Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - HEMŞİRELİK (O.Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Sağlık alanında, “tıpta uzmanlık” dışındaki lisansüstü eğitim ve öğretim 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca kurulmuş olan Sağlık Bilimleri Enstitülerine bırakılmıştır. Bu çerçevede, Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İlgili Fakültelerin İlgili Anabilim Dallarında Lisansüstü eğitim-öğretimi (yüksek lisans ve doktora) düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla 17.03.2006 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans (1) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. (2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. (3) Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1- Hemşirelik felsefesini bilir 2- Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz eder 3- Hemşireliğin mesleki değerlerini içselleştirir 4- Hemşirelik alanında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahip olur 5- Sağlık alanındaki modern, teknik ve bilgi teknolojilerini bilerek kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları doğrultusunda bilgi ve becerisini kullanır 6- Grup içinde -lider ve/veya üye olarak- uyum içinde çalışır. 7- İş yaşamında yeni durumları çabuk öğrenir ve farklı beceriler geliştirir. 8- Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır 9- Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar 10- Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler 11- Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder 12- Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır 13- Hemşirelik öğretiminin temel felsefesini bilir 14- Hemşirelik öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemleri kullanır
Program Profili
Yüksek Lisans programı içerisinde Hemşirelik Ortak Yüksek Lisans 1 Anabilim dalında tezli yüksek lisans yaptırılmaktadır. Yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt yaptıran öğrencilerimiz o andan itibaren gerek verilen dersler, gerekse laboratuar imkanları ile alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda da uygulayabilmeleri yönünde yetiştirilmektedir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notuna ara sınav %40 ve yıl sonu sınavı % 60 katkı getirir. Bir desten başarılı sayılmak için AA, BA, BB, CB, CC notlarınından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi) ve seminer ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Tel: 0354 242 10 76 Faks: 0354 242 10 87 E-Posta: sagbe@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
1 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 2 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı ön görülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 3 Kimya ile ilgili yapılacak organizasyonlara katılabilme ve sorumluluk alabilme. 4 Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 5 Kendi alanı ile yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilmek, projelendirebilmek ve alanı ile ilgili deneyleri yaparak elde ettiği sonuçları yorumlayabilmek. 6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek. 7 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek. 8 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. 9 Kimya alnında uzmanlaşacağı konuyu bilimsel veriler ışığında araştırmak, laboratuar denemelerini ve gözlemlerini yapabilmek, sonuçları yazılı ve sözlü olarak değerlendirmek ve doküman haline getirebilmek. 10 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek. 11 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek. 12 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 13 Tezini savunabilir 14 Çalışma sonuçlarını bilimsel olarak elde edip sunabilir 15 Pratik ve teorik çalışmaları ileri düzeyde yapabilir 16 İlgili bilim dalının ileri düzeyde bilgi ve becerilerine sahip olur

Program Çıktıları
1Hemşirelik alanında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahip olur
2Hemşirelik felsefesini bilir
3Konu hakkında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
4Sağlık alanındaki modern, teknik ve bilgi teknolojilerini bilerek kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları doğrultusunda bilgi ve becerisini kullanır
5Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır
6Hemşirelik öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemleri kullanır
7Ders ile ilgili beceri ve donanıma sahip olur
8Hemşireliğin mesleki değerlerini içselleştirir
9Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder
10Konu ile ilgili bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
11İş yaşamında yeni durumları çabuk öğrenir ve farklı beceriler geliştirir.
12Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler
13Hemşirelik öğretiminin temel felsefesini bilir
14Grup içinde -lider ve/veya üye olarak- uyum içinde çalışır
15Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz eder
16Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır
17Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar
18Konu ile ilgili alana katkı sağlayacak çalışmalar yapabilir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111222233333333333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr