Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME (DOKTORA) - DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı, 2016-2017 Eğitim – Öğretim yılında 5 öğrenci kontenjanıyla açılmıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
İşletme doktora mezunu
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
İşletme Anabilim Dalı Doktora programına öğrenci kabul koşulları her yıl güz dönemi başlamadan önce üniversitemiz tarafından kendi web sayfasında duyurulur. Başvuracak adayların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına aday öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir yükseköğretim kurumunun doktora programlarından, Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş kontenjanları ile kabul esasları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenerek her yarıyıl ilan edilir. Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki doktora programında bir yarıyıl ders dönemini tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde istenen belgelerle başvurmak ve programın başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla, İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, İşletme Anabilim Dalı programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Öğrencinin geldiği üniversitedeki yarıyıl süresinin Yozgat Bozok Üniversitesindekinden farklı olması durumunda, bu öğrenciler için kredi eşdeğerliği enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayılmaz.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Program Profili
İşletme Anabilim Dalı Doktora programında verilen eğitim ile öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek, özel sektör ve kamu kesiminin ihtiyaç duyduğu yönetici, uzman ve araştırmacı niteliklerine sahip olarak yetişmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Derslerin içeriği öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletme doktora mezunu olan öğrenciler, başta özel sektör olmak üzere orta ve üst kademede ve kamuda kariyer meslek gruplarında iş bulma şansına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır. Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. b) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. c) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemiyle tespit edilir. Ders dönemini başarıyla bitiren öğrenciler doktora yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Öğrenci, derslerini ve seminerini başarıyla tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıl içerisinde doktora yeterlik sınavına alınır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Yeterlik sınavından bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavların her biri için ayrı ayrı en az yetmiş beş puan almış olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin mezun olabilmesi için tezini danışmanıyla birlikte hazırlaması ve doktora tez savunmasına girebilmesi için doktora tez çalışmasından üretilmek şartıyla en az bir adet bilimsel çalışmaya sahip olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hikmet ULUSAN e-mail: hikmet.ulusan@bozok.edu.tr Telefon: 0 (354) 242 10 40/6641 veya 0 (354) 242 10 42 /6641 Fax: 0 354 242 10 44 ACTS / DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Murat AY Adres: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 7. km YOZGAT / TÜRKİYE
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretimi ile bölümün akademik faaliyetleri 23 öğretim elemanı ile gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde 1 profesör, 2 doçent, 10 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemizde bilgisayar destekli derslerin yapılabileceği 40’ar öğrenci kapasiteli iki bilgisayar laboratuvarı ile öğrencilerimizin her an kullanabileceği ve internet imkanlarından yararlanabileceği 30 öğrenci kapasiteli internet laboratuvarı vardır.

Program Çıktıları
1Üretim stratejileri planlama, uygulama ve süreçleri denetleme becerisiyle birlikte modern üretim sistemleriyle ilgili bilgileri edinir.
2İşletme alanında edindiği bilgi ve birikimi, en az bir yabancı dil ile aktarabilme ve ilgili bilgi teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahip olur.
3Analitik düşünme, strateji oluşturma, sorun çözme ve doğru kararlar verebilme yeterliliği kazanır.
4İşletmecilik mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrar.
5İşletmenin alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme ilkesine sahip olarak öğrenme sürecini yönlendirir.
6İşletmenin yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim, muhasebe-finans alanlarına ve diğer disiplinlere ilişkin gerekli ileri düzey bilgilere sahip olur ve eleştirel bir bakış açısına sahip olur.
7İşletmenin alanları ile ilgili dünyadaki değişimleri izleyebilme, yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahip olur.
8Analitik düşünme, strateji oluşturma, sorun çözme ve doğru kararlar verebilme yeterliliği kazanır.
9İşletmelerde karşılaşılan problemleri analiz edebilir ve bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirir.
10Kalite bilincine sahip olur. Kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma bilgi ve becerisi kazanır.
11Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olur.
12İşletme faaliyetleriyle orta çıkan gelir-gider unsurlarını ve bilançolarındaki varlık ve kaynak kalemlerindeki değişikliklerin kaydedilmesini, sınıflanmasını, yorumlanmasını, raporlanmasını ve sonuçların analizini yapar.
13İşletmenin alanları ile ilgili iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranma, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahip olur.
14Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır.
15Özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilmek için mesleki yetkinlik kazanır.
16Teorik bilgiyi pratikle bağdaştırma yeteneği kazanır.
17İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrar.
18İşletme ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araştırma yapma, alana ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilme, stratejiler oluşturabilme, çözüm önerileri geliştirebilme ve proje hazırlama yeteneği kazanır.
19İşletme değerinin artırılmasını sağlayacak politikaları oluşturma, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarını ve bu piyasalarda işlem gören finansal araçları analiz edebilme, izleyebilme, piyasalarda ortaya çıkan değişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirebilme becerisi kazanır.
20Teorik bilgiyi pratikle bağdaştırma yeteneği kazanır.
21İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde operasyonel ve yöneticilik düzeyinde uygulayabilir.
22İşletme ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araştırma yapma, alana ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilme, stratejiler oluşturabilme, çözüm önerileri geliştirebilme ve proje hazırlama yeteneği kazanır.
23Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisi kazanır.
24Pazarlama stratejileri geliştirebilme bunları mevcut teknoloji ile bütünleşik olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda uygulama bilgisine sahip olur.
25İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
26Girişimcilik ruhunu geliştirmek amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilebilmesi için gerekli kaynaklara nasıl ulaşabileceğini ve bu kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini analiz eder.
27İşletme değerinin artırılmasını sağlayacak politikaları oluşturma, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarını ve bu piyasalarda işlem gören finansal araçları analiz edebilme, izleyebilme, piyasalarda ortaya çıkan değişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirebilme becerisi kazanır.
28Yönetim sürecine dair klasik, neoklasik ve modern yaklaşımları, insan kaynağını analiz etmeyi, seçme ve yerleştirmeyi ve örgütlerde insan ilişkilerini düzenlemeyi öğrenir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000000000000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İŞL720 MODERN FİNANSAL TEKNİKLER Seçmeli 6
2 İŞL721 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR Seçmeli 6
3 İŞL722 FİNANSAL TEORİ VE POLİTİKALAR Seçmeli 6
4 İŞL723 PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 6
5 İŞL724 DAVRANIŞSAL FİNANS Seçmeli 6
6 İŞL733 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 0
7 İŞL734 SİMÜLASYON (BENZETİM) Seçmeli 0
8 İŞL737 ÇOK KRTİTERLİ KARAR VERME Seçmeli 0
9 İŞL738 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA Seçmeli 6
10 İŞL739 KARAR ANALİZİ VE OYUN TEORİSİ Seçmeli 6
11 İŞL740 BELİRSİZLİK VE RİSK ALTINDA KARAR VERME Seçmeli 6
12 İŞL741 İLERİ REGRESYON TEKNİKLERİ Seçmeli 6
13 İŞL742 EVRİMSEL ALGORİTMALAR Seçmeli 6
14 İŞL743 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 6
15 İŞL744 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İŞL701 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
2 İŞL702 SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
3 İŞL704 PAZARLAMADA GÜNCEL KONULAR Seçmeli 6
4 İŞL705 STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 6
5 İŞL707 DİJİTAL PAZARLAMA Seçmeli 6
6 İŞL709 İLERİ FİNANSAL MUHASEBE Seçmeli 6
7 İŞL710 STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 6
8 İŞL711 İLERİ MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 6
9 İŞL712 İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM Seçmeli 6
10 İŞL713 İLERİ DENETİM UYGULAMALARI Seçmeli 6
11 İŞL715 KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
12 İŞL716 KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
13 İŞL717 FİNANSAL YÖNETİMDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR Seçmeli 0
14 İŞL719 FİNANSAL EKONOMETRİ Seçmeli 0
15 İŞL720 MODERN FİNANSAL TEKNİKLER Seçmeli 6
16 İŞL721 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR Seçmeli 6
17 İŞL722 FİNANSAL TEORİ VE POLİTİKALAR Seçmeli 6
18 İŞL723 PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 6
19 İŞL724 DAVRANIŞSAL FİNANS Seçmeli 6
20 İŞL733 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 6
21 İŞL734 SİMÜLASYON (BENZETİM) Seçmeli 6
22 İŞL735 YALIN ÜRETİM Seçmeli 6
23 İŞL736 STOK YÖNETİMİ Seçmeli 6
24 İŞL737 ÇOK KRTİTERLİ KARAR VERME Seçmeli 6
25 İŞL738 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA Seçmeli 6
26 İŞL739 KARAR ANALİZİ VE OYUN TEORİSİ Seçmeli 6
27 İŞL740 BELİRSİZLİK VE RİSK ALTINDA KARAR VERME Seçmeli 6
28 İŞL741 İLERİ REGRESYON TEKNİKLERİ Seçmeli 6
29 İŞL742 EVRİMSEL ALGORİTMALAR Seçmeli 6
30 İŞL743 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 6
31 İŞL744 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İŞL702 SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
2 İŞL722 FİNANSAL TEORİ VE POLİTİKALAR Seçmeli 6
3 İŞL733 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 0
4 İŞL734 SİMÜLASYON (BENZETİM) Seçmeli 0
5 İŞL735 YALIN ÜRETİM Seçmeli 0
6 İŞL736 STOK YÖNETİMİ Seçmeli 0
7 İŞL737 ÇOK KRTİTERLİ KARAR VERME Seçmeli 0
8 İŞL738 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA Seçmeli 6
9 İŞL739 KARAR ANALİZİ VE OYUN TEORİSİ Seçmeli 6
10 İŞL741 İLERİ REGRESYON TEKNİKLERİ Seçmeli 6
11 İŞL742 EVRİMSEL ALGORİTMALAR Seçmeli 6
12 İŞL743 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 6
13 İŞL744 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İŞL701 SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
2 İŞL702 SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
3 İŞL704 PAZARLAMADA GÜNCEL KONULAR Seçmeli 6
4 İŞL705 STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 6
5 İŞL707 DİJİTAL PAZARLAMA Seçmeli 6
6 İŞL712 İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM Seçmeli 0
7 İŞL713 İLERİ DENETİM UYGULAMALARI Seçmeli 6
8 İŞL714 MUHASEBE TARİH KURAMI Seçmeli 6
9 İŞL715 KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE UYGULAMALARI I Seçmeli 6
10 İŞL716 KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE UYGULAMALARI II Seçmeli 6
11 İŞL717 FİNANSAL YÖNETİMDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR Seçmeli 0
12 İŞL718 MUHASEBE VE KÜLTÜR Seçmeli 6
13 İŞL719 FİNANSAL EKONOMETRİ Seçmeli 0
14 İŞL720 MODERN FİNANSAL TEKNİKLER Seçmeli 6
15 İŞL721 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR Seçmeli 6
16 İŞL722 FİNANSAL TEORİ VE POLİTİKALAR Seçmeli 6
17 İŞL723 PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 6
18 İŞL724 DAVRANIŞSAL FİNANS Seçmeli 6
19 İŞL725 YÖNETİM OKUMALARI Seçmeli 6
20 İŞL727 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 0
21 İŞL732 STRATEJİK YÖNETİMDE ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ Seçmeli 0
22 İŞL733 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 6
23 İŞL734 SİMÜLASYON (BENZETİM) Seçmeli 6
24 İŞL735 YALIN ÜRETİM Seçmeli 6
25 İŞL736 STOK YÖNETİMİ Seçmeli 6
26 İŞL737 ÇOK KRTİTERLİ KARAR VERME Seçmeli 6
27 İŞL738 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA Seçmeli 6
28 İŞL739 KARAR ANALİZİ VE OYUN TEORİSİ Seçmeli 6
29 İŞL740 BELİRSİZLİK VE RİSK ALTINDA KARAR VERME Seçmeli 6
30 İŞL741 İLERİ REGRESYON TEKNİKLERİ Seçmeli 6
31 İŞL742 EVRİMSEL ALGORİTMALAR Seçmeli 6
32 İŞL743 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 6
33 İŞL744 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr