.94 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TİB503 TEFSİR TARİHİ Seçmeli 6
2 TİB504 KUR'AN'DA İNSAN TİPOLOJİLERİ Seçmeli 6
3 TİB505 KUR'AN VE SOSYAL PROBLEMLER Seçmeli 6
4 TİB506 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 6
5 TİB507 BATI'DA KUR'AN ÇALIŞMALARI Seçmeli 6
6 TİB514 HADİS EDEBİYATI Seçmeli 6
7 TİB515 İSNAD TETKİKLERİ ANALİZİ Seçmeli 6
8 TİB516 HADİS İLMİNİN TEMEL MESELELERİ Seçmeli 6
9 TİB522 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 6
10 TİB523 İSLAM KAMU HUKUKU Seçmeli 6
11 TİB524 İSLAM HUKUK TARİHİ Seçmeli 6
12 TİB530 MEVLANA VE MEVLEVİLİK Seçmeli 6
13 TİB531 İLK TASAVVUF BÜYÜKLERİ Seçmeli 6
14 TİB532 İMAM-I RABBANİ VE ÖĞRETİLERİ Seçmeli 6
15 TİB540 İMAMİYE ŞİASI Seçmeli 6
16 TİB541 TÜRKİYE'DE ALEVİLİK Seçmeli 6
17 TİB549 ARAP EDEBİYATI TARİHİ Seçmeli 6
18 TİB550 ARAP EDEBİYATI KLASİK METİNLERİ Seçmeli 6
19 TİB551 BELAGAT İLMİ Seçmeli 6
20 TİB556 KELAM TARİHİ Seçmeli 6
21 TİB557 MATÜRİDİLİK Seçmeli 6
22 TİB558 EŞARİYYE EKOLÜ Seçmeli 6
23 TİBY539 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ZORUNLU SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TİB502 KUR'AN İLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 6
2 TİB513 HADİS USULÜ Seçmeli 6
3 TİB521 FIKIH USULÜ Seçmeli 6
4 TİB529 TASAVVUF TARİHİ Seçmeli 6
5 TİB538 İSLAM MEZHEPLER TARİHİNE GİRİŞ VE TEMEL KAYNAKLARI Seçmeli 6
6 TİB548 YÜKSEK GRAMER Seçmeli 6
7 TİB559 KELAM EKOLLERİ Seçmeli 6
ZORUNLU SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ZORUNLU SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TİB509 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 6
2 TİB510 AHKAM TEFSİRLERİ Seçmeli 6
3 TİB511 SAHABE'NİN KUR'AN-I KERİM TEFSİRİ Seçmeli 6
4 TİB512 ŞİA TEFSİRİ Seçmeli 6
5 TİB517 MEVZU HADİSLER Seçmeli 6
6 TİB519 HADİS ŞERHLERİ Seçmeli 6
7 TİB520 İHTİLAFÜ'L-HADİS Seçmeli 6
8 TİB525 İSLAM TİCARET HUKUKU Seçmeli 6
9 TİB527 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 6
10 TİB528 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 6
11 TİB533 ANADOLU EVLİYALARI Seçmeli 6
12 TİB534 TASAVVUF TERİMLERİ Seçmeli 6
13 TİB535 TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 6
14 TİB537 TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli 6
15 TİB542 AŞIRI MEZHEPLERİN ORTAYA ÇIKIŞI Seçmeli 6
16 TİB544 YAŞAYAN İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 6
17 TİB547 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI Seçmeli 6
18 TİB552 ARAP EDEBİYATI MODERN METİNLERİ Seçmeli 6
19 TİB554 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ Seçmeli 6
20 TİB555 KLASİK ARAP ŞİİRİ Seçmeli 6
21 TİB560 KLASİK KELAM METİNLERİ Seçmeli 6
22 TİB562 BİDAT VE HÜRAFELER Seçmeli 6
23 TİB563 ALLAH'IN İSİM VE SIFATLARI Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TİB203.64 İSLAM HUKUKU METİNLERİ Seçmeli 6
2 TİB204.04 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 6
3 TİB204.05 KUR'AN KELİME BİLGİSİ II Seçmeli 6
4 TİB204.08 TEFSİR METİNLERİ II Seçmeli 6
5 TİB204.41 ÇAĞDAŞ HADİS ÇALIŞMALARI Seçmeli 6
6 TİB204.60 İSLAM FIKHINDA NESH Seçmeli 6
7 TİB204.62 FIKIH USULÜ METİNLERİ Seçmeli 6
8 TİB204.92 ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK Seçmeli 6
9 TİB204.93 SİSTEMATİK KELAM Seçmeli 6
10 TİB204.94 EŞARİLİK Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ZORUNLU SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TİB508 KUR'AN'A YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 6
2 TİB518 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 6
3 TİB526 İSLAM AİLE HUKUKU Seçmeli 6
4 TİB536 TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 6
5 TİB539 ANA AKIM İSLAM Seçmeli 6
6 TİB553 ARAP DİLİ VE EKOLLERİ Seçmeli 6
7 TİB561 SİSTEMATİK KELAM Seçmeli 6
ZORUNLU SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ZORUNLU SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr